Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Література

Ігор Ольшевський

1. Асанов С. / Сейран Асанов // Арраид. – 2002. – № 2 (39).

2. Бабишкін О. Агатангел Кримський. Літературний портрет / Олег Бабишкін. – К. : Дніпро, 1967. – 114 с.

3. Бахтияр Лале. Суфий: образы мистического поиска / Лале Бахтияр. – М. : Эннеагон, 2007. – 120 с.

4. Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту. – Об’єднання біблійних товариств, 1990. – 1266 c.

5. Білодід І. Творчий подвиг ученого / Іван Білодід // Кримський А. Твори. В 5 т. – 632 с. – К. : Наук. думка, 1972–1973. – Т. 1.

6. Богдан С. Автопортрет Агатангела Кримського крізь призму його епістолярії: самохарактеристики і само номінації / Світлана Богдан // Агатангел Кримський – учений, письменник, українець / упоряд. Н. Данилюк – Луцьк: Волинська книга, 2007. – С. 72–88.

7. Вірченко Н. .

8. Всесвіт. – 1990. – № 6. – C. 90 – 129.

9. Глинський І. Твоє ім’я – твій друг / Іван Глинський. – К. : Веселка, 1970. – 224 с.

10. Грушко Е. / Елена Грушко, Юрий Медведєв.

11. Гумилёв Н. / Николай Гумилёв // Гумилёв Н. Электронное собрание сочинений.

12. Гурницький К. Кримський як історик / Казимир Гурницький. – Київ : Наукова думка, 1971. – 183 с.

13. Дзюба І. Микола Хвильовий: “азіятський ренесанс” і “Психологічна Европа” / Іван Дзюба. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2005. – 48 с.

14. Драй-Хмара М. Лебеді / Михайло Драй-Хмара // Лавріненко Ю. Розстріляне Відродження : антологія 1917 – 1933 : Поезія – проза – драма – есей / Юрій Лавріненко. – К. : Смолоскип, 2002. – С. 281.

15. Думи. – К. : Муз. Україна, 1974. – 278 с.

16. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського (1890 – 1941). У 2 т. / Агатангел Кримський (гол. ред. Л. Матвєєва); – К. : Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України, 2005. – Т. 1 (1890–1917). – 500 с. – Т. 2 (1918–1941) – 358 с.

17. Евтушенко Е. : Статья о творчестве Б. Пастернака.

18. Єфремов С. [Фрагменти з щоденника] / Сергій Єфремов // Київська старовина. – 1992. – Ч. 1. – С. 40–51.

19. Єфремов С. Щоденники. 1923–1929 / Сергій Єфремов. – К. : ЗАТ “Газета “РАДА”, 1997. – 848 с.

20. , юродивого Христа ради, записанные Леонтием, епископом Неаполя Критского / Леонтий, епископ Неаполя Критского // Жития византийских святых. – СПб.: Corvus, Terra Fantastica, 1995. – с. 125–184.

21. Земсков В. ГУЛАГ (историко-социологический аспект) // Социол. исслед. – 1991. – № 6. – С. 10–27; № 7. – С.3–16.

22. Зеров М. Твори. У 2 т. – Т. 1 / Микола Зеров– К. : Дніпро, 1990. – 843 с.

23. Іванченко М. / Михайло Іванченко // Персонал-Плюс. – 2011. – № 48 (453). – 30 лист. – 6 груд.

24. Ільєнко І. Хватальна евакуація: за слідчою справою А. Кримського / Іван Іллєнко // Літ. Україна. – 1990. – № 43. – 25 жовт.

25. Искандеров А. / Азиз Искандеров // Вестник Академии наук СССР. – 1935. – № 9. – С. 58–64.

26. . 1934–1937: документи і матеріали / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства – К., 2003. – 832 с.

27. Книгарь : Літопис українського письменства. – 1918. – Ч. 5. – С. 784–785.

28. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 1898 – 1953. В 2 т.– Т. 2. 1925 – 1953. –Изд. 7-е. – М. : Госполитиздат, 1953. – 1204 с.

29. Коран: Пер. с араб. и коммент. М.-Н. Османова. – М. ; СПб : Изд-во “ДИЛЯ”, 2011. – 576 с.

30. Корогодський Р. “Запротоколюйте мою заяву…” / Роман Корогодський // Літ. Україна. – 1990. – 11 січ.

31. Костенко А. Леся Украинка / Анатолий Костенко. – М. : Мол. гвардия, 1971. – 348 с.

32. Кримський А. Поезії / Агатангел Кримський. – К. : Рад. письменник, 1968. – 340 с.

33. Кримський А. Пальмове гілля: Екзотичні поезії / Агатангел Кримський. – К. : Дніпро, 1971. – 371 с.

34. Кримський А. Твори. В 5 т. – Т. 1. – 632 с.; Т. 2. – 718 с.; Т. 3. – 511 с.; Т. 4. – 640 с.; Т. 5 : Кн. 1 – 548 с.; Кн. 2 – 335 с. / Агатангел Кримський (гол. ред. І. Білодід) – К. : Наук. думка, 1972–1973.

