Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Українські землі під владою імперій
(1795-1917 рр.)

Берковський В.Г.

Алавердов Э. Г. Внешняя торговля России через порты Чёрного и Азовского морей в конце ХІХ – начале ХХ вв.: Дис… канд. ист. наук. – Ростов-на-Дону, 1975. – 243 с.

Антоненко М. I. Заселення Донбасу: соціально-економічні та етнонаціональні аспекти (середина ХIХ – початок ХХ століття): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський ун-т. – Дніпропетровськ 1994. – 22 с.

Аркуша О. Г. Українське представництво в Галицькому сеймі (1889-1901): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України. – Львів, 1996. – 269 с. (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 1997. – 28 с.).

Атаманенко С. В. Імміграція в Канаду і США менонітів Півдня України в 70-ті роки ХIX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 217 с. (19 с.)

Бадєєва Л. І. Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у ХХ столітті: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2004. – 20 с.

Баженов Л. В. Восстание 1830-1831 гг. на Правобережной Украине: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1973. – 28 с.

Бармак М. В. Міграційні процеси серед німецького, чеського та єврейського населення Волинської губернії (1796-1914): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Тернопільський держ. педагогічний ін-т. – Тернопіль, 1997. – 225 с. (Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1997. – 27 с.)

Басов Е. А. Аграрные отношения и крестьянское движение на Подолии в конце ХІХ – начале ХХ века: Дис… канд. ист. наук. – К.,1948. – 236 с.

Бацак К. Ю. Італійська еміграція в Україні: джерела та шляхи формування, міжнародні зв'язки (80-ті роки ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К.,1999. – 217 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 22 с.)

Бацак Н. І. Греки Північного Приазов'я: культурно-просвітницький розвиток (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 238 с. (20 с.)

Бачинский А. Д. Народная колонизация придунайских степей в XVIII – начале XIX вв.: Автореф. дис… канд. ист. наук: 571 / Одесский госуниверситет им. И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 27 с.

Бачинська О. А. Дунайське (Новоросійске) козацьке військо. 1828-1869 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 1996. – 190 с. (1997. – 23 с.)

Бачинська О. А. Колонізація українським населенням Придунайських земель. XVIII – початок XX ст.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І. Мечнікова. – Одеса, 2002. – 401 с. (34 с.)

Бегей С. І. Передача і поділ спадщини в селянських родинах Галичини в XIX – 30-их роках XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2003. – 21 с.

Белан М. И. Крестьянская реформа 1861 года и крестьянское движение в Черниговской губернии: Дис… канд. ист. наук. – Нежин, 1952. – 233 с.

Березовський О. М. Українська преса Наддніпрянщини: пропаганда та відстоювання національних домагань українства (1905-1907 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 16 с.

Беренштейн О. Б. Дискримінаційна політика царського уряду щодо євреїв у другій половині XVIII – першій половині ХІХ століття (за матеріалами Правобережної України): Дис…канд. іст. наук: 07.00.07 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1995. – 218 с. (20 с.).

Берман А. Г. Екатеринославская социал-демократическая организация в период между первым и вторым съездами партии: Дис… канд. ист. наук. – Днепропетровск, 1952. – 293 с.

Бернадський Б. В. Волинь у роки першої світової війни: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 197 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1999. – 19 с.)

Бєліков Ю. А. Купецтво Харківської губернії (друга половина XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2004. – 19 с.

Бєлінський Є. Ф. Формування залізничного пролетаріату на Україні в другій половині ХІХ ст.:Дис… канд. іст. наук / Інститут історії АН УРСР. – К., 1964. – 282 с.

Білокінь О. І. Українське питання в Державній Думі Російської імперії (1906-1917 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 221 с. (20 с.)

Білоус А. О. Діяльність конституційно-демократичної партії в Україні під час першої російської революції (1905-1907 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К.,1993. – 217 с.

Благий В. Б. Студентство Львівського університету в 1900-1914 роках: історико- соціологічний аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 19 с.

Богайчук В. І. Становище і революційний рух трудящих мас Тернопільщини в епоху імперіалізму (1900 – 1920 рр.): Дис… канд. іст. наук / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1969. – 274 с.

Богатчук С. С. Залізничний транспорт України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (Соціально-економічний аспект): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківська академія залізничного транспорту України; Київський ін-т залізничного транспорту . –К., 2000. – 181 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 18 с.)

Богданович І. О. Роль газети "Терджиман" у пропаганді реформаторських процесів у мусульманській громаді Російської імперії (1883-1905 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімф., 2002. – 213 c. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.)

Богоніс П. М. Історико-науковий аналіз діяльності Київського хірургічного товариства (1908-1917): Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – К., 1998. – 166 с. (17 с.)

Бойко А. В. Торговля южной Украины 1775-1825 гг.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Днепропетровск, 1991. – 16 с.

Бойко В. М. Реформи державних селян другої половини XIX ст. в Лівобережній Україні: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – 272 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 18 с.).

Борис В. О. Селянське питання в революції 1848 р. в Галичині: Дис… канд. іст. наук / Львівський держуніверситет ім. І.Франко. – Львів, 1958. – 437 с.

Борисевич С. О. Поземельні відносини в Подільській губернії протягом 1793-1861: Автореф. дис… канд. іст. наук/ Дніпропетровський державний університет. – Днепропетровск, 1992. – 18 с.

Босак О. І. Українська соціал-демократична партія в соціальному і національному рухах Галичини (90-і рр. ХІХ ст. – 1914 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 19 с.

Ботушанський В. М. Сільське господарство Буковини у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 549 с. (42 с.)

Ботушанський О. В. Сільська кооперація на Буковині (80-ті роки XIX – початок XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 269 с. (20 с.)

Бочаров В. В. Столипінська аграрна реформа в Катеринославській і Харківській губерніях (1906-1916 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2000. – 171 с. (2001. – 19 с.)

Бундак О. А. Аграрний розвиток Волинської губернії в 1795-1861 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1999. – 229 с. (16 с.)

Буравський О. А. Поляки Волині у другій половині XIX – на початку XX ст. Соціально-економічне становище та культурний розвиток: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.

