Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Україна у міжвоєнний період

Берковський В.Г.

Автушенко І. Б. Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20 – 30-ті рр. XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 198 с. (20 с.)

Адамовський В. І. Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Батьківщину: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2004. – 17 с.

Алтуев В. Н. Рабоче-крестьянская милиция Украинской ССР в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02/ Днепропетровский госуниверситет. – Днепропетровск, 1976. – 179 с.

Анісімов В. В. Земельні громади України (1921-1929 роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 162 с. (16 с.)

Архірейський Д. В. Діяльність воєнних нарад України в 1920-1924 роках (на матеріалах південних губерній): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 216 с. (17 с.)

Байрак И. Р. Социальное развитие колхозной деревни в условиях перевода сельского хозяйства на индустриальную основу: Дис… канд. ист. наук: 09.00.02 / УСХА. – К., 1974. – 210 с.

Бакуменко А. П. Осуществление новой экономической политики на Украине (социально-политические аспекты проблемы): Дис… канд. ист. наук / Киевский экономический университет. – К., 1992. – 213 с.

Балуба І. А. Польська національна меншина України в 20 – 30-ті рр. ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський державний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 221 с. (24 с.)

Бачинський Д. В. Інтелігенція Української СРР в українізаційних процесах 20-х – початку 30-х років ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2004. – 20 с.

Белан Н. Я. Сельские советы УССР в период подготовки сплошной коллективизации 1926 – 1929 гг. (На материалах Юга Украины): Дис… канд. ист. наук /Днепропетровский госуниверситет. – Днепропетровск, 1974. – 179 с.

Бельская М. Б. Рабочий класс Украины в годы второй пятилетки (1933 – 1937). На материалах тяжелой промышленности: Дис… канд. ист. наук. – К., 1961. – 273 с.

Бем Н. В. Політичні настрої українського селянства в умовах суцільної колективізації сільського господарства (кінець 1920-х – 1933 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2004. – 18 с.

Березовчук М. Д. Комітети незаможних селян України. Історичний нарис (1920 – 1933 рр.): Дис… д-ра. іст. наук / Інститут історії партії ЦК КПУ. – К.,1967. – Т.1-2.

Берест Р. Я. Профспілковий рух в Західній Україні у міжвоєнний період (1921-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02/ Інститут українознавства ім. І.Кріп’якевича НАН України. – Львів, 1995. – 193 с.

Бистрицька О. Б. Розвиток системи освіти національних меншин в Україні у 1917-1939 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1998. – 210 c. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 16 с.)

Білас І. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953 : Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1994. – 33 с.

Блінда Л. В. Українізація та її роль в суспільно-політичному житті українського народу в 20-ті роки: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01/ Київський інститут політології та соціального управління. – К., 1992. – 188 с.

Богів О. Я. Вплив карпатоукраїнського фактора на політику європейських країн у період чехословацької кризи (травень 1938 р. – березень 1939 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2003. – 232 c. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2003. – 22 с.)

Богінська І. В. Педагогічні кадри Донбасу і політика українізації (1920 – 30-ті роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 238 с. (19 с.)

Бойко В. В. Земельні громади Кримської АРСР (1922-1930 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2003. – 19 с.

Болдов А. В. Внутренняя политика “санации” в Польше в 1935-1939 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.03. – М., 1982. – 167 с.

Бондарчук П. М. Профспілки УСРР як об'єкт і суб'єкт політики українізації (1920-ті рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 188 c. (Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 18 с.)

Бондарчук Ю. П. Залізничний транспорт України в умовах утвердження адміністративно-командних методів управління народним господарством (кінець 20-х – 30-ті рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 189 c. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 20 с.)

Бондарь О. М. Українізація та національні формування у військах УВО у 1922-1935 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1996. – 160 c. (Одеса, 1997. – 22 с.)

Борисенко М. В. Літературні організації в суспільно-політичному житті України (1920-1932 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 195 с. (19 с.)

Борисов В. Л. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920-1933 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.

