Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Проблеми етнографії, етнології та культури України

Берковський В.Г.

Агафонова Т. А. Традиционная одежда украинцев и болгар Юго-Западной Украины (ХІХ – первая половина ХХ века): Дис… канд. ист. наук: 07.00.05 / Одесский госуниверситет им. И.Мечникова. – Одесса, 1989. – 151 с. (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 1998. – 17 с.)

Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.06 / Институт истории материальной культуры РАН. – СПб, 1998. – 537 с. (39 с.).

Андрощук Ф. О. Ранні етапи формування давньоруської культури у межиріччі Дніпра та Десни (IX – середина X ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 180 с. (16 с.).

Ачкинази И. В. Крымчаки. (Проблема формирования общности и ее этническая история до 1913 г.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Таврический национальный ун-т им. В.Вернадского. – Симферополь, 1999. – 211 с. (Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – К., 1999. – 19 с.)

Багмет М. О. Проблеми формування національної самосвідомості молоді України у 60-і – 80-і роки: тенденції, деформації, уроки: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 531 с. (31 с.).

Багновская Н. М. Этническая история Северской земли: Автореф. дис…канд. ист. наук. – М., 1979. – 24 с.

Балагутрак М. П. Українська етнопсихологія XIX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 2004. – 21 с.

Бевзюк Є. В. Національне відродження лужицьких сербів у ХІХ столітті (1815-1870 рр.): Дис. канд. іст. наук: 07.00.02 / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2002. – 280 с. (24 с.)

Бєліков О. В. Циганське населення України (XVI-XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 20 с.

Білий Д. Д. Національно-культурний розвиток українського населення Кубані (1921-1932 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький держуніверситет. – Донецьк, 1994. – 178 с.

Білоус В. М. Етнографічні дослідження на західноукраїнських землях у третій чверті ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут народознавства. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1997. – 165 с. (20 с.)

Бойцова О. Є. Іслам в Криму: національно-релігійна ідентифікація кримських татар (друга половина XV – кінець XVIII ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук. – К.,2000. – 16 с.

Бокань В. А. Українська графіка як чинник формування національно-культурної свідомості народу (друга половина 1950-х – 1960-і роки): Дис… канд. іст. наук: 17.00.04 / Київський державний інститут культури. – К., 1997. – 217 с.

Борейко Ю. Г. Язичництво у контексті становлення народного християнства в Київській Русі (друга половина IX – середина XIII століть): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – 176 c. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 16 с.)

Борисов Н. С. Русская культура и монголо-татарское иго: Автореф. дис… канд. ист. наук. – М., 1977. – 20 с.

Босий О. Г. Знакові функції виробів ткацтва у звичаєво-обрядовій культурі українців: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. – К., 2000. – 196 с. (18 с.)

Бубенок О. Б. Ясы южнорусских степей (Палеоэтнографическое исследование): Дис… канд. ист. наук: 07.00.07 / РАН. – М., 1995. – 493 с. (25 с.)

Букач В. М. Национальная политика в Украине: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Одесский пединститут им. К.Ушинского. – Одесса,1994. – 236 с.

Булгакова Л. П. Етнокультурна характеристика народної вишивки Поділля (кінець XIX – 30-і роки XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 2000. – 348 с. (20 с.)

Буркало І. Ф. Розвиток культури на Закарпатті за роки Радянської влади (1945-1965 рр.): Дис… канд. іст. наук / Київський держуніверситет ім.. Т.Шевченко. – К., 1968. – 263 с.

Галько О. Ю. Шлюб і сім'я у бойків Карпат наприкінці XIX ст. – до 1939р.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 16 с.

Гонтарь Т. А. Народная пища украинцев Карпат: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Минск, 1979. – 16 с.

Гриценко О. М. Преса українців північноамериканського континенту як чинник збереження їхньої етнічної ідентичності (1990-ті роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1997. – 187 с. (22 с.)