Бурдуланюк В. М. Культурні зв’язки Галичини з Наддніпрянською Україною в кінці XIX – на початку ХХ століть: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський держуніверситет ім.. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1996. – 179 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 24 с.)

Бутенко І. І. Сільськогосподарська кооперація Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Херсонський індустріальний інститут. – Херсон, 1994. – 177 с.

Буховец Н. А. Антинародная деятельность православной церкви в северной Буковине и борьба прогрессивных сил края против социально-экономического и политического гнёта духовенства: 1774-1918 гг.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Львов, 1987. – 23 с.

Буцик А. К. Крестьянское движение на Киевщине в революции 1905-1906 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К.,1947.

Вайсберг Н. Г. Классовая борьба помещичих крестьян киевской губернии в период підготовки и проведения крстьянской реформы 1861 г.: Дис… канд. ист. наук. – К., 1954. – 316 с.

Васянович В. Ф. Сельскохозяйственный пролетариат Южной Украины накануне и в период первой русской буржуазно-демократической революции: Дис… канд. ист. наук. – Днепропетровск, 1974. – 226 с.

Ващенко А. В. Інститут земських начальників Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 232 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с.)

Ващенко В. П. Развитие капиталистической промышленности и торговли в городах Юга Украины в дореформенный период (конец XVIII в. – 1861 г.): Автореф. дис… канд. ист. наук / Одесский госуниверситет им. И. Мечникова. – Одесса, 1972. – 31 с.

Венгерська В. О. Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Житомирський інженерно- технологічний ін-т. – Житомир, 1998. – 196 с. (Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 19 с.)

Верстюк В. Ф. Классовая борьба в деревне на левобережной Украине в 1919 году: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – К., 1979. – 204 с.

Вихватенко М. Т. Історія зародження та розвитку систем землеробства в Україні (кінець XVIII – початок ХХ століття): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 18 с.

Власенко В. М. Кредитна кооперація Лівобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 1998. – 232 с. (17 с.)

Власюк І. М. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906-1914 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – Житомир, 2000. – 179 c. (Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 20 с.)

Вовк Ю. І. Українське селянство в соціально-економічній структурі суспільства на початку XX століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2002. – 184 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 20 с.)

Гавриш Р. Л. Шкільна діяльність земського самоврядування на Лівобережній Україні в 1865-1919 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун- т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 1998. – 196 с. (Харківський держ. ун-т іи. В.Каразіна. – Харків, 1999. – 19 с.)

Гайдай Л. И. Развитие капитализма в крестьянском хозяйстве Правобережной Украины (1906-1914 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – К., 1978. – 183 с.

Галь Б. О. Інтеграція української еліти до політико-адміністративних структур Російської імперії в XVIII – першій третині XIX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національна гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 2000. – 198 с. ( Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 16 с.)

Гамрецький М. М. Революційний рух на Київщині в роки першої світової імперіалістичної війни (1914 – 1916 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1948.

Ганкевич В. Ю. Джадидистська реформа просвіти кримських татар (межа XIX – XX ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2000. – 481 с. (Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – К., 2000. – 35 с.)

Гапієнко А. А. Участь земств Лівобережної України в історико-краєзнавчому русі (1870-ті – 1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 202 с. (19 с.)

Гедьо А. В. Греки Північного Празов’я (1778-1875 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1997. – 192 с. (24 с.)

Геращенко Т. С. Місце і роль самостійників в українському національному русі (кінець XIX ст. – початок 1918 р.). Автореф. дис… канд. іст. наук. – Запоріжжя, 1993. – 22 с.

Герман Г. О. Выборы во ІІ Государственную думу на Украине: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1948.

Герман О. М. Діяльність товариства "Просвіта" на Поділлі наприкінці ХІХ і в першій половині ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1995. – 228 с. (Чернівецький ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1995. – 24 с.)

Гладкий С. О. Православне парафіяльне духовенство в суспільному житті України на початку ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ін- т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 1997. – 189 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя. – 16 с.)

Глєбова А. М. Передісторія радіофізичних досліджень в Україні (1870-1910 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – К., 2001. – 287 с. (21 с.)

Глушкова Л. В. Соціал-демократичні партії України наприкінці XX – початку XXI століть: Дніпродзержинський держ. технічний ун-т. – Дніпродзержинськ, 2002. – 177 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ. – 16 с.)

Гнатчук О. С. Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 211 с. (20 с.)

Годований Є. Ф. Соціально-політичне життя України на сторінках української та зарубіжної преси (кінець XVIII – 60-ті рр. ХІХ ст.): Дис… канд. іст. наук. – 2001

Головко О. М. Харківське міське самоврядування у 1893-1917 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т ім.. В.Каразіна. – Харків, 1997. – 280 с. (18 с.)

Головченко В. І. Витоки і становлення української соціал-демократії: (1896- 1907рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1993. – 248 с.

Гольнев Н. С. Рабочее движение и нелегальная организация РСДРП в г. Киеве в период революционного подъёма (1912 – 1914 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К.,1947.

Гончарук Т. Г. Торгівля України першої половини ХІХ ст.: історія вивчення: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Одеський державний університет ім. І.Мечникова. – Одеса, 1998. – 189 с. (23 с.)

Гончарук Т. В. Виборчий рух галицьких українців наприкінці XIX ст. – 1914 р.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова. – К., 1998. – 177 с. (Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – 16 с.)

Горбунова М. И. Екатеринославская социал-демократическая организация в период ленинской «Искры»: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К.,1952.

Гордуновський О. М. Поміщицькі господарства Правобережної України в умовах розвитку товарно-грошових відносин у першій половині ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський інженерно-технологічний ін-т. – Черкаси, 2000. – 166 с. (Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 20 с.)

Горенко Л. М. Еволюція поміщицьких господарств Правобережної України кінця XVIII – початку ХХ ст. (на матеріалах Кам’янського маєтку Давидових): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський інженерно- технологічний ін-т. – Черкаси, 1997. – 170 с. (Донецький державний університет. – Донецьк, 1997. – 18 с.)

Горобець В. М. Малоросійська колегія та реформа державного устрою України:1722- 1727: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 231 л.