35. Леся Українка : документи і матеріали. – К.: Наук. думка, 1971. – 485 с.

36. Маленька Т. А. Ю. Кримський як дослідник суфізму / Тетяна Маленька // Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України; Відп. ред.. Василюк О. Д. та ін. – К. : Вид. дім “Стилос”, 2006. – С. 349–358.

37. Марченко В. Творчість і життя / упоряд. Н.Смужаниця-Марченко, Н.Кочан. – К. : Сфера, Дух і Літера, 2001. – 536 с.

38. Матвєєва Л. А. Ю. Кримський і Українська Академія Наук /Леся Матвєєва, Елла Циганкова // Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / Ін-т сходознавства ім.. А. Кримського НАН України; Відп. ред. О. Василюк та ін. – К. : Видавничий дім “Стилос”, 2006. – С. 98–148.

39. Матвєєва Л. А. Ю. Кримський – неодмінний секретар Всеукраїнської Академії наук: Вибране листування / Леся Матвєєва, Елла Циганкова. – К. : АТ “Обереги”, 1997. – 172 с.

40. Маяковский В. Полное. собрание. сочинений. В 13 т./ Владимир Маяковский. – Т. 7. – 536 с. – М. : Гослитиздат, 1958.

41. Мейендорф И., протопресв. Жизнь и учение св. Григория Паламы: Введение в изучение / Протопресвитер Иоанн Мейендорф. // Subsidia Bizantinorossica : Науч. альманах. Т. 2. – СПб. : Византинороссика. 1997. – 484 с.

42. Минко В. Червоний Парнас : Сповідь колишнього плужанина / Василь Минко. – К. : Рад. письменник, 1972. – 230 с.

43. Мисик В. Твори. У 2 т. – Т. 2 / Василь Мисик– К. : Дніпро, 1983.– 415 с.

44. Михасенко Г. Милый Эп : Повесть / Геннадий Михасенко // Юность. – 1974. – № 7. – С. 2–25.

45. Моклиця М. Християнство Агатангела Кримського: психологічні та естетичні акценти / Марія Моклиця // Слово і час. – 2002. – Ч. 2. – С. 19–28.

46. Народні перлини: Українські народні пісні / упоряд. М. Стельмах. – К. : Дніпро, 1971. – 391 с.

47. Неаполитанский С. Библейская нумерология / Сергей Неаполитанский, Сергей Матвеев. – СПб. : Институт метафизики, 2002. – 352 с.

48. Німчук В. Голгофа Агатангела Кримського / Василь Німчук // Агатангел Кримський – учений, письменник, українець / упоряд. Н. Данилюк / Ніна Данилюк. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – С. 3–22.

49. Ольшевський І. Павло Тичина: нові штрихи до містичного портрета / Ігор Ольшевський. – Луцьк: ВМА “Терен”, 2012. – 184 с.

50. Павличко С. Націоналізм. Сексуальність. Орієнталізм: Складний світ Агатангела Кримського / Соломія Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2000. – 328 с.

51. Пасховер О. Агатангел Кримський: шлях у безсмертя / Олександр Пасховер. – Політика і культура. – 2001. – Ч. 22. – С. 38–39.

52. Петров В. Українські культурні діячі УРСР (1920–1940) – жертви більшовицького терору / Віктор Петров. – Нью-Йорк : ПРОЛОГ, 1959. – 80 с.

53. Полонська-Василенко Н. Українська Академія наук: Нарис історії. У 2 т. –Мюнхен, 1955 – 1958. – Т. 1. – 151 с.; Т. 2. – 216 с.

54. Пріцак О. Про Агатангела Кримського у 120-ті роковини народження / Омелян Пріцак // Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / Ін-т сходознавства ім.. А. Кримського НАН України; Відп. ред.. Василюк О. Д. та ін. – К. : Видавничий дім “Стилос”, 2006. – С. 10–38.

55. Пушкин А. Собр. сочинений. В 10 т. / Александр Пушкин. – Т. 2. –М. : Гослитиздат, 1959. – 800 с.

56. Романов С. Історія доби в постатях: До 140-річчя Лесі Українки і Агатангела Кримського / Сергій Романов // День. – 2011. – ;

57. Рубцов Н. Последняя осень : Стихотворения / Николай Рубцов. – М. : ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 608 с.

58. Симоненко В. Ти знаєш, що ти – людина : вірші, сонети, поеми, казки, байки / Василь Симоненко. – К. : Наук. думка, 2001. – 296 с.

59. Сковорода Г. Твори: У 2 т /Григорій Сковорода. К. : АТ “Обереги”, 1994. – Т.1. – 528 с.; Т. 2. – 480 с.

60. Скрипник Л. Власні імена людей : Словник-довідник / Л. Скрипник, Н. Дзятківська. – К. : Наук. думка, 1986. – 308 с.

