Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Радянська Україна і українці по ІІ Світовій війні

Берковський В.Г.

Алексієвець М. О. Екологічний рух в Україні (історичний аспект): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 209 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 19 с.).

Андрощук О. В. Адміністративно-територіальні зміни в УРСР: плани, втілення, наслідки (друга половина 40-х – 60-ті роки ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 /Інститут історії України НАН України. – К., 2004. – 20 с.

Ахундов Решад Гадир оглы. Сотрудничество Украины и Азербайджана в послевоенный период (1945-1959 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Национальный ун-т им. Т. Шевченко. – К., 1996. – 163 с. (22 с.).

Бабак О. І. Політика Польщі щодо України (кінець 1980-х – початок 1990-і роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2002. – (198 с.) 19 с.

Бажан О. Г. Опозиційний рух в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії НАН України. – К., 1996. – 193 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 25 с.).

Баран В. К. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи: Автореф. дис… д- ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1997. – 46 с.

Батіг Р. О. Участь робітничого класу Львова в боротьбі за дальший розвиток промислововсті 1959 – 1965 рр.: Дис… канд. іст. наук / Львівський держуніверситет ім. І. Франко. – Львів, 1971. – 239 с.

Бернацький М. П. Участь робітників у суспільно-політичному житті Української РСР у 70-ті роки: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – 21 с.

Бєсов Л. М. Управління науково-технічним розвитком промисловості України у 70-80-і роки: уроки історії: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.07 / Харківський держ. політехнічний ун-т. – Х., 1999. – 386 c. (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 1999. – 32 с.)

Болбат Т. В. Национальный вопрос в деятельности общественных объединений Донбасса (вторая половина 80-х – начало 90-х годов): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Донецкий госуниверситет. – Донецк, 1993. – 317 с. (Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18 с.)

Буяк Б. Б. Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944-50-х років (На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2001 . – 258 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с.)

Васильев К. К. Формирование и развитие Одесского научно-медицинского центра и его роль в создании отечественной эпидемиологии и микробиологии: Дис… д-ра мед. наук: 07.00.10 / Тернопольский медицинский госинститут. – Тернополь, 1993. – 450 с.

Васюта С. І. Соціально-екологічні проблеми України 70-90-х рр.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 36 с.

Волкотруб Л. М. Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (друга половина 70-х – перша половина 80-х років ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін- т". – К., 1998. – 194 с. (Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16 с.)

Воронін В. М. Українсько-кубинські відносини у 1960-1994 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 20 с.

Воронова Л. М. Установи культури України у 70-80 роки: історико-політичний аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 18 с.

Гавриленко Н. Н. Украинская этническая группа в общественно-политической жизни Канады (60-90-е гг. XX в.): Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.03 / Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Спб., 2000. – 16 с.

Гаврилюк О. Н. Радянізація економічного і духовного життя західноукраїнського села другої половини 40-х – 50-х років (на матеріалах Волинської, Рівненської та Львівської областей): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії НАН України. – К., 1996. – 178 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 22 с.)

Григоренко А. П. Шефская помощь рабочего класса колхозному крестьянству в 1971-1975 гг. (На материалах УССР): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – К., 1978. – 212 с.

Григоренко О. П. Участь молоді в сільськогосподарському виробництві України: Проблеми. Уроки (1960-1980-ті рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 48 с.

Даниленко В. М. Україна в наукових та науково-технічних зв'язках східноєвропейських країн (1950-80-ті рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1995. – 365 с. (48 с.)

Дмитрук В. І. Реакція українського суспільства на події 1968 р. в Чехословаччині: громадська думка, форми протесту, позиція владних структур: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 284 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 20 с.)

Додонов А. Ф. Участие рабочих в политической жизни СССР. 1961-1991 гг.: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Запорожский ин-т государственного и муниципального управления. – Запорожье, 1999. – 418 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 31 с.)

Докашенко В. М. Профспілки України в умовах тоталітарної системи (70-ті – 80-ті рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 391 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 31 c.)

Дудка Р. А. Суспільно-культурна діяльність інтелігенції України у другій половині 50-х на початку 60-х років ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 180 с. (23 с.)

