Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Україна у Другій Світовій війні

Берковський В.Г.

Абакумова В. І. Окупаційний режим та антифашистський рух опору на Луганщині (1941-1943 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Східноукраїнський національний ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2004. – 24 с.

Автононов П. Ф. Боевое взаимодейвствие партизан Украины с советскими войсками в битве за Днепр (сентябрь – декабрь 1943 г.): Автореф. дис… канд. іст. наук. / Инст. истории УССР. – К., 1967. – 23 с.

Антонюк Н. В. Українське культурне життя в генеральній губернії (1939-1944 роки): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Науково-дослідницький центр періодики при Науковій бібліотеці ім. В.Стефаника НАН України. – Львів, 1998. – 419 с. (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – 1999. – 35 с.).

Бабенко С. Ю. Евакуація з України в роки Великої Вітчизняної війни: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 163 с. (19 с.)

Балковой П. Н. Истребительные батальоны Украины в период оборонительных боёв Советской армии (1941 – 1942): Дис… канд. ист. наук. – К., 1949. – 201 с.

Береза Г. І. Боротьба трудящих Кіровоградської області під керівництвом більшовицьких організацій проти німецько-фашистських окупантів (1941 – 1944 рр.) // Діс… канд. іст. наук: 07.00.02 / ІПК Київського держуніверситету ім. Т.Шевченко. – К., 1951.

Бєлінський М. Я. Роль преси партійного підпілля і партизанських формувань в мобілізації трудящих на боротьбу проти фашистських окупантів (1941-1944 рр.). на матеріалах західних областей УРСР: Дис… канд. іст. наук /Львівський держуніверситет ім. І.Франко. – Львів, 1975. – 195 с.

Білан Г. М. Радянсько-польські відносини в післявоєнний період (1945-1949 рр.): Дис… канд. іст. наук. – К.,1955. – 348 с.

Боляновський А. В. Німецька окупаційна політика в Галичині у контексті гітлерівського "нового порядку" в Європі у 1941-1944 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 250 с. (16 с.)

Бомбандьорова О. А. Підготовка та використання державних трудових резервів України в період Великої Вітчизняної війни: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педа гогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – 205 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 18 с.)

Бровар О. В. Партизанський та підпільний рух у Донбасі в роки Великої Вітчизняної війни (серпень 1941 – вересень 1943 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 235 с. (19 с.)

Буцко Н. А. Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны. 1943-1945 гг.: Дис… канд. ист. наук. – К., 1954. – 291 с.

Ванеев Г. И. Героическая оборона Севастополя в Великой Отечественной войне (1941-1942 гг.): Дис… канд. іст. наук / Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1965. – 395 с. (1966. – 23 с.)

Вегеш М. М. Закарпаття в контексті центральноєвропейської політичної кризи напередодні Другої світової війни: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 379 с. (30 с.)

Вєтров І. Г. Економічна експансія "третього рейху" та промисловість України в роки Другої світової війни: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 243 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 22 с.)

Вісин В. В. Радянський режим у Волинській області (вересень 1939 – червень 1941 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 166 с. (26 с.)

Виноградов С. В. Діяльність патріотичних сил по антифашистському вихованню населення окупованої території України (1941-1944 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 25 с.

Волошин Ю. В. Православна церква в Україні періоду нацистської окупації (червень 1941 – жовтень 1944 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ін-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 1997. – 151 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 17 с.)

Вронская Т. В. Общественно-политическая деятельность молодёжи на освобождённой территории Украинской ССР в период Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.): Автореф. дис… канд. ист. наук / Одесский государственный университет. – Одесса, 1989. – 17 с.

В’ятрович В. М. Закордонні рейди УПА в контексті реалізації антитоталітарної національно-демократичної революції народів Центрально-Східної Європи: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2003. – 16с.

Гальчак С. Д. "Остарбайтери" з Поділля (1942-1947рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 211 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 20 с.)

Гладуш В. А. Бойова діяльність антифашистського підпілля Придніпров’я в роки окупації України (червень 1941 – листопад 1943 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук. /20.02.22/ Військово-гуманітарний інститут Національної академії оборони України. – К.,2000. – 18 с.

Голиш Г. М. Становище неповнолітніх громадян України в період німецько-радянської війни (1941-1945 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – 20 с.

Горбуров Є. Г. Рух Опору і націоналістичне підпілля на Півдні України та в Криму в період окупації 1941-1944 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Миколаївський держ. ун-т. – К., 2003. – 232 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 18 с.)

Гордієнко В. В. Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1945 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 189 c. (18 с.)