Борисовский И. Д. Рабочий класс Украины в борьбе за сплошную коллективизацию сельского хозяйства (конец 1929 года – июнь 1930 года): Дис… канд.ист.наук: 07.00.02/ ИПК Киевского госуниверситета им. Т.Шевченко. – К., 1950.

Босий С. В. Наступ проти куркульства в період підготовки суцільної колективізації сільського господарства на Україні (1927 – 1929 рр.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.02 / ІПК Київського держуніверситету ім. Т.Шевченко. – К., 1951.

Бродоцкий С. Г. Антифашистское движение в Западной Украине (1929-1937 гг.): Дис… канд. ист. наук. – Львов, 1953. – 377 с.

Бубин И. В. Лёгкая промышленность Украины в условиях новой экономической политики (1921-1965 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Одесский государственный педагогический институт им. К. Ушинского. – Одесса, 1994. – 175 с. (Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – 19 с.)

Бублик Т. В. Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в Чехословаччині та Німеччині в 20-30-ті роки ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 178 с. (24 с.)

Будённая Л. Г. Комсомол в подпольной и партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков июнь 1941-1944 г. (на материалах Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей): Дис… канд. ист. наук / Киевский госуниверситет им. Т.Шевченко. – К., 1969. – 263 с.

Буряк В. И. Укрепление технической базы сельского хозяйства – важное звено в подготовке массового колхозного движения на Украине (1926-1929 гг.): Дис… канд. ист. наук / Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1970. – 275 с.

Васильчук Г. Україназація вищих органів державної влади та управління УСРР (20-ті роки): Автореф. дис… канд. іст. наук. – К.,1994

Вегеш М. М. Карпатська Україна в 1938-1939 рр.: соціально-економічні і політичні аспекти: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1994. – 20 с.

Верменич Я. В. Здійснення українізації у 20-30-х роках: політичні і культурні аспекти проблеми: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський педагогічний ін-т іноземних мов. – К., 1993. – 189 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – 24 с.)

Віднянський С. В. Українське питання в міжвоєнній Чехословаччині: Автореф. дис… д-ра іст. наук у формі наук. доповіді: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 108 с.

Вісина Т. М. Український кооперативний рух у Волинському воєводстві в 20-30-х роках ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – 188 с. (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2002. – 18 с.)

Волосник Ю. П. Діяльність міських Рад України по здійсненню нової економічної політики у 1921-1928 рр: Дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський ун-т ім. Каразіна. – Харків, 1993. – 233 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1993. – 16 с.)

Волошенко В. О. Комітети незаможних селян в Донбасі (1920-1933рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 /Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 20 с.

Воронко О. Г. Розвиток етнодемографічних процесів і формування соціальної структури суспільства в Україні 20-х рр. XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Чернігівський держ. педагогічний ін-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1998. – 181 с. (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 1998. – 18 с.)

Гакман С. М. Проблема Бессарабії та Буковини у контексті радянсько-румунських міждержавних відносин. 1917-1940 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000. – 221 с. (2001. – 20 с.)

Гапоненко І. С. Закарпаття в європейській політиці напередодні та в період Другої світової війни: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1997. – 223 с. (28 с.)

Геник М. А. Українське питання у діяльності польських патріотичних партій (1920- 1926): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1997. – 175 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 17 с.)

Гетьманчук М. П. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 рр.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 31 с. (Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2004. – 34 с.)

Гнітько С. П. Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті – на початку 1930-х років: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 274 с. (25 с.)

Гогохія Н. Т. Українське радянське місто 1929-1938 рр.: історико-соціальний аналіз: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2003. – 211 c. (Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. – 20 с.)

Голець В. В. Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період непу (20-ті роки ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун- т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – 20 с.

Головань С. В. Военная реформа 1924-1925 годов в Украине: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Одесский гос. ун-т им. И.Мечникова. – Одесса, 1993. – 203 с.

Горбань Т. Українознавство в контексті національно-культурного відродження в Україні (1918 – 1928 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук. – К.,1996

Горват Л-І. В. Соціально-економічний і політичний розвиток українців Мараморощини (Румунія) в 1918-1945 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1999. – 162 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 17 с.)