Грицюк Ф. Ф. Українська школа в контексті етнополітики міжвоєнної Польщі: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 1998. – 146 с. (22 с.)

Грябан В. В. Релікти культу вогню у світогляді, звичаях і традиціях українців Буковини ХІХ – ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05/ Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 2002. – 189 с. (19 с.)

Глушко М. С. Генезис тваринного запрягу в Україні (культурно-історична проблема): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2004. – 32 с.

Гузій Р. Б. Похоронні звичаї та обряди українців Карпат (ХІХ – ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2002. – 242 с. (23 с.)

Гулай В. В. Етносоціальні процеси в західних областях України (друга половина 40-x – 50-ті роки ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2002. – 194 с. (16 с.)

Данилюк А. Г. Традиційне житлово-господарське будівництво Українського Полісся (становлення та еволюція): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 1998. – 156 с. (1999. – 16 с.)

Диханов В. Я. Календарна обрядовість болгар та гагаузів Південної України: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2001. – 233 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 16 с.)

Дмитрієва В. В. Родильно-хрестильна обрядовість греків Приазов'я в другій половини ХІХ – ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2001. – 145 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 18 с.)

Драгун В. И. Народное жилище венгров Закарпатья XIX – XX веков: Дис… канд. ист. наук. – К., 1974. – 168 с.

Дуда Н. М. Трудові традиції українців Карпат кінця XIX – початку XX століть: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів, 1998. – 178 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1998. – 16 с.)

Дьяченко М. Т. Этнографические исследования Слободской Украины в XVIII – первой половине XIX вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук – К., 1971. – 26 с.

Зан М. П. Етнічні процеси на Закарпатті (1989 – 2001 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2003. – 306 с. (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 2003. – 20 с.)

Заремба О. В. Мовна проблема у контексті єврейського національного руху: повернення наукової спадщини Н. Штіфа: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 191 с. (21 с.)

Захарова Е. А. Культы древнегреческих героев Ахилла и Геракла в Северном Причерноморье, VI-I вв. до н. э.: Дис…. канд. ист. наук: 07.00.03. – М., 2003. – 237 с.

Захарченко Г. М. Традиційна поховальна обрядовість слов'янського населення Південно-Західної України середини XIX-XX ст.: ритуальна структура та її статевовіковий аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / НАН України; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – К., 2004. – 20 с.

Звірковський І. В. Етнокультурний фактор в українсько-російських відносинах 90-х років: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 1998. – 19 с.

Кісь О. Р. Жінка в українській селянській сім’ї другої половини XIX – початку ХХ століття: гендерні аспекти: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 2001. – 213 с. (2002. – 20 с.)

Кожолянко Г. К. Матеріальна культура українського населення Північної Буковини ХІХ – 80-х рр. ХХ ст.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.07 / Чернівецький ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1992. – 392 с.

Козубська О. Б. Сакральна готика середньовічного Львова: історичний контекст: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2004. – 19 с.

Кокорина Ю. Г. Декор скифского оружия VII-IV вв. до н. э. (Изобразительные традиции, организация декора и семантика образов): Дис… канд. ист. наук: 07.00.06. – М., 2003. – 322 с.

Кузнецов О. А. Українське село: проблеми соціальних змін (70-і – перша половина 80-х років ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. аграрний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 249 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2003. – 20 с.)

Кушинська Л. А. Еволюція звичаєвого права східних слов'ян VІ – ХІ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – 170 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 18 с.)

Курочкін О. В. Українські новорічні традиції (проблеми реконструкції ритуалу й світогляду): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.07 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 1994. – 432 л.

Маєрчик М. С. Українські обряди родинного циклу крізь призму моделі переходу: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 2002. – 202 с. (20 с.)

Малець О. О. Етнополітичні та етнокультурні процеси на Закарпатті 40 – 80-х рр. XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2003. – 183 с. (Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2003. – 20 с.)

Марина В. В. Румыны Закарпатья: Проблемы истории и этнокультурного развития: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Ужгородский ун-т. – Ужгород, 1995. – 183 с. (24 с.)

