Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Історія релігії та церкви

Берковський В.Г.

Абдуллаєва М. А. Православні храми та монастирі Криму як осередки духовного життя грецького населення: кінець XVIII – 30-і рр. XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2001. – 233 с. (19 с.).

Акименко І. М. Чернігівський Троїцько-Іллінський монастир: історія, господарська і культурно-просвітницька діяльність (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2004. – 17 с.

Андриевский В. П. Из истории антинародной деятельности православной церкви на Волыни: XVI – начала 60-х гг. ХХ вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук /Львовский госуниверситет им. И.Франко. – Львов, 1968. – 20 с.

Бандрівський М. С. Пам'яткоохоронна діяльність Церкви в контексті національно-культурного руху в Галичині (кінець XIX – XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України. – Львів, 2000. – 185 с. (2001. – 20 с.)

Бармина Н. И. Историческое место мангупской базилики в христианской архитектуре Таврики: Автореф. дис… канд. ист .наук. – Ленинград, 1983. – 20 с.

Безносова О. В. Позднее протестантское сектанство Юга Украины (1850-1905): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1997. – 257 с. (1998. – 17 с.)

Бєлікова Н. Ю. Релігійні конфесії України (кінець 80-х – 90-і роки ХХ століття): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 234 c. (19 с.)

Бєлоглазов Р. М. Політика радянської влади щодо релігійних конфесій у 1920-і роки (за матеріалами Кримської АСРР): Дис… канд. іст. наук : 07.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2001. – 234 c. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 19 с.)

Бобровський Т. А. Печерні монастирі й печерне чернецтво в історії та культурі середньовічного Києва: Дис… канд. іст. наук: 17.00.08 / Київський інститут культури. – К., 1995. – 265 с.

Бойцова О. Є. Іслам в Криму: національно-релігійна ідентифікація кримських татар (другої половини XV – кінця XVIII ст.): Автореф. дис… канд.іст. наук. – К., 2000. – 16 с.

Борщевич В. Т. Українська православна церква на Волині у 20-40-х рр. ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 203 с. (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 2000. – 19 с.)

Буховец Н. А. Антинародная деятельность православной церкви в северной Буковине и борьба прогрессивных сил края против социально-экономического и политического гнёта духовенства : 1774 – 1918 гг.: Автореф. дис… канд. ист. наук / Львовский госуниверситет. – Львов,1987. – 23 с.

Гентош Л. Апостольська столиця і питання державно-правового статусу Східної Галичини: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 209 с. (23 с.)

Гнот С. І. Доброчинна діяльність греко-католицької церкви у 1921-1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 19 с.

Горін С. М. Православні монастирі Волині другої половини XV – середини XVII ст.: чисельність, статус, релігійно-культурні функції: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2000. – 162 с. (19 с.)

Грабовська А. М. Експлуататорська діяльність уніатської церкви Галичини і Закарпаття та боротьба проти неї прогресивних сил у першій третині ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1970. – 246 с.

Грушова Т. В. Радянська держава та секта п'ятидесятників в Україні (початок 1920-х – 1991 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 260 с. (19 с.)

Делеган М. В. Закарпаття в складі Чехословаччини: міжконфесійні відносини у 1919-1929 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 265 с. (20 с.)

Дмитриев М. В. Реформационные движения в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI – первой половине XVII вв.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – М., 1984. – 24 с.

Дмитриев М. В. Киевская метрополия во 2-ой половине XVI в. и генезис Брестской церковной унии 1595-1596 гг.: Автореф. дис… д-ра ист. наук / Московский госуниверситет им. М.Ломоносова. – М., 2001

Довбищенко М. В. Регіональна та соціальна структура уніатської церкви кінця XVI – першої половини XVII ст.: за матеріалами Волинського воєводства: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1998. – 263 с. (Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка – 18 с.)

Емец И. А. Греко-варварские религиозные взаимовлияния на Боспоре Киммерийском (историографический аспект): Дис… канд. ист. наук: 07.00.04 / Институт археологии НАН Украины. – К., 2000. – 294 c. (2001. – 20 с.)

Завадская И. А. Христианство в ранневизантийском Херсонесе (по культовым памятникам): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 2000. – 230 c. (Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – К., 2000. – 20 с.)

Канталінська Ж. В. Відносини радянської держави та православної церкви в Криму в кінці 40-х – на початку 60-х років ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2003. – 20 с.