Дьяченко А. А. Опыт ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (Деятельность государственных органов СССР, 1986 – 1991 гг.): Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02. – М., 2002. – 689 с.

Євсєєв С. Є. Місце і роль автомобільного транспорту у соціально-економічному житті України в 70-80 роки: Дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський держ. ун- т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1995. – 210 с. (16 с.)

Жарикова Н. А. Реабилитация жертв сталинизма и тоталитаризма в Украине (середина 50-х – 1991 гг.): Дис… канд. ист. наук : 07.00.01 / Днепропетровский ун-т. – Днепропетровск, 1995. – 188 с. (18с.)

Желтухін В. М. Виробнича діяльність індустріальних робітників України: Історичні уроки, проблеми. Друга половина 60-х – перша половина 80-х років: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 33 с.

Жулканич Н. М. Сільське господарство Закарпаття: соціально-економічний аспект (друга половина 40-х – 80 роки ХХ століття): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича ; Інститут народознавства. – Львів, 2004. – 20 с.

Заблоцька К. В. Соціальна структура робітників важкої промисловості України у 1960-1985 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2000. – 241 с.

Замлинська О. В. Культурне життя в Україні у 1943-1953 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02/ Київський державний університет ім. Т.Шевченко. – К, 1995. – 219 с. (21 с.)

Зінченко В. А. Молодіжний туризм в Українській РСР у 70-80-х рр. XX ст. (на основі діяльності "Супутника"): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 208 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 19 с.)

Иваницкая О. П. Социалистические соревнования работников промышленности Украинской ССР 1946-1958 гг.: На материалах западных областей республики: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – К., 1980. – 212 с.

Калиновский В. Б. Научно-техническая политика в Украине 1976-1985 гг.: критический анализ (на материалах деятельности партийных организаций промышленных предприятий): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Харьковский гос. ун-т. им. В.Каразина. – Харьков, 1994. – 163 с.

Калініченко В. В. Повоєнний голод в Україні (друга половина 40-х років XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2001. – 255 с. (19 с.)

Камінський Є. Є. Політика США в українському питанні (1917-1990 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. Український ін-т міжнародних відносин. – К., 1993. – 36 с.

Кіцак В. М. Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944-1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 21 с.

Козік П. 3. Відбудова та розвиток господарства і куль-турного життя Дрогобицької області після вигнання німецько-фашистських загарбни-ків. (6.VIII 1944 р. – 1.І 1947 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1950.

Козуб В. П. Поглиблення протиріч та криза механізму функціонування комуністичних партійних організацій в 1970-1980-х роках: (по матеріалах сільських організацій Компартії України): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 17 с.

Комаринська З. М. Етносоціальний розвиток міста Винники з часу Другої світової війни до наших днів (1944-1999): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 200 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – 15 с.)

Кондратюк К. К. Участь профсоюзів України в створенні матеріально-технічної бази комунізму (1966-1970 рр.): Дис… канд. іст. наук/ Львівський держуніверситет ім. І.Франко. – Львів, 1975. – 215 с.

Кондрацький А. А. Роль робітничого класу в суспільно-політичному життю 1959-1970 рр. (На матеріалах УРСР): Дис… канд. іст. наук. – К., 1974. – 203 с.

Кононенко В. В. Суспільно-політичні настрої та моральний стан населення України в повоєнний період (1945-1953 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2004. – 20 с.

Корнейко А. О. Суспільно-політичний розвиток України в 1953-1964 рр. (на матеріалах західних областей): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 173 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1999. – 21 с.)

Корніувський О. А. Молодіжний рух в новітній історії України (друга половина 80-х – початок 90-х років): Дис… канд. іст. наук: 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 227 с. (24 с.)

Косташ В.М. Вклад молодёжи в социалистическое строительство на Советской Буковине (1944-1970 гг.): Дис… канд. ист. наук/ Черновицкий госуниверситет. – Черновцы, 1975. – 208 с.

Костенко О. Ю. Діяльність України в ЮНЕСКО /80-ті – початок 90-х років/: Автореф. дис… канд. істор. наук: 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – К., 1994. – 22 с.

Красножон Н. Г. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя (1943-1953 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – 210 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 17 с.)