Мельничук Н. Ю. Народна мораль українців Карпат ХІХ – початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1996. – 140 с. (22 с.)

Мовна У. В. Традиційно-побутова культура українців Галичини на сторінках львівської преси 1811-1848 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1999. – 165 с. (2000. – 21 с.)

Мовша Т. Г. Антропоморфная пластика Триполья (реалистический стиль): Дис… канд. ист. наук. – К., 1975. – 188 с.

Могытыч И. Р. Народные традиции в высокогорном строительстве Гуцульщины и их место в этнической истории Украинских Карпат: Дис… канд. ист. наук: 07.00.07. – Львов, 1979. – 364 с.

Невская Т. А. Русское и украинское население Ставрополья во второй половине ХІХ – начала ХХ веков: (Историко-этнографическое исследование): Дис… канд. ист. наук: 07.00.07. – М., 1982. – 225 с.

Несен І. І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ – ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. – К., 2004. – 21 с.

Нікітенко М. М. Найдавніші християнські пам'ятки історії і культури Києва у державотворчому процесі Русі: кінець X – перша половина XI ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук. – К., 2000. – 19 с.

Нікітенко Н. М. Русь-Україна і Візантія у монументальному комплексі Софії Київської: історико-соціальний та етноконфесійний аспекти: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2001. – 417 с. (2002. – 34 с.)

Онищук Я. І. Етнокультурна історія Волино-Подільського пограниччя в І тис. н.е.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2000. – 237 с. (Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – 2001. – 20 с.)

Орехова Н. А. Социально-политический статус скифского общества Северного Причерноморья в контексте политогенеза кочевых социумов Евразии: Дис… канд. ист. наук: 07.00.03. – Волгоград, 2003. – 262 с.

Орлик В. М. Молдавани в Україні (1920 – 1929 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. лінгвістичний ун-т. – К., 1998. – 186 с. (Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – 17 с.)

Орлянський В. С. Реалізація політики коренізації по відношенню до єврейського населення Півдня України в 1920 –1930-ті рр.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 42 с.

Остапчук А. А. Соціально-економічна адаптація іммігрантів у США (1970 – 90 р.р. ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.03 / Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 23 с.

Офіцинський Р. А. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини (1939-1944): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород,1996. – 174 с. (24 с.)

Очеретянко В. І. Обмеження інтелектуальної свободи як один із засобів формування і функціонування тоталітарної системи в Україні (20 – 30-ті рр. XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 180 с. (Харківський держ. ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 1999. – 19 с.)

Очеретянко С. І. Німецька національна освіта в Україні (20 – 30-ті роки XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2003. – 221 с. (Харківський національний ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2003. – 20 с.)

Павленко М. І. Українські військовополонені й інтерновані у таборах Польщі, Чехословаччини та Румунії: ставлення влади і умови перебування (1919 – 1924 рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 402 с. (2000. – 34 с.)

Падалка С. С. Сільське господарство України в другій половині 60-х рр. ХХ ст.: Дис… канд.іст.наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К.,1995. – 235 с. (19 с.)

Палінчак М. М. Держава і церква в Чехословаччині у 1918 – 1938 рр. (на матеріалах Словаччини і Закарпаття): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.03 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1993. – 20 с.

Пальчевський Р. С. Український молодіжний рух на західноукраїнських землях (20 – 30-і рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2000. – 204 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці. – 20 с.)

Панишко Г. Т. Велике землеволодіння на Волині: 20 – 30-ті роки ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 173 с. (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 1999. – 17 с.)

Панчук Г. М. Зміни в складі населення Донецької області (1959 – 1989 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 185 с. (17 с.)

Парахіна М. Б. Діяльність етнологічних центрів Всеукраїнської Академії наук у 1920-х – на початку 1930-х років: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 209 с. (2003. – 16 с.)