Гордиенко Л. М. Ликвидация безработицы в Украинской ССР (1921-1930 гг.): Дис… канд. ист. наук. – К., 1974. – 208 с.

Горний М. М. Українська інтелігенція Холмщини і Підляшшя у ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 200 с. (20 с.)

Горюнова Е. А. Социально-политические процессы в деревне Крымской АССР 1920-х годов: Дис…канд. ист. наук: 07.00.01 / Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. – Симферополь, 1999. – 158 с. (Запорізький держ. ун-т. — Запоріжжя, 1999. — 19 с.)

Гребеннікова О. В. Діяльність місцевих органів влади Донецької губернії (1920-1925 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держуніверситет. – Донецьк, 1997. – 212 с. (24 с.)

Гринь Д. К. Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – 247 с. (Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К.,2000. – 19 с.)

Грицан А. В. Діяльність товариства "Просвіта" на Прикарпатті в 1920-1939 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.

Гололобов В. М. Ліквідація неписьменності серед дорослого населення України у 20-х роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. політехнічний ун-т. – Харків, 1998. – 179 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 19 с.)

Давидюк Р. П. Історія виникнення і діяльності Волинського Українського Об'єднання (1931-1939 роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 202 с. (Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 17 с.)

Дмитрієва В. А. Особливості урбанізації в Україні в середині 20-х років ХХ сторіччя: технології баз даних та математико-статистичні методи аналізу: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2002. – 250 с. (19 с.)

Добач К. В. Історичний досвід регулювання споживчого ринку України в період непу (історико-економічний аспект): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 235 л.

Довбня О. А. Суспільно-політичні фактори змін у складі селянства УСРР у 1927-1932 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 273 с. (19 с.)

Драмарецький Б. Б. Голод 1921-1923 років в Україні: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 123 с. (22 с.)

Дробот І. І. Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 473 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – 39 с.)

Дрогомирецька Л. Р. Українська кооперація у громадсько-політичному житті Західної України (1920-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.

Дуднік О. Я. Український студентський рух в еміграції (Центрально-Східна Європа, 20-ті роки XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 238 с. (20 с.)

Дудяк О. А. Динаміка соціальної структури і зайнятості польського населення Західної України у міжвоєнний період (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 20 с.

Дутчак П. В. Культурно-просвітницька діяльність українських жіночих організацій в Західній Україні у 20-30-х роках ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В.С.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1997. – 201 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 16 с.)

Дядюк М. С. Політизація українського жіночого руху в Галичині: 1921-1939 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2001. – 302 с. (2002. – 20 с.)

Євсеєнко І. В. Українсько-чесько-словацькі культурні зв'язки в міжвоєнний період: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 205 с. (23 с.)

Жезицький В. Й. Політичні репресії на Поділлі у 20-х – 30-х рр.: загальні тенденції та регіональні особливості: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 182 с. (22 с.)

Жуков Т. И. Борьба рабочих и крестьян Западной Украины за Советскую власть и воссоединение с Советской Украиной в 1928 – 1933 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К.,1951.

Журба М. А. Громадські об'єднання українського села: етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності (20-30 рр. ХХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 526 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 35 с.)

Зайцев О. Ю. Парламентська діяльність політичних партій Західної України (1922- 1939): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1994. – 22 с.

Захарченко Н. А. Железнодорожники Украинской ССР на завершающем этапе социалистической реконструкции народного хозяйства (1933-1937 гг.): Автореф. дис… канд. ист. наук / Московский историко-архивный иснтитут. – М.,1988.

Зінченко А. Г. Дитяча безпритульність в радянській Україні в 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський державний політехнічний ун-т. – Одеса, 2001. – 189 с. (Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – 2002. – 17 с.)

Змерзлий Б. В. Політика радянської держави щодо Російської Православної Церкви у Криму в 1921-1929 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2000. – 227 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 18 с.)

Іваник М. М. Органи місцевого самоврядування на Західній Україні у 1919-1939 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002. – 201 с. (2003. – 17 с.)