Городницька Л. В. Суд і судочинство на Буковині (остання чверть ХVІІІ – початок ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 222 с. (20 с.)

Горук А. І. Становлення, інституціалізація та розвиток національно-культурного руху поляків на Буковині (друга половина ХІХ ст. – 1914 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2004. – 20 с.

Гребцова И. С. Периодическая печать в общественном развитиии Южного степного региона Российской империи (1820-1865): Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Одесский национальный ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 2002. – 407 с. (32 с.)

Гринберг А. И. Чигиринское дело. Из истории революционного крестьянского движения на Украине в 70-х годах ХІХ в.: Дис…канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский госуниверситет им. Т.Шевченко. – К., 1946.

Грішин А. Д. Положення селянства і селянський рух на Півдні України на початку ХХ століття (1900-1904 рр.): На матеріалах Херсонської, Єкатеринославської і північної частини Таврійської губерній: Дис… канд. іст. наук. – К., 1975. – 229 с.

Громакова Н. Ю. Суспільний рух польської шляхти Правобережної України в 1795 – 1830-х рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 230 с. (20 с.)

Гуз А. М. Культурно-освітня діяльність земських установ в Україні (1864-1914 рр.): Дис… канд. іст.наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 205 с. (24 с.)

Гузенко Ю. І. Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський національний ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2004. – 18 с.

Гуйванюк М. Р. Січовий рух у Галичині й на Буковині (1900-1914 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 254 с. (21 с.)

Гуменюк А. О. Міста Правобережної України в другій половині ХІХ ст: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1992. – 240 с. (1993. – 16 с.)

Гусєв В. І. Бунд в суспільнополітичному житті України (кінець ХІХ ст. – 1921 р.): Автореф.дис… д-ра іст.наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36 с.

Гутковський В. В. Українська преса Наддніпрянщини в національно-культурному та державотворчому процесі (друга половина XIX ст. – 1920 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002. – 201 с. (18 с.)

Дейнега І. І. Український жіночий рух як складова національного відродження (II пол. XIX – 1908 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2003. – 21 с.

Демченко Н. А. Сельское хозяйство молдаван Бессарабии и Левебережного Поднестровья в ХIХ – начале ХХ вв.: Дис. в виде науч. докл… д-ра ист. наук: 07.00.07 / Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Рыльского НАН Украины. – К., 1992. – 42 с.

Денисенко В. А. Часопис "Киевские епархиальные ведомости" в історії національно-духовного життя України (1861-1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. – 22 с.

Дениско Л. М. Бібліотека Київської духовної академії та її бібліотекарі (1819- 1919): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1997. – 247 с. (17 с.)

Деревинский Д. Л. Студенческое движение на Украине (1899 – 1902 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1948.

Діанова Н. М. Формування населення міст Південної України у дореформений період (кінець XVIII ст. – 1861 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2003. – 20 с.

Димитрюк В. М. Формування та функціонування мережі залізниць Буковини Австро-Угорського періоду: 1866-1918: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 18 с.

Дмитренко А. А. Традиційні промисли українців Західного Полісся в другій половині XIX – 30-х рр. XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 284 с. (17 с.)

Дмитрієв В. В. Градоначальства півдня України в ХІХ – на початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 219 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.)

Добржанський О. В. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1998. – 509 с. (1999. – 35 с.)

Довгаль І. В. Вплив російської революції 1905 – 1907 рр. на розвиток революційного руху в Галичині: Дис…канд.іст.наук: 07.00.01/ Інститут підвищення кваліфікації викладачів марксизму-ленінізму при Київському держуніверситеті ім. Т.Шевченко . – К., 1950.

Довжук І. В. Промисловий Донбас в історії розвитку економіки України (2-га половина ХІХ століття): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 /Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 23 с.

Дорощук Н. О. Український культурно-національний рух у Російській імперії (кінець XIX – початок XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 197 с. (23 с.)

Драч О. О. Розвиток початкової освіти в Україні (1861-1917 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2001. – 280 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – 17 с.)

Дружкова І. С. Кредитно-банківські установи на Півдні України в XIX – на початку XX ст. (історичний аспект): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса , 2004. – 20 с.

Дутчак І. Г. Український молодіжний рух на Буковині (60-ті рр. XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.

Жалоба И. В. Пути сообщения в Буковине в конце XVIII – начале XX вв.: история строительства и народнохозяйственное значение: Автореф. дис…канд. ист. наук /Ужгородский госуниверситет. – Ужгород, 1991. – 17 с.

Жданова І. А. Художня інтелігенція Наддніпрянської України в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.: Дис…канд. іст. наук: 07.00.05 / Київський ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1995. – 190 с. (Інститут національних відносин і політології НАН України. – 17 с.)

Жерноклеєв О. С. Український соціал-демократичний рух в Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (1899-1918 рр.): Дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1995. – 177 с. (Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1995. – 22 с.)

Жиленкова І. М. Ліберально-демократична течія в суспільному русі України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський наці ональний педагогічний ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 2000. – 203 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – 16 с.)

Жилюк С. І. Російська православна церква на Волині (1793-1917): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02/ Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 23 с.

Завальнюк К. В. Українсько-білоруські торговельні зв’язки (ХІХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 186 с. (21 с.)

Завальнюк О. О. Формування мережі та діяльність сільськогосподарських дослідних установ на Київщині (кінець XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 19 с.

Заполовський В. М. Буковина у роки Першої світової війни (воєнні дії та їх вплив на населення): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 213 с. (19 с.)

Захарова І. В. Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864-1917 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський ін-т управління. – Черкаси, 2002. – 201 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 20 с.)

Зворський С. Л. Видавнича та бібліотечна діяльність київського товариства “Просвіта” (1906-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2000. – 203 с. (18 с.)

Зеленська Л. М. Музично-видавнича діяльність на Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2002. – 206 с. (21 с.)

Зиберов В. И. Революционное движение шахтёров Донбасса в период империализма (1900-1914 гг.): Дис… канд. ист. наук. – Ростов-на-Дону, 1975. – 243 с.