61. Словарь української мови. В 4 т. Т. 1. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 494 с.

62. Смілянська І. З епістолярної спадщини академіка А. Ю. Кримського (листування з академіком Г. Ю. Крачковським) / Ірина Смілянська // Східний світ. – 1993. – Ч. 1. – С. 32–39.

63. Сорока М. Як загинув Агатангел Кримський / Микола Сорока // Наука – Фантастика. – 1991. – Ч. 1. – С. 14–15.

64. Сосюра В. Твори. У 4 т. / Володимир Сосюра. – К. : Дніпро, 1986. – Т. 1. – 382 с.

65. Стельмах М. Дума про тебе : Роман. – К. : Дніпро, 1969. – 382 с.

66. Тельнюк C. Неодцвітаюча весно моя… / Станіслав Тельнюк – К. : Рад. письменник, 1991. – 335 с.

67. Тичина П. Зібрання творів. У 12 т. / Павло Тичина.– К. : Наук. думка, 1983 – 1990. – Т. 1. – 727 с.; Т. 2. – 663 с.

68. Ткаченко А. Василь Симоненко : нарис життя і творчості / Анатолій Ткаченко. – К. : Дніпро, 1990. – 312 с.

69. Трійняк І. Словник українських імен / Іван Трійняк. – К. : Довіра, 2005. – 509 с.

70. Ассоциации арабистов 19-23 октября 1937 г. / Ред.. И. Крачковского – Л. : Изд-во АН СССР, 1941. – 174 с.

71. Українка Леся. Твори. У 12 т. /Леся Українка. – К.: Наук. думка, 1975–1979. – Т. 10. – 439 с.; Т.11. – 333 с.; Т. 12 – 694 с.

72. Українська літературна енциклопедія. У 5 т. – Т. 1. / УЛЕ / відп. ред. І. Дзеверін – К. : Голов. ред. УРЕ ім.. М. П. Бажана, 1988. – 536 с.

73. Українська мова : енциклопедія. Вид 2-е, випр. і допов. – К. : Вид-во “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.

74. Ульяновський В. “В пустелі мені з’явився біс”, або про темну мантію Віктора Петрова [Текст] / Василь Ульяновський // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – Ч. 1-2. – С.178-191.

75. (автор В. Рибалкін) / В. Рибалкін.

76. Франко З. А. Кримський та І. Франко у взаємостосунках / Зиновія Франко // Східний світ. – 1993. – ч. 1. – С. 55–58.

77. Франко І. Твори. У 20т. / Іван Франко. – К. : Держлітвидав, 1955. – Т. 17. – 539 с.

78. Франко І. Зібрання творів. У 50 т. / Іван Франко (гол. ред. Є. Кирилюк)– К. : Наук. думка, 1976–1986 . – Т. 2. – 543 с.; Т. 33. – 528 с.; Т. 37. – 680 с.; Т. 49. – 810 с.; Т. 50. – 704 с.

79. .

80. Хвильовий М. Твори. У 2 т. / Микола Хвильовий. – Т. 2. – К. : Дніпро, 1990. – 925 с.

81. Хигир Б. Энциклопедия имён / Борис Хигир. – М. : Яуза ; ЭКСМО-Пресс, 2002. – 512 с.

82. Циганкова Е. “Для багатьох він був розрадою” / Елла Циганкова // Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / Ін-т сходознавства ім.. А. Кримського НАН України; Відп. ред. О.Василюк та ін. – К. : Видавничий дім “Стилос”, 2006. – С. 61–63.

83. Циганкова Е. Маловідомі сюжети з академічного життя / Елла Циганкова // Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / Ін-т сходознавства ім.. А. Кримського НАН України; Відп. ред. О. Василюк. та ін. – К. : Видавничий дім “Стилос”, 2006. – С. 189–236.

84. Шаров І.Ф. Кримський Агатангел Юхимович / Ігор Шаров // Шаров І.Ф. 100 видатних імен України. – К., 1999. – С. 200–204.

85. Шевченко В. Розбита шибка : Обставини загибелі Миколи Хвильового. Спроба дослідження / В. Шевченко. – Літ. Україна. – 2007. – № 42. – 1 лист.; № 43. – 8 лист.

86. Шкляр В. / Василь Шкляр // Политик HALL. – 2004. – № 5.

87. Шостак Г. Володимир-Волинський педагогічний коледж / Галина Шостак // Агатангел Кримський – учений, письменник, українець / упоряд. Н. Данилюк / Ніна Данилюк. – Луцьк: Волинська книга, 2007. – С. 113–114.

88. Щирі розповіді Прочанина своєму духовному отцеві. – Львів : Свічадо, 2003. – 232 с.

89. Элиаде М. История веры и религиозных идей. В 3 т. Т. 3. От Магомета до Реформации. – М. : Критерион, 2002. – 352 с.

90. Якубський Б. Наука віршування / Борис Якубський. – К. : Слово, 1922. – 124 с.