Іващенко К. В. Українські емігрантські політичні партії в 1 Чехословацькій Республіці (1918-1938 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький держ. ун- т. – Донецьк, 1999. – 198 с. (19 с.)

Ігнатуша О. М. Українська автокефальна православна церква (1917-1930 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1993. – 255 с. (Запорізький ун-т. – Запоріжжя, 1993. – 20 с.)

Ішин А. В. Антибільшовицькі виступи у Криму і боротьба з ними (кінець 1920-1925 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 193 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 20 с.)

Іщенко І. В. Державна політика у сфері боротьби з соціальними аномаліями періоду непу (1921-1928 рр.): досвід, протиріччя, уроки (за матеріалами Півдня України): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 16 с.

Кабанов В. I. Виробничо-технічні зв'язки України і Німеччини в 1922-1932 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 17 с.

Калінічева Г. І. Українсько-німецькі освітні і наукові зв'язки у 20-ті – на початку 30-х років: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1996. – 214 с. (21 с.)

Калініченко В. В. Селянське господарство України в період НЕПу: Дис… д-ра іст. наук.: 07.00.02 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1994. – 604 с.

Кальмін Д. Д. Взаємодія командування частин та установ РСЧА з місцевими органами влади та громадськими організаціями в галузі військового будівництва в Україні в 1921-1928 роках: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 23 с.

Капустян Г. Т. Українське село в умовах радянського політичного режиму 1920-х років: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2004. – 35 с.

Касперович В. М. Адміністративно-командне керівництво важкою промисловістю Донбасу у 1938 – червні 1941 років: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 274 с. (2002. – 19 с.)

Касьянов Г. В. Інтелігенція радянської України 1920-х – 30-х років: соціально-історичний аналіз: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 32 с.

Качараба С. П. Еміграція з Західної України. 1919-1939: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2003. – 31 с.

Кириченко В. М. Українське село і тоталітарна держава в умовах голодомору 1946-1947 років: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 215 с. (18 с.)

Кіктенко В. О. Становлення українського китаєзнавства (XVIII ст. – 41 р. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – К., 1999. – 162 с. (19 с.)

Кісіль З. Р. Створення та діяльність Українського воєнно-історичного товариства (1920-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Український держ. лісотехнічний ун- т. – Львів, 2002. – 211 с. (Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – 2002. – 18 с.)

Ковалёва И. Ф. Днепрогэсовская экспедиция Наркомпроса УССР. 1927-1932 годы: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Днепропетровский государственный университет. – Днепропетровск, 1971.

Кокорська О. І. Соціальний розвиток міст Донбасу (друга половина 20-х – 30-ті роки ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 179 с. (20 с.)

Кокошко Ф. І. Діяльність культурно-освітніх організацій Півдня України в період культурного піднесення (1917 – кінець 1920-х рр. XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Миколаївський держ. педагогічний ун-т. – Миколаїв, 2000. – 208 с. (Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 18 с.)

Колісник К. Е. Проведення політики українізації на Харківщині в 1923-1932 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2001. – 194 с. (23 с.)

Комар В. Л. Українське питання в національній політиці Польщі (1935-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 1998. – 180 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 16 с.)

Кондратюк О. К. Аграрне питання в програмах та діяльності українських політичних партій Західної України 1919-1939 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 217 с. (27 с.)

Кононенко Г. К. Переход к новой экономической политике на Украине (1921—1922 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1950.

Корновенко С. В. Податкова політика радянської влади в українському селі у відбудовчий період (1921-1925 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський держ. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 1999. – 173 с. (Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 20 с.)

Коцур Н. І. Соціальне становище міського населення України в умовах непу (1921-1929 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 203 с. (27 с.)

Кошарний І. Я. Культурне будівництво у Дрогобицькій області за роки Радянської влади (1939 – 1950 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держуніверситет ім. Т. Шевченко. – К., 1952.

Кравченко А. А. Интернациональный связи трудящихся Приднепровья с пролетариатом зарубежных стран в 1921-1932 гг.: Дис… канд. ист. наук/ Днепропетровский госуниверситет. – Днепропетровск,1975. – 198 с.

