Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Незалежна Україна

Берковський В.Г.

Авсєєвич В. П. Верховна Рада у конституційному процесі в Україні. 1990-1996 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 222 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.).

Афанасьєв І. Ю. Польсько-українські відносини 1991-2000 рр.: політична та економічна взаємодія: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – К., 2004. – 20 с.

Бабинець І. І. Закарпаття в системі міждержавних відносин України і Угорської Республіки (1991-2004 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2004. – 24 с.

Балера О. В. Взаємовідносини між Ізраїлем та Україною у 1991 – 2001 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 18 с.

Балюн О. О. Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 196 с. (18 с.)

Баранова Н. А. Экономические и культурно-духовные связи Башкортостана и Украины, XX век: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – Уфа, 2003. – 201 с.

Білан В. М. Українсько-угорське співробітництво: формування системи міждержавних відносин у 1990-х роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – 20 с.

Бредихин А. В. Политическое и торгово-экономическое сотрудничество Украины с Латинской Америкой (1994-1997): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1999. – 190 с. (18 с.)

Верхогляд В. Б. Українсько-австрійське економічне співробітництво у 1991-2000 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 190 с. (19 с.)

Гарань О. В. Становлення та діяльність політичної опозиції в Україні у 1989-1991 рр.: Дис… д-ра іст. наук у формі наук. доповіді: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 82 с. (82 с.)

Гончарук Н. Б. Реформування агропромислового комплексу України: досвід, проблеми (1991-1996 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 221 с. (24 с.)

Горбатюк Н. П. Роль української діаспори Канади в формуванні українсько-канадських відносин (1991-1997 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1999. – 150 с. (18 с.)

Горун Д. О. Українсько-польські відносини (1991-1997 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1999. – 182 с. (17 с.)

Грабовська А. М. Експлуататорська діяльність уніатської церкви Галичини і Закарпаття та боротьба проти неї прогресивних сил у першій третині ХІХ ст.: Дис… канд.іст.наук: 07.00.02 / Львівський держуніверситет ім. І.Франко. – Львів,1970. – 246 с.

Добробог Л. М. Дiяльнiсть державних установ i громадських об"єднань Донбасу по охоронi навколишнього природного середовища. 1986-1992 р.р.: Дис… канд. iст. наук: 07.00.02 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1994. – 196 с. (18 с.)

Дроботенко Н. А. Реорганізація та утворення державних органів влади в Україні (1990-2000 рр.): історичний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 224 с. (18 с.)

Дьоміна М. О. Українсько-грецькі відносини: історичні передумови та сучасний стан розвитку: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 2004. – 18 с.

Живора С. М. Аграрна реформа в Україні (1991-2001 роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний аграрний ун-т. – К., 2002. – 232 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 16 с.)

Зозуля Є. В. Діяльність міліції України в умовах становлення незалежної держави (90-ті рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 229 с. (20 с.)

Каденюк О. С. Реформи в агропромисловому комплексі України 90-х років ХХ ст. (аспекти кадрового і наукового забезпечення): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Подільська держ. аграрно-технічна академія. – К., 1998. – 393 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 44 с.)

Кобута С. Й. Суспільно-політичні процеси в західному регіоні України (1988-1999 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 198 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 19 с.)

Ковальова І. І. Розвиток науково-технічної творчості молоді України (1985-1990 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1996. – 212 с. (25 с.)

Ковач Л. Л. Українсько-польське економічне співробітництво 1991-1999 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 16 с.

Конончук М. У. Деятельность Государственной таможни Донбасса по укреплению национального суверенитета Украины в 1991-1997 гг. (на материалах Донецкой и Луганской областей): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 2000. – 176 с. (19 с.)

Корнієнко В. В. Здійснення земельної реформи в Україні (1990-2002 рр.): історичні уроки та наслідки: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – 20 с.

Кропивко О. М. Громадські об’єднання України в умовах реформування аграрного сектора АПК (1991-1996 роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 24 с.

Кузнєцова Л. В. Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. Кінець 80-х-початок 90-х років. (Історико-політичний аспект): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 214 с. (25 с.)

Лановюк Л. П. Розвиток місцевого самоврядування в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні (90-ті роки ХХ століття – початок XXI століття): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – 22 с.

