Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

7. Список використаних та рекомендованих джерел

Парнікоза Іван, Атамась Наталія, Колінько Володимир, Борейко Володимир

Афанасьев С.А. Характеристика гидробиологического состояния разнотипных водоемов г. Киева // Вестник экологии. – 1996. – № 1–2. – С. 112–118.

Безусько Л.Г, Мосякін С.Л., Безусько А.Г. Закономірності та тенденції розвитку рослинного покриву України у пізньому плейстоцені та голоцені. – К.: Альтерпрес, 2011.– 488 с.

Борейко В.Е. История охраны природы Украины: Х век-1980. Изд. ІІ, доп. – К.: КЕКЦ, 2001а. – 544 с.

Борейко В.Е. Словарь деятелей охраны природы. Издание второе дополненное. – К.: КЕКЦ-ЦОДП СОЭС – Серия: История охраны природы, Вып. 25, 2001б – 524 с.

Борейко В.Є., Мельник В.І., Грищенко В.М., Листопад О.Г. Гордість заповідної Київщини. Серія: охорона дикої природи. Вип. 4. – К.: КЕКЦ, 1997– 127 с.

Борейко В.Є., Подобайло А.В. Руденко В.Х. Захист місцевих природно-історичних святинь. – К.: КЕКЦ, 2003 – 136 с.

Борейко В. Е., Галущенко С. В., Парникоза И. Ю. Территории строгого природоохранного режима (категории I-a, I-b МСОП/IUCN). Международный и европейский опыт. – К.: Логос. – Серія «Охорона дикої природи». Вип. 84, 2018. – 112 с.

Бюллетень РОМ: Итоги регионального орнитологического мониторинга. – Вып. 11. Зимние сезоны 2011-2017 гг. / Под. Ред. В.А. Костюшина, Ю.А. Андрющенко. – 2017. – 100 с.

Вакулишин С. Топонімія Києва ХХ ст. – Київ: Центр ДЗК, 2014. – 260 с.

Василюк О. В., Богомаз М. В., Шевченко Н. М., Шевченко М. С., Іноземцева Д. М., Плига А. В., Костюшин В. А., Коломицев Г. О. Знахідки рослин, занесених до Червоної книги України та резолюції 4 Бернської конвенції, в існуючих і перспективних територіях природно-заповідного фонду Київської області та м. Києва // Знахідки рослин і грибів Червоної книги та Бернської конвенції (Резолюція 6). – T. 1 (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 11). – Київ-Чернівці: Друк Арт, 2019. – С. 122–136.

Василюк О., Костюшин В., Норенко К., Плига А., Прекрасна Є., Коломицев Г., Фатікова М. Природно-заповідний фонд Київської області. – К.: НЕЦУ, 2012. – 338 с., з дод.

Від трипільської культури до сучасності (Відпочивайте в селах Київщини): Путівник-довідник. Упорядник Трачук О.В. – К.: СПД Кравчук В.К., 2003 – 336 с.: іл.

Вірченко В.М. Мохоподібні лісопаркової зони м. Києва. – К.: Знання України, 2006. – 31 с.

Вишневський В. Водойми Києва К.: Ніка-Центр, 2021. – 280 с.

Воробйов Є.О., Любченко В.М., Соломаха В.А., Орлов О.О. Класифікація грабових лісів України. – Київ: Фітосоціоцентр, 2008. – 252 с.

Гаврилюк В.С., Речмедін І.О. Природа Києва та його околиць: Фізико-географічна характеристика. – К.: Вид-во КДУ ім. Т. Шевченка, 1956. – 70 с.

Гальченко Н.П. Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні». Рослинний світ // Природно-заповідні території України. Рослинний світ. – 2006. – № 5. – С. 172-176.

Дідух Я. П., Альошкіна У.М. Біотопи міста Києва. – К.: НаУКМА, Аграр Медіа-Груп, 2012 – 163 с.

Довідка відносно історії, сучасного стану та перспектив Совських ставків. 1995 р. Архів І.Ю. Парнікози.

Домашевский С.В. Пролет хищных птиц над территорией г. Киева // Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии. Мат. международной конференции, Татарстан, 29 января-3 февраля 2001 г. – Казань, 2001. – С. 216-217.

Домашевский С. В. Наблюдения за миграциями хищных и околоводных птиц в нижнем течении р. Десна // Авіфауна України. – 2002а. – №2. – С. 52-59.