Грідіна І. М. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939-1945рр.: людський вимір: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 224 с. (20 с.)

Денесенко Л. И. Народное ополчение в героической обороне Одессы (июнь – октябрь 1941 г.): Автореф. дис… канд.ист.наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1952. – 16 с.

Дзьобак В. В. Тарас Бульба-Боровець і його військові підрозділи в українському русі опору (1941-1944 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2001. – 224 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 17 с.)

Добров П. В. Народне ополчення в роки Великої Вітчизняної війни: Автореф. дис…. д-ра іст. наук : 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 28 c.

Есип И. М. Трудовая деятельность женщин Донбасса в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1997. – 204 с. (24 с.)

Зинченко Ю.И. Боевое взаимодействие партизан с частями Красной Армии при освобождении Правобережной Украины в годы Великой Отечественной войны: Автореф. дис… канд. ист. наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1979. – 24 с.

Ільюшин І. І. Армія Крайова і українсько-польське протистояння в Західній Україні (1939-1945 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01; 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 34 с.

Ільюшин І. І. Польське військово-політичне підпілля в Західній Україні (1939-1945 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 36 с.

Ілюшин І. І. Селянські військові формування у національно-визвольній боротьбі польського народу за часів другої світової війни: Дис… канд. іст. наук: 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 177 с. (24 с.)

Коваль М. В. Общественно-политическая деятельность трудящихся Украинской ССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Автореф. дис… д-ра ист. наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1974. – 64 с.

Ковалюк В. Р. Встановлення і фукціонування радянського режиму в Західній Україні на початку другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941рр.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1994. – 22 с.

Когут П. В. Запровадження колгоспної системи в західних областях України (1944- 1953 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун- т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 243 с. (25 с.)

Козлітін В. Д. Російська та українська еміграція в Югославії (1919-1945 рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1997. – 527 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1997. – 31 с.)

Козловський І. С. Встановлення українсько-польського кордону (1941-1951 рр.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів,1998. – 177 с. (16 с.)

Комарницкий С.И. Борьба трудящихся Советской Буковины против фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Автореф. дис… канд.ист.наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1970. – 30 с.

Кочерга Л. К. Підготовка і бойова діяльність радянських військ ППО на території України в роки Другої світової війни 1939-1945 рр.: Автореф. дис… д-ра іст. наук:20.02.22/ Ін-т. укр. археографії і джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 32 с.

Кудрицкий А. В. Трудящиеся советской Украины в антифашистском движении сопротивления народов Западной Европы / Франция, Бельгия, Италия (1942-1945 гг.):Автореф. дис… канд. ист. наук / Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1967. – 18 с.

Кузовков И. В. Партизанское движение в Каменец-Подольской области в период Великой Отечественной войны: Дис… канд. ист. наук / Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1949. – 285 с.

Кучер В. И. Боевая деятельность антифашистского подполья на Украине в годы Великой Отечественной войны. 1941-1944.: Автореф. дис… канд. ист. наук / Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1986. – 32 с.

Лаврищук В. И. Фашистский оккупационный режим в западных областях Украины. 1941 – 1944: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Институт истории Украины НАН Украины. – К., 1998. – 215 с. (28 с.)

Левітас Ф. Л. Євреї України в роки другої світової війни: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1997. – 33 с.

Ленартович О. Ю. Селянство Західної України у національно-визвольній боротьбі 1944-1950 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1997. – 182 с. (22 с.)

Лисенко О. Є. Релігійна ситуація на Україні в 1941-1946 рр.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 480 с. (35 с.)

Македон Е. В. Большевики Житомирской области — орга-низаторы и руководители народной парти-занской борьбы против немецко-фашистских захватчиков. (По материалам соединения партизанских отрядов Житомирской области им. Щорса): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1950.

Малущенко М. Е. Большевистские подпольные партийные ор-ганизации Полтавщини – организаторы и руководители борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиков (1941 – 1943 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К.,1950.

Мельник П. И. Участие молодёжи в восстановлении сельского хозяйства Советской Украины в годы Великой Отечественной войны (1943-1945): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – Черновцы, 1978. – 238 с.

Мизак Н. С. Південне галицьке Надзбруччя у визвольній боротьбі ОУН, УПА у 1939-1953 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 223 с. (19 с.)

Міньковецький Д.А. Антинародна діяльність уніатської церкви напередодні і в часи Великої Вітчизняної війни: Дис… канд. іст. наук. – Львів, 1974. – 296 с.