Зинченко А. Л. Секуляризация церковного землевладения на Правобережной Украине (конец XVIII – 40-е гг. XIX в.): Автореф. дис… канд. ист. наук. – М., 1983. – 25 с.

Зозуля І. А. Селянський рух на Поділлі в революцію 1905 – 1907 років: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1948.

Зуляк І. С. Діяльність товариства "Просвіта" у національно-культурному відродженні українського народу Східної Галичини (друга половина XIX – початок XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 258 с. (24 с.)

Игнатов Г. А. Национально-освободительное движение на Украине в революции 1905 – 1907 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К.,1951.

Илюшина Л. И. Борьба большевиков Украины за демократические слои города в период революции 1905-1907 годов: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Одесский госуниверситет им. И.Мечникова. – Одесса, 1978. – 202 с.

Іваненко О. А. Культурні взаємини Франції та України наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 16 с.

Ігнатова Л. Р. Аграрна реформа П.А.Столипіна та ії здійснення в Україні (1906-1914 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – К., 2002. – 197 с. (Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2002. – 19 с.)

Ісмаїлов М. А. Виникнення німецьких колоній півдня України: кінець XVIII – 30-ті рр. XIX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 1993. – 17 с.

Кабузан В. М. Заселение северного Причерноморья в XVIII – першой половине XIX вв.: 1719 – 1858 гг.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – М., 1969. – 69 с.

Кавун М. Е. Походження та рання історія міста Катеринослава: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 19 с.

Каковкіна О. М. Археологічні з’їзди другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в Україні. Науковий та суспільно-політичний аспекти: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 216 с. (18 с.)

Каковский К. Г. Развитие классовой борьбы рабочих Галиции в начале ХХ ст. (1900 – 1907 гг.): Дис… канд. ист. наук. – М., 1974. – 427 с.

Калинцев Ю. А. Деятельность революционных марксистов, большевистских организаций по вовлечению студенчества в борьбу против самодержавия 1900 – 1904 гг. (На материалах Украины): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – К., 1978. – 227 с.

Кармалюк С. П. Діяльність організацій Червоного Хреста в Україні в 1867-1920 рр.: Кам'янець-Подільський держ. педагогічний ун-т. – Кам'янець-Подільський, 1998. – 183 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 16 с.)

Катренко А. М. Діяльність радикалів-демократів (народників) в Україні у 80-х роках ХІХ ст.: Дис… д-ра іст.наук: 07.00.02/ Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К.,1994. – 504 с.

Кац Р. С. Очерки по истории завода «Ленинская кузня» 1896 – 1941 гг. (бывш. Южно-русский машиностроительный завод): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1948.

Качмар В. М. Проблема українського університету у Львові в кінці XIX – на початку ХХ ст.: суспільно-політичний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 199 с. (19 с.)

Качмар Л. С. Наддніпрянська політична еміграція в Галичині 1900-1914 рр.: Дис… канд. іст.наук: 07.00.01/ Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів,1997. – 200 с. (19 с.)

Каюк Д. Г. Формування катеринославського та херсонського дворянства в 60-ті рр. ХVІІІ – на початку ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 243 с. (16 с.)

Каюк С. М. Задунайська Січ (1775-1828): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1999. – 205 с. (15 с.)

Киричук О. С. Ставропігійський інститут у громадському житті Галичини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2001. – 210 с. (19 с.)

Кихтюк В. В. Історія Волині в контексті назв населених пунктів: до 1991 р.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.001.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2000. – 20 с.

Ковалюк Р. Т. Український студентський рух на західних землях XIX – XX ст.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2003. – 31 с.

Ковба Ж. Н. Чеська еміграція на Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук. – Львів, 1974. – 226 с.

Кожолянка Г. К. Социально-экономическое положение и классовая борьба в северной Буковине в последней четверти XVIII – начале XIX вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук – К.,1979. – 24 с.

Козій О. І. Становище польської шляхти на Поділлі в період між повстаннями 1830-1831 і 1863 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 234 с. (26 с.)

Козирєв В. К. Запорозька спадщина на півдні України останньої чверті XVIII – початку XIX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Запоріжжя, 2001. – 20 с.

Коломієць Т. В. Харківське товариство поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський ун-т. – Харків, 1995. – 378 с. (21 с.)

Колосовська Н. Д. Миколаївське товариство аматорів природи: організація та напрямки діяльності (1908-1917 роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 1999. – 163 с. (17 с.)

Коник О. О. Діяльність селянських депутатів з України в I і II Державних думах: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 25 с.

Королёв В. И. Деятельность политических партий в Крыму и Северной Таврии. 1899-1918 гг.: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Институт истории НАН Украины. – К., 1996. – 390 с. (44 с.)

Костюк М. П. Німецька колонізація на Волині (60-ті роки XIX ст. – 1914 р.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів,1998. – 252 с. (16 с.)

Котлов П. Е. Крестьянское движение на Полтавщине в первой русской революции 1905—1907 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1950.

Котов В. Н. Украина в завоевательных планах Наполеона І: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Киевский госуниверситет ым. Т.Шевченко. – К., 1945.

Котова Н. О. Діяльність статистичних комітетів на Одещині у ХІХ – на початку ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2002. – 212 с. (20 с.)

Коциевский А.С. Крестьяне Южной Украины в конце XVIII – первой трети XIX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1962. – 23 с.

Кошелєва Н. В. Українське шкільництво і освітня політика крайової адміністрації та сейму в Галичині (1890-1914 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002. – 197 с. (17 с.)

Кравченко О. В. Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799-1917 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Українська державна академія залізничного транспорту. – Харків, 2003. – 289 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – 19 с.)

Кравченко Т. М. Розвиток початкової освіти на Харківщині в другій половині XIX – на початку XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1999. – 239 с. (Харківський держ. ун-т. – 17 с.)

Кріль М. М. Слов'янські народи Австрійської монархії: культурно-освітні та наукові зв'язки з українцями. 1772-1867: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 422 с. (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – 2000. – 36 с.)

Кривошея І. І. Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці XVIII – початку ХХ ст. (за матеріалами Київської губернії): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Уманський держ. педагогічний ін-т ім. П.Тичини. – Умань, 1997. – 268 с. (Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17 с.)