Домашевский С. В. Численность и характер пребывания пустельги обыкновенной (Falco tinnunculus) и сапсана (Falco peregrinus) в городе Киеве // Вісник зоології. – 2002б. – Т. 36 – №2. – С. 60.

Дубровський Ю.В., Гулейкова Л.В., Плігін Ю.В., Короткевич Т.М., Матчинська С.Ф., Некрасова О.Д., Шеремет В.П., Яковенко Н.С. Оцінка екологічного стану рекреаційних озер Києва за розвитком гідрофауни // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 110-143.

Дятлов В.А. Печерне урочище «Церковщина» – К.: Либідь, 2015 – 88 с.

Европейский Красный список животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения во всемирном масштабе. Нью-Йорк: ООН, 1992. – 167 с.

Екологічний атлас Києва. – К.: ТОВ «Людопринт-Україна» з іноземними інвестиціями», 2017 – 60 с.

Зелена книга України / Під загальною редакцією чл.-кор. НАН України Я. П. Дідуха. -К.: Альтерпрес, 2009. – 448 с.

Зиль А. Скарби праотчої землі https://borinfo.com.ua/boryspil-products-news-2014-11-453-6/ (04.07.2020)

Ізотова Н.В., Партика Л.Я. Мохоподібні парків м. Києва // Укр. ботан. журн. – 1988. – Т. 45. – №6. – С. 42-46.

Ілюстрована історія Києва. – К.:Фенікс, 2012.-424 с.

Кавурка В.В., Заїка М.І., Попов Г.В., Лазарев І.Є. Нові знахідки павукоподібних (Arachnida), багатоніжок (Myriapoda) та комах (Insecta), які занесені до Червоної книги України. повідомлення 2. // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 3. – Київ, 2019. – С. 134–141.

Казанцева Л., Кислюк В. Київське вікно у всесвіт (Історія Київської астрономічної обсерваторії в контексті історії розвитку національної та світової науки). – К.: Наш Час, 2006 – 197 с.

Капустін К. Археологічні пам’ятки Дніпровського Лівобережжя середини ХІІІ–XV ст. (за матеріалами розвідок 40-х – 70-х рр. ХХ ст.) // Сіверянський літопис. – 2012. – № 3-4. – С. 9-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2012_3-4_3

Кириченко М.Б., Бабко Р.В. Населення турунів (Coleoptera, Carabidae) прибережних смуг водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 68-74.

Климат Киева / Под ред. д-ра геогр. наук, проф. Л. И. Сакали. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 288 с.

(02.09.2018)

Костюшин В.А. Птицы островов Днепра в пределах Киева. // Вестник зоологии. – 1994. – № 4. – С. 40-48.

Костюшин В.А. Новые встречи «краснокнижных» видов птиц в Киевской области в 1994-1998 гг. // Вестник зоологии. – 1998. – № 1-2. – С. 150.

Костюшин В.А., Полуда А.М. Учеты водно-болотных птиц на Днепре в районе Киева зимой 2005/2006 гг. // Беркут. – 2007. – Т. 16, № 2. – С. 275-284.

Коханова Л.Л. Акліматизаційний сад імені акад. М.Ф. Кащенка // Охрана, изучение и обагащение растительного мира. – 1975. –№ 2. – С. 73-77.

Кравцова О.В. Оцінка стану водойм мегаполіса за різноманіттям фітопланктону // Охорона, збереження та відтворення біорізноманіття в умовах мегаполісу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій 10-річчю створення національного природного парку «Голосіївський», м. Київ, 7-8 вересня 2017 р. – Х.: «Діса Плюс». -2017.- С. 48-52.

Кузьмін Ю.І., Назаренко В.Ю. Нові знахідки деяких видів комах Червоної книги України // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 69.

Кундієв В.А., Ткаченко В.О., Чеченюк М.І., Ситник Ю.М., Голуб О.О. Іхтіофауна внутрішніх водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 182-203.

Лихотоп Р.И., Ткач В.В., Барвинский Н.И. Рукокрылые г. Киева и Киевской области // Материалы по экологии и фаунистике некоторых представителей рукокрылых. Перепринт АН УССР. – К.: Ин-т. зоологи, 1990. – 90.4. – С. 10-27.

Лопарев С. О. Орнітофауна населених пунктів центру України та її зміни: Дис… канд. біол наук: 03.00.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1996. с. 348.

Лукаш О.В., Рак О.О. Salvinia natans (L.) All. на Східному Поліссі // Інтродукція рослин, 2008, №1. – С. 38-43.