Кривдіна І. Б. Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 – початок 90-х років): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2001. – 161 с. (Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – 20 с.)

Кривчик Г. Г. Соціальний розвиток українського села в 60-80-ті рр. ХХ ст.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 414 с. (32 с.)

Крупник Л. О. Державна політика у сфері українського професійного мистецтва (1965-1985): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 212 с. (Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 18 с.)

Крутова Л. А. Деятельность местных Советов Донбасса на завершающем этапе строительства развитого социализма (1951-1958 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – Харьков, 1979. – 271 с.

Куниця З. М. Робітники України в суспільно-політичному русі (60-80-ті роки XIX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 16 с.

Лагоша М. М. Міліція України в 1945-1953 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 214 с. (19 с.)

Лебедєв І. К. Науково-технічна інтелігенція України (1980-1990 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний технічний ун-т України "КПІ". – К., 1997. – 221 с. (Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – 28 с.)

Ліпкан А. Г. Українське питання в радянсько-польських стосунках 20-50-х років ХХ ст.: військово-історичний аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Львів, 2003.

Лубко І. М. Спроби аграрних перетворень М. Хрущова та їх вплив на українське село (1953-1964 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський держ. технологічний ун- т. – Черкаси, 2002. – 236 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 19 с.)

Марусик Т. В. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: динаміка складу, діяльність, стосунки з владою (друга половина 40-х – початок 60-х років ХХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 555 с. (2003. – 39 с.)

Маслов Д. В. Нарастание кризиса советской партийно-государственной системы (1985-1991 гг.): Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Московский педагогический ун-т. – М., 2000. – 23 с.

Милусь В. І. Державна влада і православна церква на Волині у другій половині 40-х – 50-ті роки ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – 248 с. (Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002. – 18 с.)

Михайленко О. Н. Сотрудничество культурно-просветительных учреждений СССР и Германской демократической Республики в 70-е годы. /На материалах УССР/: Дис… канд. ист. наук: 07.00.03. – К., 1977. – 224 с.

Михайлюк В. П. Суспільно-політичний та соціально-економічний розвиток українського села в 70-х – на початку 90-х років: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 331 с. (36 с.)

Мищенко В. М. Сотрудничество трудящихся Украинской ССР и Армянской ССР в области культуры в условиях развития социализма 1960-1980 гг.: Дис…канд.ист.наук: 07.00.02. – К., 1981. – 219 с.

Місевра І. В. Внесок ВУТ "Просвіта" ім. Т.Г.Шевченка в піднесення рівня національної самосвідомості громадян України (1988-1996 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1999. – 197 с. (19 с.)

Міщанин В. В. Аграрна політика на Закарпатті (1944-1950 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2003. – 19 с.

Мойсієнко В. М. Ліберально-демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х – 80-ті роки ХІХ століття): Дис… канд. іст. наук: 07. 00. 01 / Черкаський держ. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 1999. – 210 c. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 19 с.)

Недужко Ю. В. Діяльність української діаспори по відзначенню тисячоліття хрещення Руси-України (кін. 70-х – 80-ті роки ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – 219 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 23 с.)

Некрасова О. В. Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні (досвід та уроки 80-х років): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський політехнічний інститут. – К., 1993. – 186 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – 23 с.)

Пахоменко С. П. Культурний розвиток грецької спільноти України у другій половині ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 19 с.

Пивоварова О. Н. Государственная власть и национальные движения в СССР в 1960-1970-е гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – М., 2003. – 207 с.

Піскун В. М. Проблеми охорони та використання культурної спадщини в Україні (середина 70-х – початок 90-х років ХХ ст.): Дис…. канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 204 с. (26 с.)

Полякова Л. І. Етносоціальні процеси на Півдні України у 60 – 80-х рр. ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 232 с. (18 с.)

Попп Р. П. Інтелігенція Львова в 1944-1953 роках (історико-соціологічний аспект): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 18 с.

Рибак Н. Б. Наукове співробітництво України з країнами Східної Європи в соціально-гуманітарній сфері (1970-1990-і рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова. – К., 2000. – 176 с. (Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – 17 с.)