Кривошея І. І. Козацька старшина Переяславського полку (1648-1782): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Уманський держ. педагогічний ун-т ім. П.Тичини. – Умань, 1998. – 261 с. (Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.)

Крижанівський О. П. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. у Волинській губернії: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1970.

Крижановский О. П. Церковь в социально-экономическом развитии Правобережной Украины в XVIII – первой половины XIX в.: Автореф. дис… д-ра ист. наук: 07.10.02; 07.00.03 / Киевский ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 32 с.

Крижановська О.О. Масонство в Україні у другій половині XVIII – на початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 179 с. (16 с.)

Крутіков В. В. Гірничопромислова буржуазія Донецько-Придніпровського району та соціально-економічна політика царизму в пореформений період (60-90-ті рр. ХІХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Кіровоградський держ. педагогічний ін-т ім. В.К.Винниченка. – Кіровоград, 1996. – 369 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 40 с.)

Кугутяк М. В. Національно-політичний рух у Галичині в 1890-1939 роках: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 435 с. (47 с.)

Кузьменко В. Б. Український культурно-національний рух в 90-х роках XIX ст. (на матеріалах Півдня України): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. сільськогосподарський ін-т. – Одеса, 1999. – 223 с. (Одеський держ. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – 19 с.)

Кулінська С. Ю. Київ у другій половині XIX століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 177 с. (25 с.)

Курас Г. М. Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчення історії України: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.09 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 19 с.

Курінна Т. М. Розвиток благодійності на Середньому Подніпров'ї (кінець XVIII – початок ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст.наук: 07.00.01 / Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2004. – 18 с.

Курченко В. В. Діяльність земств України у розвитку освіти (1864-1914 роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1997. – 183 с. (Харківський держ. ун-т. – 1998. – 16 с.)

Кучеренко А. А. Український культурно-освітній рух у Херсонській губернії в період з 1861 по 1917 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2003. – 234 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с.)

Лебеденко А. М. Анархизм в Украине (конец ХІХ – начало ХХ ст.): Дис… д-ра истор. наук: 07.00.01 / Институт истории Украины НАН Украины. – К., 1996. – 428 с. (46 с.)

Левицька Н. М. Студентство України в кінці XIX – на початку XX століть: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.

Лисенко Л. Г. Розробка Кирило-Мефодіївським товариством ідеї слов'янської федерації (1845-1847 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 215 с. (21 с.)

Лисенко О. В. "Просвіти" у суспільно-політичному і культурному житті Наддніпрянської України (1905-1916 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 196 с. (24 с.)

Лисюк О. О. Театрально-музичне життя Києва кінця XVIII – першої половини XIX ст.: Автореф. дис… канд. мистецтвознавства: 07.00.06 / Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – К., 1998. – 21 с.

Локотко А. И. Белорусское народное зодчество (ХІХ – середина ХХ в.): Дис. в форме науч. доклада… д-ра ист. наук: 07.00.07 / Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф. Рыльского НАН Украины. – К., 1993. – 46 с.

Майстренко В. С. Столипінська аграрна реформа в Харківській губернії: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1997. – 195 с. (17 с.)

Макаренко Н. Ю. Народницький рух в Україні за матеріалами товариства політкаторжан та зсильнопоселенців: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 172 с. (18 с.)

Маленко Л. М. Азовське козаче військо. 1828-1866 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 201 с. (16 с.)

Малий В. В. Етносоціальні процеси на Поділлі у 1861-1914 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Кам'янець-Подільський держ. педагогічний ін-т ім. В.Затонського. – Кам'янець-Подільський, 1996. – 298 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 24 с.)

Мармазова О. І. Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець XIX – початок XX ст.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01/ Донецький держ. ун-т. – Донецьк,1998. – 180 с. (16 с.)

Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861-1929): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 43 с.

Марциновский П. М. Крым в международной торговле (1856-1914 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Симферопольский гос. ун-т им. М.В.Фрунзе. – Симферополь, 1997. – 256 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 18 с.)

Марченко О. М. Міське самоврядування на Півдні України у другій половині ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 180 с. (16 с.)

Масаєв М. В. Кримські татари у збройних силах Росії (кінець XVIII – початок XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2003. – 209 с. (Харківський національний ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2003. – 18 с.)

Маслов М. П. Розвиток селянського промислового підприємництва у Харківській губернії (1861-1914 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1998. – 230 с. (Харківський держ. ун-т. – 16 с.)

Мацевко І. І. Неославізм у суспільно-політичному житті Галичини (1908-1914 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 200 с. (20 с.)

Мацєжинський В. Л. Реклама в пресі Польського Королівства і Східної Галичини (друга половина XIX – початок ХХ ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2004. – 33 с.

Мельник С. К. Одесская организация РСДРП накануне первой русской революции: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К.,1950.

Мешковая С. І. Світський компонент православної духовної освіти в Російській імперії (1857-1884 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2004. – 19 с.

Милов Л. В. Формирование аграрно-товарного рынка европейской России в середине XVIII – конце ХIХ в. (Опыт количественного анализа): Автореф. дис… канд. ист. наук. – М.,1973. – 36 с.

Мирончук В. Д. История Екатерининской железной дороги и её роль в социально-экономическом развитии Юга России (последняя четверть XIX – начало ХХ вв.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – Днепропетровск, 1979. – 211 с.

Мирошников И. Я. Восстания военных поселян Слободской Украины (1817 – 1829 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1949.

Мисечко А. І. Український культурно-освітній рух на Півдні України (1900-1914 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1999. – 172 с. (15 с.)

Михальський Ю. В. Ставлення польських суспільно-політичних сил до українського питання в Галичині на початку XX століття (1902-1914): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02/Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1998. – 189 с. (16 с.)

Михненко А. М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ – першої половини ХХ ст.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 607 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 35 с.)

Мірошниченко В. Г. Становище робітників залізничного транспорту України в 1907-1914 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ін-т культури. – К., 1996. – 166 с. (Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – 24 с.)

Могильний Л. П. Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку XX століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 254 с. (15 с.)