Кравченко П. М. Індустріальне будівництво в Україні (друга половина 20-х – 30-ті рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 174 с. (24 с.)

Крамар Ю. В. Політика державної асиміляції на Волині (1928-1938 роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 210 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1998. – 16 с.)

Крамарчук Т. Д. Українська діаспора Республіки Башкортостан: історія формування та особливості існування в іншоетнічному середовищі: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський інженерно-технологічний ін-т. – Черкаси, 2000. – 205 с. (Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 19 с.)

Красівський О. Я. Українсько-польські відносини в Східній Галичині в контексті національної політики Другої Речіпосполитої (1918-1923 рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 1999. – 435 с. (35 с.)

Красноносов Ю. М. Формирование кадров рабочих угольной промышленности Украины (1926 – 1939 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Донецкий ун-т. – Донецк, 1995. – 166 с. (23 с.)

Кривко І. М. Земельні громади Південної України (1922-1930 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 224 с. (19 с.)

Кривонос В. М. Вклад рабочего класса Украины в завоевание технико-экономической независимости СССР (1926-1937 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – К., 1980. – 212 с.

Кривуля О. О. Жінки та індустріалізація в Україні (1929-1938 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2004. – 20 с.

Криськов А. А. Українська імміграція міжвоєнного періоду у Чехословаччині (1919-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 24 с.

Кротюк С. Ф. Культурні зв'язки України і Веймарської Німеччини (1921-1932 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 187 с. (18 с.)

Кручек О. А. Культура в УСРР в 1920-1923 рр. як об’єкт державної політики: Дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К.,1997. – 176 с. (22 с.)

Куглер С. А. Проблемы подготовки рабочих кадров для промышленности и транспорта Украины в 1921-1941 г.г.: (На материалах партийных и общественных организаций Украины): Дис… канд.ист. наук: 07.00.01 / Донецкий держ. ун-т. – Донецк, 1994. – 210 с.

Кузнецова Л. Г. Колхозное строительство на Киевщине (1919 – 1925 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1952.

Кукель Э. М. Части особого назначения (ЧОН) Украины в борьбе с вооружённой кулацкой контрреволюцией (1920-1924 гг.): Дис… канд. ист. наук / Днепропетровский госуниверситет. – Днепропетровск, 1974. – 205 с.

Кушинская С. В. Интернациональная солидарность трудящихся Советской Украины с антифашистской борьбой пролетариата Европы (1933-1937 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – К., 1980. – 234 с.

Кушнір В. В. Ліга Націй та українське питання. 1919-1934 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02/Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Львів,1999. – 202 с. (2000. – 16 с.)

Лаврик Г. В. Політика Радянської держави щодо православної церкви в Україні (1917-1923 рр.): історико-економічний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ін-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 1996. – 211 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 17 с.)

Лазаренко В. М. Розвиток індивідуального селянського господарства Північного Лівобережжя України у 20-х – на початку 30-х рр. XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2000. – 245 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.)

Лазуренко В. М. Заможне селянство України в умовах НЕПу: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський інженерно-технологічний ін-т. – Черкаси, 2001. – 217 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.)

Лантух В. В. Торгівля в Україні в 1921-1932 рр.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1995. – 453 с. (36 с.)

Лехан Л. Б. Зміни чисельності, структури і становища селянства Лівобережної України в 1928-1933 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 233 с. (20 с.)

Литвинюк В. І. Економічний розвиток Волинського воєводства в міжвоєнний період (1921-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1999. – 168 с. (Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 20 с.)

Лучаківська І. Л. Інтелігенція західних областей України у суспільно-політичному житті (вересень 1939 – червень 1941 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 145 с. (20 с.)

Лысенко В. Г. Рабочие Харькова в борьбе за социалистическую индустриализацию страны в период первой Сталинской пятилетки 1928 – 1932 гг. (По материалам крупнейших Харьковских машиностроительных заводов: Харьковского паровозостроительного завода им. Коминтерна, Харьковского электромеханического завода им. Сталина, Харьковского завода сельхозмашиностроения «Серп и Молот», Харьковского тракторного завода им. Орджоникидзе): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1951.