Ляшенко А.В., Маковський В.В., Зоріна-Сахарова К.Є., Лещенко Н.М. Макрозообентос та літофільна фауна деяких озер м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 144-181.

(19.06.2020).

Макрофиты-индикаторы изменений природной среды / Под ред. С. Генйны и К.М. Сытника – К.: Наукова думка, 1993. – 433 с.

Мороз В.О., Казанник В.В., Домашевський С.В., Bijlmakers P., Сімон А.О. Нові дані по рідкісних та маловивчених птахах Київської області // Беркут. – 2015. – Т. 24 – № 2. – С. 87-92.

Назаренко В.Ю. Довгоносикоподібні жуки (Coleoptera, Curculionoides) деяких водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 88-96.

Оляницька Л. Г., Багацька Т.С. Сучасні фітокомплекси і угруповання рослин водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 49-55.

Панченко С. М. Флора національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» та проблеми охорони фіторізноманіття Новгород-Сіверського Полісся / Під заг. ред. С. Л. Мосякіна. – Суми: Університетська книга, 2005. – 92 с.

Парнікоза І. Ю. Рослинність та флора долини Десни. // Деснянський екологічний коридор / Під заг. Ред. В. Костюшина, Є. Прекрасної. – К.: НЕЦУ, 2010. – С. 15-37.

Парнікоза І.Ю. Ophiglossum vulgatum L. в долині Дніпра у Києві // Динаміка біорізноманіття 2012: зб. наук. пр. / За ред. І. Загороднюка; Держ. Закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 69-73.

(01.09.2018)

(01.09.2018)

(01.09.2018)

(01.09.2018)

(01.09.2018)

(01.09.2018)

(01.09.2018)

(21.06.2020).

Парнікоза І., Вортман Д. Природа Києва // Ілюстрована історія Києва / Під ред. В. Смолія. К.: Фенікс, 2012. – С. 8-29.

Парнікоза І.Ю. Список флори судинних рослин островів та заплавних урочищ Дніпра, м. Київ /Parnikoza I. List of vascular plants flora of the Dnieper Islands and floodplain tracts in Kyiv city / Електронний ресурс: [ 19.06.2020].

Парнікоза І., Целька З. Обґрунтування включення Ophioglossum vulgatum L. та Botrychium simplex E. Hitchc. до Червоної книги України // V Міжнародна конференція «Рослинний світ у Червоній книзі України: Впровадження глобальної стратегії збереження рослин», 25-28 червня 2018, Херсон. – С. 71-75.

(01.09.2018).

Петренко А.А. До вивчення прибережних стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) озер та ставків м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 75-87.

Подобайло А.В. Методика оголошення заказників, пам’яток природи та заповідних урочищ. – К.: Фітосоціоцентр, 2001 – 28 с.

Пономаренко Л., Різник О. Київ. Короткий топонімічний довідник. Довідкове видання. – К.: Видавництво «Павлім», 2003. – 124 с.

Природно-заповідний фонд м. Києва. Довідник / Редкол. М.М. Мовчан та ін. – К. 2001. – 64 с.

(02.09.2018).

Прядко О. І. Ценотичне та флористичне різноманіття РЛП «Міжеричінський» (Чернігівська область) // Вісник Запорізького державного університету. – 2004 – №1. – С. 190-195.

Прядко О.І., Арап Р.Я., Дацюк В.В., Волохова О.В. Рідкісні види рослин Святошинсько-Біличанського масиву національного природного парку «Голосіївський» (м. Київ) // Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій. Матеріали IV Міжнародної конференції (16-20 травня 2016 р., Київ, Україна). – К: Паливода А.В., 2016 – С. 128-130.

Пшеничний С.В. Зимівля водоплавних та коловодних птахів Київо-Трипільської агломерації 2005-2006 рр. // Біологія ХХІ століття: теорія, практика, викладання. Матеріали міжнародної наукової конференції. – 2007. – К.: Фітосоціонцентр. – С. 241-243.

Пшеничний С.В., Турчик А.В., Мартюшева О.О. та ін. Зимові обліки птахів водно-болотяного комплексу у 2008-2009 рр. // Фальцфейнівські читання – 2009. Збірник наукових птаць. – 2009. – Херсон. – С. 308-313.

Рішення Київської міської ради за №47/3054 від 21 вересня 2017 р. Про створення охоронних зон навколо гнізд рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України.