Молчанов В. Б. Життєвий рівень міського населення Правобережної України (1900-1914 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 204 с. (20 с.)

Монолатій І. С. Соціально-економічне становище та культурний розвиток німців у Галичині (1772-1923 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2002. – 210 c. (Інститут історії України НАН України. – 20 с.)

Морозов О. В. Вплив митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2002. – 207 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 16 с.)

Московченко Р. Л. Судостроительные программы Балтийского и Черноморского флотов: аспекты внутренней и внешней политики России в 1905 – 1914 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – Санкт-Петербург, 2003. – 198 с.

Мудрий М. М. Українсько-польські відносини в Галичині у 1867-1890 роках: політичний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 267 с. (1997. – 26 с.)

Муравлева Т. Н. Крестьянское движение на Левобережной и Слободской Украине в 70 – 90-х гг. XVIII в.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1953. – 16 с.

Надольська В. В. Національні меншини на Волині (середина XIX – початок XX століття): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1996. – 258 с. (Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 27 с.)

Непорожня Г. А. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900-1907 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 208 с. (Інститут історії України НАН України. – 19 с.)

Нікітін Ю. О. Зміни в становищі сільського й міського населення Київської та Чернігівської губерній після селянської і міської реформ 60-70 років XIX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2004. – 18 с.

Носкова І. А. Кримські болгари в ХІХ – на початку ХХ століття: історія та культура: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2003. – 17 с.

Обметко О. М. Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х – 90-х років ХIХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 204 с. (17 с.)

Овсиенко А. Ф. Крах зубатовщины на Украине (1901-1903 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – К., 1982. – 213 с.

Олешко П. С. Еволюція землеволодіння на Волині – друга половина XIX – початок XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – 172 с. (Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2001. – 17 с.)

Олянич В. В. Розвиток цукрової промисловості на Лівобережній Україні (наприкінці XIX – на початку XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 350 с. (19 с.)

Омельянчук И. В. Черносотенное движение на Украине в 1904 – 1914 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский ун-т им. Т. Шевченко. – К., 1997. – 195 с. (18 с.)

Опанасенко В. В. Роль чернігівського дворянства в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті України 1785-1860 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с.

Ореховський В. О. Діяльність Російського Товариства Червоного Хреста у роки Першої світової війни (1914-1917 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 18 с.

Орлевич І. В. Діяльність Львівського Ставропігійського інституту (кінець XVIII – 60-і рр. XIX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2000. – 232 с. (20 с.)

Осачук С. Д. Німецькі товариства на Буковині (третя чверть XIX – початок XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 212 с. (19 с.)

Остапенко Д. О. Соціальне страхування промислових робітників України (середина ХІХ ст. – лютий 1917 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 170 с. (18 с. )

Павко А. І. Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці XIX – на початку ХХ ст.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2001. – 516 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 44 с.)

Павлюк В. В. Вплив шляхетських родів Волині на соціально-економічний та культурний розвиток краю в ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Університет "Острозька академія". – Острог, 2000. – 193 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 19 с.)

Пальченкова В. М. Український суспільно-політичний рух у Харкові в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 226 с. (20 с.)

Палюх Г. Г. Рабочее движение в Восточной Галиции в начале XX столетия (1900 – 1906 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К.,1952.

Панов І. М. Офіцерський корпус збройних сил Росії в роки Першої світової війни: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 18 с.

Панфьорова М. А. Соціально-економічний розвиток Південно-Східної України наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 221 с. (16 с.)

Пачев С. І. Болгарські колонії Північного Приазов'я (1861-1917): комплексне дослідження: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 195 с. (19 с.)

Пашина Н. П. Формирование этноструктуры Донбасса в контексте социально-экономических преобразований края пореформенного периода (1861-1900 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 212 с. (24 с.)

Пашук В. С. Сезонні робітники Правобережної України в післяреформений період 1861-на поч. ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів,1995. – 190с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – 24 с.)

Першина З. В. Южная Украина в годы первой и второй революционных ситуаций (Проблема центра и региона в российском освободительном движении): Автореф. дис… д-ра ист. наук / Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К.,1977. – 38 с.

Петренко Є. Д. Переселення козаків і селян України на Кубань (1792-1917): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 206 с. (1997. – 23 с.)

Петрів Р. В. Економічний розвиток міст і містечок Східної Галичини кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02/ Київський державний університет ім. Т.Шевченко. – К, 1994. – 17 с.

Петров О. О. Діяльність земських статистичних закладів південноукраїнських губерній у другій половині XIX – на початку XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 19 с.

Петрук Н. П. Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половини ХІХ століття: Дис. канд… іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 182 с. (2002. – 17 с.)

Плаксій Т. М. Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX – на початку XX століть: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Кременчуцький держ. політехнічний ун-т. – Кременчук, 2001. – 239 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 19 с.)

Плекан Ю. В. Польсько-українське протистояння в боротьбі за реформування виборчого законодавства до австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець XIX – початок ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – 18 с.

Плугатырев П. Г. Харьковская организация РСДРП (б) в годы первой мировой империалистической войны и февральской революции в России (1914 – март 1917 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К., 1950.

Половець В. М. Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861-1917 рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 420 с. (44 с.)

Поляруш С. І. Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1996. – 209 с. (Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – 17 с.)

Попов В. Ж. Громадські та культурні зв'язки народів Австро-Угорщини з українцями в 60-80-рр. ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 168 с. (19 с.)

Приймак О. М. Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906-1917 рр.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя,2002. – 286 с. (19 с.)

Присяжнюк Ю. П. Соціальне становище українського селянства Правобережної України в 60-90 рр. XIX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський інженерно- технологічний ін-т. – Черкаси, 1997. – 192 с. (Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1997. – 21 с.)

Прищепа О. П. Міста Волині в другій половині XIX – на початку XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Рівне, 2003. – 228 с. (Чернівці. – 20 с.)

Путро А. И. Положение и антифеодальная борьба казачества левобережной Украины: вторая половина XVIII в.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1970. – 34 с.

Путро А. И. Социально-экономическое и политическое развитие левобережной Украины во второй половине XVIII в.: Автореф. дис… д-ра ист. наук. – К., 1990. – 34 с.

