Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

[Вступне слово]

М.Є. Рогоза

В умовах інтеграції України до світових економічних процесів, світової організації торгівлі, активної експансії іноземних банків на ринок банківських продуктів України актуальним є пошук нових маркетингових стратегій підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків та банківської системи України. Дана монографія висвітлює новий актуальний підхід до вирішення зазначеного завдання. Запропонована авторами маркетингова стратегія підвищення конкурентоспроможності банків грунтується на впровадженні інноваційних інтегрованих банківських послуг як механізму, що удосконалює підходи до формування банківських ресурсів шляхом подальшого задоволення потреб клієнтів.

Авторський колектив здійснив аналіз існуючих банківських продуктів та їх зв’язок з банківськими механізмами формування і функціонування капіталу. Даний аналіз дозволив виявити особливу роль банківських послуг по розрахунковому обслуговуванню клієнтів та відповідних послуг по відкриттю поточних рахунків. Це дало можливість розробити інноваційну маркетингову стратегію по впровадженню інтегрованих банківських послуг. Спираючись на зазначену маркетингову стратегію, авторами було здійснено дослідження механізмів підвищення конкурентоспроможності як комерційних банків, так і всієї банківської системи шляхом впровадження інтегрованих банківських послуг, котрі поєднують в собі переваги поточних та депозитних рахунків.

Під інтегрованими банківськими послугами автори розуміють поєднання розрахунково-касових послуг банку, що лежать в основі мультиплікаційних процесів та депозитних операцій банку, котрі є традиційним банківським продуктом. Автори довели переваги інтегрованих послуг не тільки для комерційних банків та банківської системи, але і для держави, суспільства, а головне – для клієнтів банків як споживачів банківських продуктів. Корисним є той факт, що запропоновані інноваційні підходи дозволяють підвищити ефективність банківських послуг при одночасному зменшенні їх вартості для клієнтів, що призведе до здешевлення банківських кредитів.

Доцільною і корисною є запропонована авторами маркетингова стратегія впровадження інноваційних інтегрованих банківських послуг у кооперативних банках. Доцільність таких послуг розглянуто на прикладі банку АБ «Укоопспілка». Автори обгрунтовано довели переваги застосування інтегрованих банківських послуг для кооперативних банків, запропонували маркетингову стратегію, котра в повній мірі відповідає місії та цілі кооперативного банку.

Особливо актуальними та корисними є практичні аспекти застосування маркетингової стратегії по впровадженню інтегрованих банківських послуг кооперативними банками. Ефективність такої стратегії розкрито на прикладі кооперативного банку АБ «Укоопспілка». Мета дослідження, яка полягала у розробленні теоретико-методологічних та прикладних аспектів впливу інтегрованих банківських послуг на конкурентоспроможність банків та банківської системи адекватно відображають проблемні аспекти необхідності підвищувати конкурентоспроможність вітчизняних банків для більш якісного задоволення потреб споживачів банківських послуг.

Монографія спрямована на вирішення актуальних завдань практичної діяльності комерційних банків не шляхом застосування регуляторних інструментів з боку Національного банку України, а через ринкову «саморегуляцію» економічних процесів на ринку банківських продуктів через впровадження інноваційних банківських продуктів, якими виступають інтегровані банківські послуги.

М.Є. Рогоза – професор, д.е.н., академік АЕН України, проректор Полтавського університету споживчої кооперації України