Розробка регіональної схеми формування екологічної мережі у м. Києві. Анотований звіт. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Державне підприємство Центр екологічного моніторингу України. К. 2005 – 51 с.

Савицький О.Л., Зуб Л. М. Рослинність водойм м. Києва // Український ботанічний журнал, 1999 – Т. 56 – №3. – С. 266-275.

Ситник Ю.М., Івашкевич К.О., Князєва Є.С., Лапшова С.О. Гідрохімічний режим деяких водойм міської зони Києва взимку та навесні 2002 р. // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 13-29.

Собко В. Г. Орхідеї України / В.Г. Собко. – К.: Наукова думка, 1989. – 192 с.

Стецюк В., Романчук С., Щур Ю. та ін. Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія. – К.: Центр екологічної освіти і виховання, 2001. – 259 с.

Тимченко И. А., Парникоза И. Ю., Чернышенко М. С. Состояние некоторых видов Orchidaceae Juss. в долине р. Нивки (г. Киев) // Охрана и культивирование орхидей. Материалы IX Международной конференции (26-30 сентября 2011) – М.: Товарищество научных изданий КМК. – С. 422-425.

Титар В.М. Бабки (Odonata) острова Труханова: зміни за майже століття // VI з’їзд Українського ентомологічного товариства. Тези доповідей. – Біла Церква, 2003. – С. 122-123.

Тлумачний посібник оселищ Резолюції №4 Бернської конвенції, що знаходяться під загрозою та потребують спеціальних заходів охорони. Перша версія адаптованого неофіційного перекладу з англійської (третього проекту офіційної версії 2005 р.) / А. Куземко. С. Садогурська, О. Василюк. – К, 2017.- 124 с.

Тухфатуллина М. С. Дорофеев А. М. Способы распространения плодов водяного ореха Trapa natans L. // Фундаментальные и прикладные исследования в биологии. Материалы I международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Т.1, Донецк, 2009. – С. 429-430.

Удра І.Х., Батова Н.І. Особливості стратегії розмноження рідкісних видів рослин – основа для рекомендацій щодо їх охорони // Заповідна справа в Україні. – 1999. – Т. 5.– № 1. – С. 25-30.

Фонтаний Е. Как истреблялись киевские сады и парки // Сегодня, 20.03.04.

(01.09.2018)

Хрокало Л.А. Бабки (Insecta, Odonata) внутрішніх водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр. 2005. – С. 61-67.

Цвелих О. М. Нові знахідки кутори малої Neomys anomalus Cabrera в околицях Києва // Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7, Т. 2. – Київ, 2018. – С. 347.

Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха – К.: Глобалконсалтінг, 2009a. – 900 с.

Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова – К.: Видавництво «Глобалконсалтинг», 2009b. – 600 с.

Чорний М. Г., Чорна Л.О. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 2013 – 384 с.

Шарлемань Э. Краткій путеводитель по Кіеву и его окресностямъ для естественно-историческихъ экскурсій. Издание Кіевского Орнитологического общества имени К. Ф. Кесслера. Киевъ, 1916. – 47 с.

Шаповаленко О. Батькова гора чи заказник кучмізму. Обґрунтування необхідності оголошення пам’ятки історії та природи місцевого значення на базі Батькової гори та урочища «Протасів Яр» м. Києва та занесення їх до державного реєстру нерухомих пам’яток // Екологічна газета, № 45-46 (79-80), 2006. – С. 5.

Шулькевич М.М., Дмитренко Т.Д. Киев: Архитектурно-исторический очерк. Изд. перераб. и доп. – К: Будівельник, 1982. – 448 с.

Щепець М.С., Арсан О.М., Кундієв В.А., Ситник Ю.М. Гідроекологічні проблеми водойм міської зони Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 6-12.

Щербак В. І. Структурно-функціональна організація фітопланктону деяких різнотипних водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва / За ред. Кундієва В.А. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 97-109.

(01.09.2018)

(19.06.2020).

Bobrowicz G., Narkiewicz C., Szczęśniak E. (2004) Occurrence of Botrychium matricariifolium (Retz) A. Braun ex W.D.J. Koch (Ophioglossaceae) in lower Silesia // Acta Botanica Silesiaca 1. – S. 161-166.

Chadde S., Kudray G. Conservation Assessment for Botrychium lunaria (Common Moonwort) USDA Forest Service, Eastern Region, 2001 – 37 p.

(01.09.2018).

Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 537 s.

(16.06.2020).