Раковский Л. Э. Сахарная промышленность Украины в 60-90-е гг. XIX в.: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Черниговский гос. педагогический ин-т им. Т.Шевченко. – К., 1995. – 490 с.

Раковский Л. Э. Формирование кадров рабочих свёклосахарной промышленности Правобережной Украины в дореформенное время, их положение и классовая борьба: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – К., 1978. – 226 с.

Рамач Я. Ю. Історія русинів Південної Угорщини (1745-1918): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Ново-Садський ун-т. – Ужгород, 1995. – 448 с. (Ужгородський держ. ун-т. – 52 с.)

Редькіна О. А. Земства Лівобережної та Південної України як органи місцевого самоврядування та осередки ліберального руху в другій половині ХІХ – початку ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2002. – 206 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.)

Ринбург Е. М. Положение евреев в черте оседлости в 80-х годах ХІХ ст.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1946.

Рогоза О. М. Діяльність земств України по створенню і розвитку системи охорони народного здоров’я (1864-1917 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківська держ. академія дизайну та мистецтв. – Харків, 2002. – 294 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – 14 с.)

Рощина Л. М. Азовське козаче військо. 1828-1866 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Запоріжжя, 1996. – 16 с.

Рубан Н. М. Розвиток земської медицини в Україні (1865-1914 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2004. – 20 с.

Савченко І. В. Адміністративно-територіальний устрій південної України (1775-1822 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держуніверситет. – Запоріжжя, 2004. – 18 с.

Савчук Б. П. Українські громадські організації в суспільному житті Галичини (остання третина ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 1999. – 492 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 32 с.)

Савчук В. С. Историко-научный анализ деятельности естественнонаучных обществ Юга Украины, Крыма и Бессарабии: вторая половина XIX – начало XX в.: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.07; 07.00.01 / Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1996. – 450 с. (50 с.)

Сайко М. М. Приєднання Буковини до Австрії і його вплив на соціально-економічний та політичний устрій краю: 70-80-ті рр. XVIII – п.XIX ст.: Автореф. дис…канд. іст. наук./ Чернівецький державний університет. – Чернівці, 1995. – 21 с.

Самборская Т. Е. Из истории рабочего движение на Киевщине в 1905 – 1907 годах: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1948.

Свирид М. А. История революционного движения на Николаевском заводе «Наваль» (1895 – 1917 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1951.

Секиринский С. А. Сельское хозяйство и крестьянство Крыма и Северной Таврии в конце XVIII – начале XX вв.: Автореф. дис… д-ра ист. наук. – Львов, 1974.

Семергей Н. В. Полтавщина в українському національному відродженні ХІХ століття: Дис… канд. іст. наук.: 07.00.01 / Київський ін-т залізничного транспорту. – К., 1996. – 202 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 23 с.)

Сініцький А. Ц. Антиукраїнська політика російського самодержавства (1900-1914 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. лінгвістичний ун-т. – К., 1997. – 207 с. (Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – 22 с.)

Скорейко Г. М. Населення Буковини за урядовими переписами другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: історико-демографічний аналіз: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 204 с. (18 с.)

Слісаренко О. М. Діяльність американських компаній на Україні кінець ХIХ – початок ХХ століть: Дис… канд. іст. наук: 07.00.03 / Дніпропетровський ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 194 c.

Сміян П. К. Україна у Вітчизняній війні 1812 року: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К.,1946.

Соловйова Т. М. Соціально-економічний розвиток Правобережної України в першій чверті ХIХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 210 с. (27 с.)

Солошенко О. М. Зміни чисельності та складу населення Лівобережної України в другій половині ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. автомобільно-дорожній технічний ун-т. – Харків,1997. – 288 с. (Харківський держ. ун-т. – 19 с.)

Сташенко С. І. Протипожежна діяльність земств Лівобережної України: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2004. – 20 с.

Степаненко Т. Н. Киевская социал-демократическая организация накануне первой буржуазно-демократической революций в России: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1951.

Степанов Ф. И. Иммиграция болгар в Российской империи в 50-60-х годах XIX века: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1996. – 216 с. (18 с.)

Ступак Ф. Я. Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХІХ – початку ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 210 с. (23 с.)

Субботин В. М. Влияние возрождения болгарской государственности на развитие связей общественности Украины и Болгарии (1878-1885 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1997. – 174 с. (16 с.)

Суліменко О. Г. Німці Волині (кінець XVIII – початок XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2002. – 189 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 16 с.)

Сусоров В. Д. Борьба большевиков юга Украины за союз рабочего класса и крестьянства накануне и в период первой русской революции: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – Одесса, 1979. – 203 с.

Сыроватская Н. А. Борьба крестьян правобережной Украины против феодально-крепостнического гнёта в конце XVIII – первой четверти ХІХ вв.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1966. – 21 с.

Телешун С. О. Національне питання в програмах українських політичних партій в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 264 с. (28 с.)

Ткаченко С. С. Страйкова боротьба робітничого класу України на етапі буржуазно-демократичних революцій (1905 – лютий 1917 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. політехнічний ун-т. – Харків, 1997. – 178 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 20 с.)

Толокньов І. В. Залізничний транспорт України в період Першої світової війни (1914-1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 195 с. (2001. – 19 с.)

Третяк К. О. Історія забудови та архітектури Києва наприкінці ХІХ – початку ХХ століть: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 190 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 20 с.)

Тригуб О. П. Історія Херсонської єпархії (1775-1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". Миколаївська філія. – Миколаїв, 2000. – 242 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 16 с.)

Трофим'як Б. Є. Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. XIX ст. – перша пол. XX ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2003. – 40 с.

Турков В. В. Политика России по переселению и обустройству бессарабских болгар на Южноукраинских землях: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1996. – 169 с. (1997. – 21 с.)

Тучинський В. А. Молдавани Півдня України в ІІ половині ХІХ – початку ХХ ст. Соціально-економічний та культурний розвиток: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний лінгвістичний ун-т. – К., 2001. – 217 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с.)