Лялька Я. С. Борьба трудящихся Западной Украины против фашизма и войны (1933-1939 гг.): Дис… канд. ист. наук/ Львовский госуниверситет им. И.Франко. – Львов, 1974. – 228 с.

Лях С. Р. Сельскохозяйственные рабочие Украинской ССР в 20-е годы: Автореф. дис… д-ра ист. наук. – К.,1991. – 30 с.

Лях С. Р. Формирование элементов советского образа жизни в доколхозной деревне Украинской ССР (1921-1929 гг.): Автореф. дис… канд. ист. наук. – К.,1981. – 23 с.

Мазур В. М. Кооперативний рух у національних районах Української СРР (1921- 1929 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 173 с. (19 с.)

Маковський В. В. Земельне питання в Кримській АРСР і практика його вирішення в 1920-х рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук/ Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 18 с.

Малик Я. Й. Насадження радянського режиму в українському селі (жовтень 1917 – 1920 рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 495 с. (Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 48 с.)

Малій О. В. Соціальні зміни на селі та становище селян України в 30-ті роки: проблеми, наслідки: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1996. – 17 с.

Марківська Л. Л. Українська інтелігенція Волині між двома світовими війнами: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – 230 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.)

Маркова С. В. Голодомор 1932-1933рр. на Поділлі: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01/Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 246 с. (2002. – 20 с.)

Мартинчук І. І. Національно-культурне будівництво серед етнічних меншин Донеччини (20-і – початок 30-х рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1998. – 202 с. (16 с.)

Мартинюк Я. М. Становлення та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині (1919 – 1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – 181 с. (Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 21 с.)

Марценюк Л. М. Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. (історичні аспекти проблеми): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Криворізький держ. педагогічний ін-т. – К., 1998. – 217 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 20 с.)

Марчуков А. В. Украинское национальное движение в УССР в 1920-1930-е годы: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – М., 2003. – 428 с.

Масненко В. В. Суспільно-політичні позиції інтелігенції України в 1921-1928 рр: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / КП І І М. – К., 1993. – 239 с. (Інститут історії України НАН України. – 16 с.)

Мельник Н. І. Національно-культурний розвиток болгарської меншини України в 20 – 30-х рр. ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 195 с. (26 с.)

Мельничук О. А. Комітети незаможних селян на Поділлі (1920-1933 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. М. Коцюбинського. – К., 1998. – 170 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 17 с.)

Михайличенко Д. Ю. Політика "воєнного комунізму" і українське селянство, 1919 р.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В. Каразіна. – Харків, 2002. – 237 с. (20 с.)

Місінкевич Л. Л. Національні меншини Поділля в 20 – 30-х рр. ХХ століття: Дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К.,2000. – 190 с. (19 с.)

Міхеєва О. К. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1921-1928): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1999. – 260 с. (19 с.)

Мовчан О. М. Українські профспілки в компартійно-радянській системі влади (1920-ті рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2004. – 35 с.

Молдован Н. Д. Крестьянское движение в Бессарабии в 1929-1933 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – Кишинёв, 1979. – 260 с.

Морозов А. Г. Кредитна сільськогосподарська кооперація УСРР в роки НЕПу: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 507 л.

Москаленко В. Г. Местные Советы УССР в системе тоталитарной власти: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т. Шевченко. – К., 1993. – 165 с.

Мусієнко В. Є. Колгоспи України в 1934-1939 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 253 с. (20 с.)

Наседкина Л. Д. Социально-политическая, экономическая и культурная жизнь греческого населения Украины. 20-е – начало 30-х годов: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Институт истории Украины НАН Украины. – К., 1993. – 238 с.

Непіпенко Л. П. Політична культура Радянської України періоду непу: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 292 с. (20 с.)

Нерод В. А. Интернациональные связи трудящихся Советской Украины и Польши (1929-1933 г.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.03. – К., 1979. – 205 с.

Нестеренко В. А. Національні відносини на Поділлі в 20-30-ті роки ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Кам'янець-Подільський держ. педагогічний ун-т. – Кам'янець-Подільський, 1998. – 188 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1998. – 16 с.)

