Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Післямова

Момот О. М., Брітченко І. Г.

Наукові дослідження формування та функціонування мультиплікаційних процесів, котрі виникають в банківській системі в процесі кредитування сформували науковий підхід до банківської діяльності, що визначає провідну роль залишків на поточних рахунках клієнтів. Це обумовлює провідну роль банківських послуг, котрі забезпечують залучення клієнтів банку до відкриття поточних рахунків та розрахунково-касове обслуговування. Головною перевагою залишків на поточних рахунках перед традиційними банківськими депозитами є низький розмір витрат комерційного банку у вигляді відсотків, що нараховуються на наявні залишки на поточних рахунках.

У сучасних умовах підвищення конкуренції як на вітчизняному ринку банківських продуктів, так і на світовому вартість банківських кредитів відіграє провідну роль при підвищенні конкурентоспроможності комерційного банку. Для суттєвого здешевлення банківських кредитів потрібні нові інноваційні підходи до формування ресурсної бази банку та банківської системи. Одним з перспективних напрямів здешевлення залучених ресурсів банку при одночасному їх суттєвому збільшенні є впровадження інтегрованих банківських послуг. Інтегровані банківські послуги – це поєднання можливостей розрахункових послуг банку з депозитними продуктами. Впровадження інтегрованих послуг полягає у встановленні високого рівня відсоткової компенсації банком клієнту за фактичне використання вільних залишків на його поточному рахунку.

Маркетингова стратегія впровадження та просування інтегрованих послуг полягає, з одного боку, у встановленні зазначеної компенсації у розмірі, достатньо великому для залучення на розрахункове обслуговування значної кількості нових клієнтів, а з іншого – в розмірі, меншому ніж витрати для залучення депозитів. Однією з багатьох додаткових складових такої маркетингової стратегії банку може бути встановлення «нульового» тарифу на додаткові послуги при розрахунковому обслуговуванні клієнтів банку.

Ефект від впровадження інтегрованих банківських послуг полягає також і в тому, що збільшення ресурсів на поточних рахунках банку дозволяє йому сформувати конкурентні переваги, котрі проявляються у наступному:

– створення більш сприятливих умов для залучення нових клієнтів та надання послуг, що є супутніми розрахунковими послугами при дотриманні попереднього рівня витрат на просування банківських продуктів;

– здешевлення вартості банківських кредитів;

– більш активно використовувати мультиплікаційний ефект у процесі кредитування;

– більш повного задоволення потреб споживачів та розширення можливостей адекватного реагування на відповідні тенденції на ринку банківських продуктів.

Маркетингова стратегія підвищення конкурентоспроможності банку шляхом впровадження інтегрованих банківських послуг є особливо актуальною для кооперативних банків внаслідок їх специфічної місії та особливостей формування залучених банківських ресурсів.

Запропонована імітаційна модель взаємодії основних показників діяльності банку при впровадженні інтегрованих банківських послуг та відповідній маркетинговій стратегії банку наочно демонструє економічний ефект від впровадження інтегрованих послуг. Модель розкриває наявність та щільність зв’язку між основних факторами, що впливають на ефективність застосування інтегрованих послуг та кон’юнктурою банківського ринку.

Ефект від впровадження інтегрованих банківських послуг не обмежується значенням, яке розраховується в імітаційній моделі. Впровадження інноваційних послуг є важливим інструментом захисту соціальних інтересів громадян споживачів банківських послуг, стимулятором суттєвого зменшення обігу грошей поза банківською системою, механізмом укріплення національної валюти України, чинником підвищення конкурентоспроможності українських банків на внутрішньому та світових фінансових ринках.