Парсамов С. С. Демонологія водної стихії у східнослов’янських і угро-фінських народів: досвід порівняльно-історичного дослідження: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 39 с.

Петрова Н. О. Українська традиційна весільна обрядовість Одещини (20-80-ті рр. XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. – К., 2004. – 20 с.

Петрякова Ф. С. Художественный фарфор Украины (конец ХYІІІ – начало ХХ ст.): Дис… д-ра искусствоведения: 07.00.00; 07.00.12 / АН Украины. – М., 1992. – 349 с.

Писаренко Ю. Г. Велес-Волос в язичницькому світогляді давньої Русі: Дис… канд. іст. наук: 07.00.04 / Інститут археології НАН України. – К., 1996. – 289 с. (23 с.)

Пономар Л. Г. Народний одяг Західноукраїнського Полісся кінця XIX – початку ХХ століття (Комплексне дослідження реалій та термінів за матеріалами картографування): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 2000. – 326 с. (19 с.)

Пономарева И. С. Этническая специфика духовной культуры греков украинского Приазовья: Дис… канд. ист. наук: 07.00.05 / Институт национальных отношений и политологии НАН Украины. – К., 1997. – 166 с. (20 с.)

Попок А. А. Українські поселення на Далекому Сході як історичний та етнокультурний феномен (кінець ХІХ – ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут соціології НАН України. – К., 2002. – 214 с. (Інститут історії України НАН України. – 20 с.)

Пошивайло І. В. Міфо-ритуальні аспекти гончарства як полісемантичної знакової системи: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 1998. – 211 с. (16 с.)

Пошивайло О. М. Етнографія українського гончарства (Лівобережна Україна): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.07 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1995. – 50 с.

Прігарін О. А. Етнічна виразність житла слов'янського населення Південно-Західної України (ХІХ – ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики і етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. – К., 1998. – 221 с. (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 16 с.)

Прігаріна Т. В. Традиційна календарна обрядовість слов'янського населення Південної Бессарабії та її трансформація протягом 20 – 70-х рр. ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. політехнічний ун-т. – Одеса, 1999. – 171 с. (Одеський держ. ун-т ім. І.Мечнікова. – 16 с.)

Рачковський Г. В. Поселення, житло і садиба галицько-волинського історико-політичного пограниччя: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2003. – 17 с.

Роговий В. М. Українсько-російські етнонаціональні відносини в Україні в 20 – 30-х рр. ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – К., 2001. – 165 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – 16 с.)

Румянцева А. Є. Відродження та розвиток національних культур в Україні. 1988-1996 рр. (На матеріалах південних областей): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 214 с. (16 с.)

Русяева А. С. Земледельческие культы в Ольвии догетского периода: Дис… канд. ист. наук. – К., 1975. – 271 с.

Саликов Е. А. Типы древних миграций: этносоциальный аспект: Автореф. дис… канд. ист. наук. – М., 1992. – 16 с.

Самойлович В. П. Народное творчество в архитектуре сельского жилища Украины: Автореф. дис… д-ра ист. наук. – К., 1968. – 43 с.

Сапеляк О. А. Українська етнографія в діяльності Наукового Товариства ім. Шевченка (1898 – 1939 р.р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1998. – 175 с. (18 с.)

Сегеда С. П. Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.05; 03.00.14 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 2001. – 393 с. (2002. – 35 с.)

Сергеєва М. С. Міське житло південної Русі кінця ІХ – XVI ст.: питання соціальної та культурно-історичної характеристики житлового інтер'єра середньої Наддніпрянщини: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1993. – 18 с.

Серебряннікова Н. І. Обрядові аспекти народної лікувальної практики слов'янського населення Південно-Західної України: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 2004. – 21 с.

Скрипник Г. А. Українське етнографічне музейництво: становлення та розвиток: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 1998. – 407 с. (40 с.)

Собчук В. С. Етнокультурна ідентифікація населення Берестейщини: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 193 с. (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 1999. – 22 с.)

