Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Список скорочень

бр. – браічик

Виконком – виконавчий комітет

вол. – волос гь

Волвиконком – волосний виконавчий комітет

ВПЦР – Всеукраїнська Православна Церковна Рада

ВПЦС – Всеукраїнський Православний Церковний Собор

ВСПП – Всеукраїнська Спілка православних парафій

ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет

ВУЦИК – Всеукраинский Центральним Псполнительный Комитет

ВЦР – Всеукраїнська Церковна Рада

ВЦС – Всеукраїнський Церковний Собор

Головноупов. – головноуповноважений

гр. – громадянин

Губисполком – губернскни не поліпіте льньш комитет

Губревком – губернський революційний комітет

Губюст – губернський відділ юстиції

д. – добродій

див. – дивись

док. – документ

друк прим. – друкований примірник

Жилвідділ – житловий відділ

зв. – зворот

КПЦР – Київська Православна Церковна Рада

КГЧК – Киевская губернская чрезвычайная комнссия

мед. – медичний

м. п. – місце печатки

м. ч. – мандат числом

Наркомюст – Народний комісаріат юстиції

н. ст. – новий стиль

о. – отець

окр. – округ

оп. – опис

п. – пан

Пар., параф. – парафія. парафіяльний

п.-о. – пан-отець

п. – передмістя

пов. – повіт, повітовий

п. – пункт

ПОЛИРУ – підвідділ по ліквідації майна колишніх релігійних уеіанов при Київському губвиконкомі

Політбюро – Політичне бюро

Пред. – председагель

Прот. – протоіерей

Проф. – професор

Раднарком – Рада Народних Комісарів

Ревком – революційний комі гет

Ревтрибунал – революційний трибунал

РПЦ – Російська Православна Церква

Р. Х. – Різдво Христове

св. – святий

с.-д. – соціал-демократ

Совнарком – Совет Народних Комиссаров див. Раднарком

спр. – справа

ст. – століття

ст. ст. – старий стиль

т-во – товариство

т. з. – так званий

т. зр. – точка зрення, точка зору

тов. – товариш

УАПЦ – Українська Автокефальна Православна Церква

УГКЦ – Українська Греко-Католицька Церква

укр. – український

УНР – Українська Народна Республіка

УПЦ – Українська Православна Церква

УПЦР – Українська Православна Церковна Рада

УСК – Українська Споживча Кооперація

УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка

УЦР – Українська Центральна Рада

ф. – фонд

хр. – християнський

цит. – цитата

ЦіЖ – Церква і Життя (часопис)

ЦР – Церковна Рада

ч. – число (номер)

част., ч. – частина

ЧК – Чрезвычайная Комиссия

чл. квиток – членський квиток


Примітки

Подається за виданням: Перший всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ. – Київ-Львів, 1999 р., с. 555 – 556.