Нечепуренко В. В. Формирование милиции Кубани и Черноморья и ее деятельность по борьбе с преступностью и охране общественного порядка в 1920-е гг.: Дис…. канд. ист. наук: 07.00.02. – М., 2003. – 211 с.

Ніколаєнко М. В. Споживча і промислова кооперація в Криму (1921-1929): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1997. – 18 с.

Ніколаюк Т. А. Політика держави щодо мотивації праці робітників у промисловості України (1929-1938 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Університет "Острозька академія". – Острог, 1999. – 337 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000. – 20 с.)

Нікольський В. М. Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 38 с.

Николаенко Н. В. Потребительская и промысловая кооперация в Крыму (1921–1929 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1996. – 197 с. (Харківський держ. ун-т. – Харків, 1997. – 18 с.)

Новохатько Л. М. Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національної політики радянської держави (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 410 с. (43 с.)

Обидьонова О. В. Національні меншини Донбасу в 20-30-ті роки XX століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 243 с. (19 с.)

Обласова О. І. НЕП в житті селян Катеринославщини (джерела та методи їх дослідження): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 218 с. (18 с.)

Окань М. С. Борьба комитетов незаможных селян под руководством партийных организаций за укрепление Советской власти на Украине в 1920—1921 годах (до нэпа): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К., 1950.

Олійник М. М. Утворення і діяльність профспілок на приватних виробництвах України в період їх становлення і ліквідації (1921-1929 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1997. – 241 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 21 с.)

Осмоловська О. Ю. Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920-1930-ті рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2004. – 19 с.

Остапенко Я. М. Ліквідація більшовиками опозиційних політичних партій в Україні (1920-1925 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпродзержинський держ. технічний ун-т. – Дніпродзержинськ, 2000. – 221 с. (Харківський національний ун-т. – Харків, 2000. – 18 с.)

Павленко В. В. Солидарность трудящихся Советской Украины с революционной борьбой рабочих и крестьян Болгарии 1923-1934 гг.: Дис… канд. ист. наук. – К.,1975. – 265 с.

Патер І. Г. Союз визволення України: проблеми державності і соборності: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 34 с.

Перевезій В. О. Просвітницька діяльність Української греко-католицької церкви в 20-30-х роках XX століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова. – К., 1998. – 235 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – 18 с.)

Пивоварська К. Б. Вірменська національна меншина в Україні у 20-30-ті роки XX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2004. – 20 с.

Пиріг О. А. Ринкові відносини періоду НЕПу в Україні: історичний аспект: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 408 с. (40 с.)

Піддубний І. А. Суспільно-політичне та культурне життя українців Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 265 с. (18 с.)

Подгаецкий В. В. Социальная структура населения городов Украины в годы нэпа (опыт многомерного статистического анализа материалов переписей 1923 и 1926 гг.): Дис… д-ра ист. наук: 07.00.09 / Днепропетровский госуниверситет. – Днепропетровск, 1992. – 663 с.

Пономаренко С. Є. Культурно-освітні організації Волині 1921-1939 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – 226 с. (Інститут українознавства ім. Івана Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2001. – 15 с.)

Прилуцький В. І. Молодіжні організації в УСРР в умовах становлення тоталітарного режиму (1920-1927 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1994. – 223 с. (18 с.)

Прохоров В. В. Діяльність органів внутрішніх справ Кримської АРСР у 1921-1925 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 248 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.)

Рабенчук О. П. Робсельінспекція УСРР як інструмент політики партії більшовиків у сфері культури (1920-1934 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2004. – 20 с.

Романець Н. Р. Селянство і радянська влада у 1928-1933 роках: Проблема взаємовідносин (на матеріалах Дніпропетровської області): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 182 с. (18 с.)

Рубан А. А. Братское сотрудничество белорусского народа с русским и украинским в период социалистического строительства (1926-1937 гг.): Дис… канд. ист. наук. – Гомель, 1975. – 210 с.