Сополига М. Д. Народне будівництво українців Пряшівщини: Дис… у формі наук. доповіді д-ра іст. наук: 07.00.07 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 1993. – 38 с. (38 с.)

Станкевич В. Л. Украина и болгарское национальное возрождение: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1998. – 180 с. (18 с.)

Сурмай І. М. Українська етнічна ментальність та особливості становлення духовності бароко: друга половина XVII – перша половина XVIII ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук – К., 1994. – 16 с.

Темченко А. І. Українські лікувальні замовляння: вербально-акціональні універсалії, символіка та семантика: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 2003. – 17 с.

Тиводар М. П. Традиційне скотарство українських Карпат другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.07 / Ужгородський ун-т. – Ужгород, 1993. – 293 л.

Тимченко С. М. Етносоціальні процеси в українському селі (60 – 80-і рр. ХХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1995. – 529 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1995. – 42 с.)

Ткаченко Л. А. Сучасні етносоціальні процеси на Закарпатті: Дис… канд. іст. наук. – К.,1975. – 316 с.

Тупик О. О. Язичницькі традиції в духовній культурі українців (90-ті рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 253 с. (18 с.)

Турчак О. В. Сільська громада у лемків (1866-1939): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 236 с. (24 с.)

Файник Т. М. Народні традиції дерев'яного житлового будівництва в Українських Карпатах другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2000. – 209 с. (24 с.)

Фігурний Ю. С. Архаїчні елементи культури козацтва в контексті українознавства: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1999. – 19 с.

Фрадкин В. З. Фольклорно-этнографическая деятельность Харьковского историко-филологического общества: 1877 – 1919 гг.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Ленинград., 1973. – 20 с.

Холодная В. Г. Статус мужчины в социокультурной среде славянского населения Карпат в середине XIX – 30-х годах XX века: Дис… канд. ист. наук: 07.00.07. – Санкт-Петербург, 2003. – 312 с.

Чучко М. К. Буковинська дерев'яна культова архітектура XVII – XIX ст. (до проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 1999. – 181 с. (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 2000. – 19 с.)

Шабашов А. В. Система родства болгар Украины: Дис… канд. ист. наук: 07.00.05 / Институт национальных отношений и политологии НАН Украины. – К., 1996. – 163 с. (21 с.)

Шаповалов Г. І. Судноплавство у духовному житті населення України (з найдавніших часів до кінця ХІХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 483 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 35 с.)

Швидкий С. М. Традиційна народна медицина українців Південної Слобожанщини: історія розвитку, сучасний стан, регіональна специфіка: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського НАН України. – К., 2000. – 189 с. (К., 2001. – 18 с.)

Шкурко А. И. Звериный стиль в исскустве и культуре лесостепной Скифии (VІІ – ІІІ вв. до н.э.): Дис… канд. ист. наук. – М., 1975. – 240 с.

Шостак В. М. Найдавніші вірування на території України в їх історичному розвитку від епохи палеоліту до X ст. н.е. (етико-світоглядний аспект): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1998. – 197 с. (16 с.)

Щербак І. М. Діти в обрядах та віруваннях українців ХІХ – початку ХХ ст. (статевовіковий аспект традиційної культури): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України. – К., 2004. – 18 с.

Юр М. В. Розписи українських весільних скринь середини XIX – початку XX століття (типологія, іконографія, художні особливості): Дис… канд. мистецтвознавства: 07.00.06 / Інститут історії НАН України. – К., 1998. – 267 с. (16 с.)

Deluga W.-J. Grafika z kręgu Ławry Pieczarskiej w XVII wieku: Rozp… dr nauk hum. / Katolicki Uniwersytet Lubelski. – Lublin, 1995.

Deluga W.-J. Malarstwo i grafika cerkiewna w dawnej Rzeczypospolitej: Rozp… dr hab. nauk hum. / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. – Lublin, 2002. – 207 s.

Horbatowski P. Polskie życie teatralne w Kijowie 1918-1938: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 1997.