Федьков О. М. Політичні партії та селянські громадські організації на Правобережній Україні в 1905-1907 роки: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 362 с. (21 с.)

Філоретова Л. М. Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 – на початку 1917 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 16 с.

Фунштейн И. С. Переселение крестьян Украины в конце XIX и в начале XX веков: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К., 1950.

Хиони И. О. Бугские казаки и их борьба против феодального гнёта: четвёртая четверть XVIII – первая четверть ХІХ вв.: Автореф. дис… канд.ист. наук. – Одесса, 1974 г. – 30 с.

Цибуленко Г. В. Кредитна кооперація на півдні України в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 230 с. (25 с.)

Цибуленко Л. О. Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва. Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ – на початку ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Херсонський держ. педагогічний ун-т. – Херсон, 2001. – 237 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 19 с.)

Циганенко Л. Ф. Українське козацтво у Північно-Західному Причорномор’ї (ХVI – 60-ті роки ХІХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ізмаїльський держ. педагогічний ін-т. – Ізмаїл, 1997. – 165 с. (Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24 с.)

Цубенко В. Л. Історія Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії. 1817-1857 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2003. – 17 с.

Чаленко Р. К. Селянський рух на Київщині в 1855 році: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1948.

Чмырь С. Г. Украинская демократическо-радикальная партия: истоки, организация, программа, тактика (90-е гг. XIX в. – 1908 г.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Институт Российской истории РАН. – М., 1994. – 374 с.

Чорновол І. П. Польсько-українська угода 1890-1894 рр.: генеза, перебіг подій, наслідки: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1995. – 203 с. (21 с.)

Чунтулов В. Т. Киевская социал-демократическая организация между І и ІІ съездами РСДРП: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1947.

Шандра В. С. Інститут генерал-губернаторства в Україні ХІХ – початку ХХ ст.: структура, функції, архіви канцелярій: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2002. – 455 с. (39 с.)

Шара Л. М. Становлення органів самоврядування у містах і посадах Чернігівської губернії в останній третині ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – 245 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с.)

Шевченко Г. Н. Черноморское казачество в конце XVIII – первой четверти ХІХ вв.: сословный строй, социальные отношения: Автореф. дис…канд. ист. наук. – М., 1978. – 21 с.

Шевченко И. И. Киевския «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1947.

Шендрікова С. П. Кримські татари у ліберальному русі мусульманських народів Російської імперії початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 230 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.)

Шиханов Р. Б. Біржі Південної України 1886-1914 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 236 с. (19 с.)

Шпекторенко І. В. Державна політика у галузі хлібозаготівель в Україні у роки першої світової війни 1914-1918 рр. (На матеріалах Катеринославської губернії): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 207 с. (18 с.)

Шпиталенко Г. А. Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 19 с.

Щерба Т. О. Міське самоуправління на Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 223 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.)

Щербак Н. О. Національна політика царизму у Правобережній Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (За матеріалами звітів місцевих державних установ): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1995. – 20 с.

Щербаков Д. Н. Ленинская «Искра» и революционная борьба рабочего класса на Украине в 1900 – 1903 гг. (По материалам Екатеринослава, Киева и Одессы): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К.,1950.

Щербініна О. В. Іноземні капітали в металургійній та вугільній промисловості Донбасу і Придніпров’я (1861 – 1914): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 241 с. (1999. – 19 с.)

Щербина В. П. Аграрная политика царизма на Правобережной Украине (30 – начало 60-х гг. ХIХ в.): Дис… канд. іст. наук. – К., 1992

Эльяшевич Д. А. Правительственная политика и еврейская печать в России, 1797-1917: Автореф. дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Институт российской истории. Санкт-Петербургский филиал РАН. – Спб., 2000. – 54 с.

Юр П. С. Ліберальні та революційно-демократичні партії в революції 1905-1907 рр. в Росії:(порівняльний аналіз їх стратегія і тактика): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 21 с.

Яковлев С. А. Харьковская нелегльная организация РСДРП в период подъёма революционного движения (1912 – 1914 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1949.

Янишин Б. М. Народовський рух у Галичині як суспільно-політична течія (70-80-і роки XIX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 223 с. (24 с.)

Ярмоленко М. И. Расселение и обустройство гагаузов в Бессарабии (XIX – нач. XX ст.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.05 / Институт политических и этнонациональных исследований НАН Украины. – К., 2001. – 227 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2001. – 20 с.)

Яцина О. А. Національно-культурний рух 1907-1914 років і українська преса: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 207 с. (16 с.)

Bachmann K. Die Ruthenische Irredenta. Die ukrainische national Bewegung und die Aussenpolitik Der Donaumonarchie 1907-1914: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet Warszawski. – Warszawa, 2000. – 236 s.

Balukiewicz M. I. Początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na Ziemi Lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet Śląski w Katowicach. – Katowice, 1998.

Bednarska W. E. Życie umysłowe we Lwowie w latach 1890-1914: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet Wrocławski. – Wrocław, 1990.

Bednarzak-Libera M. Towarzystwo Szkoły Ludowej w Galicji (1891-1918): Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet Warszawski. – Warszawa, 1998.

Broński K. Procesy urbanizacyjne w Galicji w XIX i XX wieku: Rozp… dr nauk hum. / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. – Kraków, 1992.

Budzyński Z. Ludność pogranicza polsko-ruskiego w drugiej połowie XVIII wieku. Stan. Rozmieszczenie. Struktura wyznaniowa i etniczna: Rozp… dr hab. nauk hum. / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Kraków, 1994.

Cabaj J. Społeczeństwo guberni chełmskiej pod okupacją niemiecką i austriacką w latach I wojny światowej: Rozp… dr nauk hum. / Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. – Warszawa, 1994.

Franaszek P. Produkcja roślinna w Galicji doby autonomicznej: Rozp… dr hab. nauk hum. / Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 1996.

Fras Z. Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848-1873: Rozp… dr hab. nauk hum. / Uniwersytet Wrocławski. – Wrocław, 1998.

Gąsowski T.-J. Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX w.: Rozp… dr hab. nauk hum. / Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 1997.

Herma M. Flota Czarnomorska w strategii wojennej Rosji w latach 1853-1917: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 1997.