Ровчак Л. В. Машинно-тракторні станції в Україні (50-ті рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 162 с. (19 с.)

Романишин Ю. О. Видавнича та публіцистична діяльність ОУН і УПА на західноукраїнських землях (40-50-і роки ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2004. – 19 с.

Рубель К. В. Співробітництво України та Республіки Індія в сфері науки, освіти та культури (1980 – поч. 90-х рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 222 с. (1996. – 26 с.)

Рудик С. Я. Переселення українських біженців і переміщених осіб до США та Канади після Другої світової війни: причини, особливості, наслідки (1945-1953 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 20 с.

Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні – середина 1950-х – початок 1990-х років: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – К., 1999. – 42 с.

Савченко Л. П. Національне самовизначення України як фактор дезінтеграції СРСР у відображенні періодичної преси.1985-1991 рр.: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 17 с.

Сергієнко Ю. Г. Етика лівого радикалізму в суспільно-політичному житті України з початку ХХ століття до 60-х років: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 31 с.

Середа А. М. Проблеми соціально-культурного розвитку українського села:(60 – 70-ті рр. ХX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1994. – 225 с.

Стасюк І. М. Український національно-патріотичний рух в УРСР (середина 1950-х – кінець 1980-х років): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 226 с. (Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – 18 с.)

Стрільчук Л. В. Українські політичні біженці та переміщені особи після Другої світової війни: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 174 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 16 с.)

Стяжкина Е. В. Культурные процессы в Донбассе в 1960 – нач. 90-х гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1996. – 207 с. (18 с.)

Сушков А. В. Структура и персональный состав Президиума ЦК КПСС в 1957-1964 гг.: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Институт истории и археологии Уральского отделения РАН. – Екатеринбург, 2003. – 25 с.

Сушник І. В. Соціально-економічні та культурні процеси на Волині (1944-1953 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, Інститут народознавства. – Львів, 2004. – 13 с.

Терлюк І. Я. Росіяни західних областей України (1944-1996) етносоціальне дослідження: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1997. – 21 с.

Ткачук В. П. Соціально-політичні процеси на західноукраїнських землях в перше повоєнне десятиріччя (1944-1954 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 141 с. (17 с.)

Хаяли Р. И. Крымскотатарский народ в условиях депортации (1944-1967 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Таврический национальный ун-т. – Симферополь, 2000. – 196 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 17 с.)

Хойнацька Л. М. Відбудова машинобудівної індустрії України та її соціальні наслідки (1943-1950 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2001. – 259 с. (2002. – 20 с.)

Цокур Є. Г. Реабілітація жертв політичних репресій в Україні у 1953-1964 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 233 с. (18 с.)

Чигур Р. Ю. Соціально-екологічні процеси в Західному регіоні України 70-80-х рр. XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2003. – 22 с.

Шевченко С. І. Україна в міжнародних економічних відносинах (1950 – 1980-і рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1997. – 189 с. (24 с.)

Шевчук Ж. А. Мовна політика в Україні (кінець 50-х – початок 90-х рр. XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2001. – 178 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2001. – 20 с.)

Шевчук О. А. Український національно-культурний рух (друга половина 50-х – початок 90-х рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 184 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 20 с.)

Яковлев В.А. Проблемы развития сельскохозяйственного производства в Донбассе в 70-е годы: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1995. – 199 с. (20 с.)

Якубенко Н. Т. Самоуправление трудовых коллективов: исторический опыт, социально-политические тенденции и проблемы развития: (На материалах деятельности партийных и общественных организаций промышленных предприятий Украины в 80-е годы): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Днепропетровский держ. ун-т. – Днепропетровск, 1993. – 215 c.

Яцків П. М. Культурні перетворення на Станіславщині за роки Радянської влади (1939 – 1949 рр.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К.,1952.

Drozd R. Osadnictwo ludności ukraińskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie światowej: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin, 1994.

Drozd R. Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989: Rozp… dr hab. nauk hum. / Uniwersytet Szczeciński. – Szczecin, 2002. – 380 s.

Hałagida I. Ukraińcy na zachodnich i północnych ziemiach Polski w latach 1947-1957: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet Gdański. – Gdańsk, 2000. – 234 s.