Моисеев О. В. Освобождение Советской Украины от немецко-фашистских захватчиков (1943-1944 г.): Автореф. дис… д-ра ист. наук / АН БССР. – Минск, 1968. – 67 с.

Ніколаєць Ю. О. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 191 с. (19 с.)

Озимчук О. Б. Антифашистська боротьба ОУН-УПА в роки Другої світової війни (період 1941-1944 рр.) на матеріалах Волині: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Рівненський педагогічний ін-т. – Рівне, 1995. – 200 с. (Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21 с.)

Патриляк І. К. Діяльність організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-42 роках (військовий аспект): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 198 с. (19 с.)

Першина Т. С. Фашистский геноцид на Украине 1941-1944: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Одесса, 1985. – 19 с.

Півоварчук В. М. Соціально-економічні процеси у західних областях України (вересень 1939 – червень 1941 років): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2000. – 177 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2000. – 16 с.)

Подольський А. Ю. Нацистський геноцид щодо євреїв України (1941-1944 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 171 с. (18 с.)

Потильчак О. В. Експлуатація трудових ресурсів України гітлерівською Німеччиною у роки окупації: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 205 с. (Інститут історії України НАН України. – 20 с.)

Прокопенко И. В. Печать в обороне Одессы: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1951.

Резников Ш. Э. Роль советского тыла в развитии партизанского движения на Украине (1941-1944 гг.): Автореф. дис… канд.ист.наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1956. – 16 с.

Руккас А. О. Польсько-радянський збройний конфлікт на західноукраїнських землях (вересень – жовтень 1939 року): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 203 с. (18 с.)

Русак А. В. Участие союзников гитлеровской Германии в войне против СССР, 1941-1945 гг.: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Институт истории Украины НАН Украины. – К., 2003. – 435 с. (36 с.)

Салата О. О. Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня – грудень 1941 р.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 16 с.

Сафонова Е. В. Вінницьке з'єднання партизанських загонів під командуванням Я. І. Мельника в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1950.

Свідерська Н. Ю. Українське питання в політиці держав Європи напередодні Другої світової війни (вересень 1938 – вересень 1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2001. – 221 с. (20 с.)

Сидорук Д. Г. Формирование патриотизма военных моряков советского флота: Теория и практика (1917-1945 гг.): Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Киевский гос. ун-т им. Т. Шевченко. – К., 1994. – 400 с.

Слободянюк М. А. Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941-1944 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 277 с. (20 с.)

Сміян К. П. Волинь в період німецької окупації 1941-1944 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1996. – 193 с. (Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1996. – 20 с.)

Стародубець Г. М. Місце і роль ОУН(б) в українському національно-визвольному русі на Волині в роки Другої світової війни (кінець 1940 – серпень 1943 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – 196 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 21 с.)

Сурмач О. І. Греко-Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941-1944 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 187 с. (20 с.)

Суюсанов Л. І. Вугільна промисловість і шахтарі України в роки другої світової війни (1939-1945 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 199 с. (18 с.)

Тарнавський І. С. Німецько-фашистський окупаційний режим в Донбасі (1941-1943 рр.): Дис…канд.іст.наук: 07.00.01/ Донецький держ. ун-т. – Донецьк,1999. – 220 с. (19 с.)

Тканко О. В. Партизанський рух на Закарпатській Україні у Велику Вітчизняну війну: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1949.

Ткачева Л. И. Помощь Красной Армии трудящимся Украинской ССР в восстановлении народного хозяйства в годы Великой Отечественной войны: Автореф. дис… канд. ист. наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1969. – 24 с.

Филиппов В. К. Взаимодействие военных советов Воронежского фронта с партизанскими формированиями, местными органами власти в ходе освобождения Левобережной Украины (1943 г.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 163 с.

Чайковский А. С. Боевая деятельность воинов-чекистов на территории Украинской ССР (июнь 1941 – ноябрь 1942 гг.): Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02/ Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1983. – 24 с.

Чайковский А. С. Помощь советского тыла в организации народной борьбы против фашистских захватчиков на временно оккупированной территории СССР 1941-1944 гг. (На материалах Украинской СССР): Автореф. дис… д-ра ист. наук /Институт истории Украины АН УРСР. – К., 1991. – 36 с.

Шайкан В. А. Деятельность комиссаров партизанских соединений Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.): Автореф. дис. канд. ист. наук / Днепропетровский госуниверситет. – Днепропетровск, 1992. – 16 с.

Шевченко А. Е. Деятельность милиции Украины в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1998. – 180 с. (17 с.)

Cieślik A. Prasa w okupowanym Lwowie 1939-1944: Rozp… dr nauk hum. / Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. – Warszawa, 1996.