Коваль О. О. Трансформація язичницьких вірувань у слов'ян у період прийняття християнства Київською Руссю та збереження їх протягом століть: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 24 с.

Кошель О. М. Краєзнавство, історія й культура Поділля у діяльності представників православної та римо-католицької конфесій ХІХ – початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст.наук/Чернівецький національний ун-в. ім. В.Федьковича – Чернівці, 1999. – 20 с.

Крайній К. К. Дослідження церковної історії в Київському Церковно-історичному та археологічному товаристві 1872-1920 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 16 с.

Крижановский О. П. Церковь в социально-экономическом развитии правобережной Украины в XVIII – первой половине ХІХ вв.: Автореф. дис… д-ра ист. наук. – К., 1992. – 32 с.

Ластовський В. В. Переяславсько-Бориспільська єпархія у XVIII ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1998. – 216 с. (18 с.)

Марголіна І. Є. Кирилівська церква – релігійний та церковно-політичний осередок середньовічного Києва: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 2000. – 16 с.

Назаркіна О. І. Протестанські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п'ятидесятницькі течії: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 19 с.

Нестуля О. О. Церковна старовина України (1917-1941 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 33 с.

Опарина Т. А. Влияние произведений украинско-белорусских полемистов конца XVI – начала XVII вв. на борьбу идей в России XVII в.: "Кириллова книга" и "Книга о вере": Автореф. дис…канд. ист. наук. – Новосибирск, 1993. – 16 с.

Осташева Н. В. Криза менонітської спільноти України та закордонна менонітська допомога / 1914 – поч. 30-х рр. ХХ ст./: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01.; 07.00.02. / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 192 с. (24 с.)

Перерва В. С. Статус єпархіальних органів влади та парафіяльного священства в Київській митрополії кінця ХVІІІ – ХІХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 211 c. (2002. – 17 с.)

Пономаренко Л. В. Крупное церковное землевладение в Галиции в последней трети XVIII в.: Автореф. дис…канд. ист. наук. – К., 1990. – 18 с.

Рукавіцина Є. В. Бібліотека і архів митрополита Євгенія (Є.О.Болховітінова): Автореф. дис…канд. іст. наук. – К., 1995. – 24 с.

Слободянюк Е. П. Православ'я на Україні у 20-х – середині 30-х років ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1996. – 162 с. (20 с.)

Стародуб А. В. Юрисдикційна політика Російської Православної Церкви 1917-1921 років: український аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 212 с. (20 с.)

Тур В. Г. Православные монастыри Крыма в XIX – начале XX вв.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Крымский филиал Института археологии НАН Украины. – Симферополь, 1999. – 207 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 19 с.)

Турій О. Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Галичини 1848-1867: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Львів, 1994

Фенич В. І. Греко-католицька церква в громадсько-політичному та культурному житті Закарпаття (1771-1867): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1997. – 223 с. (25 с.)

Хайредінова З. З. Виникнення і розвиток Таврійського магометанського духовного правління (кінець XVIII – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – К., 2003. – 19 с.

Харишин М. В. Київська митрополія другої половини ХVІ – ХVІІ століть: історико-політичний аналіз: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 24 с.

Хитровська Ю. В. Громадянсько-політична позиція духовенства Правобережної України наприкінці XVIII – в середині ХІХ ст.: Дис. канд. іст. наук. – К., 2001

Чальцева О. М. Роль Руської Православної Церкви в національному відродженні південних слов'ян: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 19 с.

Чиркова О. А. Православна Церква в Україні в кінці ХVІІІ – ХІХ століттях (на матеріалах "Киевских епархиальных ведомостей", "Полтавских епархиальных ведомостей", "Черниговских епархиальных известий"): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 199 с. (18 с.)

Шевченко О. М. Православна церква в суспільно-політичному житті Лівобережної України (друга половина ХVІІ – перша чверть ХVІІІ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 187 с. (24 с.)

Шеретюк В. М. Православна церква Правобережної України у контексті політичних відносин Росії і Речі Посполитої кінця ХVІІ – ХVІІІ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2001. – 225 с. (2002. – 20 с.)

Яременко М. В. Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-і – середина 80-х рр. XVIII ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 252 с. (2003. – 15 с.)

Czekalska N. Pontyfikał kamieniecki: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznań, 1997.