Левчук К. І. Аграрні відносини в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (історико-політичний аспект): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 190 с.

Литвин В. М. Політична арена України: Дійові особи та виконавці (Суспільно-політичний розвиток України у другій половині 80-х – першій половині 90-х років): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 48 с.

Лишко В. В. Українсько-польські зв'язки в галузі культури 1991-1999 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 224 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – 16 с.)

Ляшенко О. О. Інтеграція України у європейські та євроатлантичні структури (90-і роки ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 215 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – 17 с.)

Мамбетова Б. А. Современные кыргызско-украинские этнокультурные взаимосвязи (на материалах Кыргызстана): Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.07 / Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф.Рыльского НАН Украины. – К., 1993. – 17 с.

Мартинов А. Ю. Українсько-німецькі зв’язки у контексті європейської інтеграції: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 188 с. (23 с.)

Марчук В. В. Національно-демократичні традиції в державотворчому процесі України (друга половина 1980-х – перша половина 90-х років): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 22 с.

Мащенко І. Ю. Національно-культурне відродження етнічних меншин Центральної України в 90-х роках ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2002. – 195 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 19 с.)

Мельничук І. М. Українсько-російські відносини в 1991-1997 рр.: політичний та військовий аспекти: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1998. – 191 с. (18 с.)

Моргун В. А. Суспільно-політичні проблеми розбудови громадського суспільства в незалежній Україні: історичний аспект: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 38 с.

Мосюкова Н. Г. Історія парламентської системи в Україні (1990-1998 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 21 с.

Назарчук О. М. Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 15 с.

Панасюк Л. В. Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 234 с. (19 с.)

Пилипенко О. О. Національно-демократичний рух в Україні (друга половина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1997. – 220 с. (24 с.)

Покась М. С. Концептуальна еволюція політики США в питанні денуклеарізації України (1991-1997 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2001. – 158 с. (20 с.)

Русначенко А. Н. Рабочее движение на Украине в 1989-1991 годах: основные этапы, элементы политической культуры: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Институт российской истории РАН. – М., 1993. – 23 с.

Сайгакова Л. А. Украинско-Израильские отношения. 1991-1997 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.09.02 / Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. Институт социальных наук. – Одесса, 1998. – 149 с. (17 с.)

Самойленко Є. М. Військове питання в програмних документах партій та рухів в Україні (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ століття): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1993. – 277 с.

Сацький П. В. Становлення політичної системи в Україні наприкинці 1980-х – в першій половині 1990-х років: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 16 с.

Сергієнко Т. С. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 18 с.

Сискос Е. Европейское сообщество и проблемы интеграции Украины в общеевропейские структуры: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.03 / Киевский держ. ун-т им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 20 с.

Слободян О. Т. Створення і діяльність Української республіканської партії. 1990 – червень 1996 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. технічний ун-т будівництва і архітектури. – К., 1998. – 199 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – 17 с.)

Совінська Н. В. Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991-2002 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – 225 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – 20 с.)

Стоян Г. О. Професійні спілки України (1992-1997 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1998. – 157 с. (16 с.)

Терзі О. С. Питання організації державної влади в програмних документах та діяльності сучасних політичних партій України (1989-1996 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1997. – 196 с. (16 с.)

Тимошенко Ю. О. Українсько-болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2004. – 17 с.

Цирфа Г. О. Розвиток співробітництва України з прикордонними європейськими державами (1980-1990 роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1996. – 178 с. (20 с.)

Чернова К. О. Співробітництво України з діаспорою США і Канади: витоки, еволюція і перспективи: Дис… канд. іст. наук: 07.00.03 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 188 с.

Чмихова В. І. Діяльність Верховної Ради України в умовах незалежності (березень 1990 – січень 2000 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 213 с. (20 с.)

Шановська О. А. Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практичного втілення її в процесі державотворення (1989-1996 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 2003. – 20 с.

Шилова А. В. Роль світового співтовариства в урегулюванні югославської кризи та участь у цьому процесі України (90-ті роки XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 214 с. (18 с.)

Яцишин М. М. Українсько-німецькі культурні зв'язки кінця 80-х – 90-і роки ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 220 с. (21 с.)