Рубльова Н. С. Політика радянської влади щодо Римо-католицької церкви в Україні, 20 – 30-ті роки ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 234 с. (19 с.)

Рябченко О. Л. Харківський інститут народної освіти ім. О.О. Потебні (1921-1930 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 21 с.

Саган Г. В. Наукові зв'язки українських та іноземних вчених у міжвоєнний період (1918-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 220 с. (19 с.)

Саричев В. І. Селянство і Радянська влада в 1925-1929 роках: проблема взаємовідносин (за матеріалами Півдня України): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 203 с. (17 с.)

Семенов В. А. Осуществление национальной политики в Крыму в 1921 – 1925 гг: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1993. – 169 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1993. – 18 с.)

Сергєєв В. В. Діяльність наркомзему України в 1921-1927 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Запорізький держ. ун-т. – К., 1993. – 187 с. (22 с.)

Сидорчук Т. М. Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в Австрії (1919-1925): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.03 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1995. – 22 с.

Сидорчук Т. Г. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру в Україні (1920-і – 1970-і роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 239 с. (20 с.)

Скотнікова Л. С. Аграрні відносини в українському селі у 20-30 роках XX століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний аграрний ун-т. – К., 2000. – 219 с. (Інститут історії України НАН України. – 19 с.)

Смирнов В. М. Політика і практика кооперативного будівництва в Україні у 20-ті роки: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський педагогічний інститут ім. Г.Сковороди. – Харків, 1994. – 252 с.

Смолей В. В. Польське цивільне і військове сільськогосподарське осадництво в Західній Україні 1919-1939 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 181 с. (20 с.)

Соловей О. Г. Імміграційні процеси на Волині у міжвоєнний період (1921-1939 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – 18 с.

Соляр І. Я. Проблема консолідації національно-державницьких сил Західної України (1923-1928 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України. – Львів, 1995. – 183 с. (20 с.)

Стегній П. А. Селянські повстання в Правобережній частині УСРР у 1921-1923 рр. (на матеріалах петлюрівського руху): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Кременчуцький держ. політехнічний ін-т. – Кременчук, 2000. – 230 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 18 с.)

Стремецька В. О. Політика українізації на Півдні України у 20-30-ті роки ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Миколаївський держ. педагогічний ун-т. – Миколаїв, 2001. – 250 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 19 с.)

Струк З. І. Українські виробничо-торгівельні кооперативи в Західній Україні (1921-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 220 с. (18 с.)

Стяжкіна О. В. Жінки в історії української культури другої половини XX століття: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 498 с. (38 с.)

Сушко О. О. Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 – 1928 рр.): історико-теоретичний аспект: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 31 с.

Табачник Д. В. Феномен тоталітарно-репресивного суспільства в Україні (кінець 20-х – 50-ті роки). Історичний та етнополітичний аспекти: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К.,1995. – 103 с.

Тарапон О. А. Становище та діяльність літературно-мистецької інтелігенції України в умовах українізації (1923 р. – початок 1930-х рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – 206 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 20 с.)

Тендерес Л. П. Культурное строительство на Украине в период борьбы партии за социалистическую индустриализацию страны (1926 – 1929 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / ИПК Киевского госуниверситета им. Т. Шевченко. – К.,1952.

Ткаченко В. Г. Рабочие металлургической промышленности Украины в период формирования административно-командных методов управления экономикой: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.02 / Запорожский ун-т. – Запорожье, 1993. – 212 с. (22 с.)

Токар М. Ю. Становлення і розвиток політичних партій Закарпаття в 1919-1939 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Ужгородський національний ун-т. – Ужгород, 2004. – 20 с.

Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище (1918-1939 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.03 / Інститут української археографії НАН України. – К., 1994. – 38 с.

Трубенок О. М. Матеріально-економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х – початок 1930-х рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 209 с. (2001. – 18 с.)

Турченко Ф. Г. Основные изменения в социально-классовой структуре городского населения Советской Украины в 20-е гг. Автореф. дис… канд. ист. наук. – Харьков, 1976. – 28 с.

Уваров В. Д. Ликвидация кулачества, как класса, на основе сплошной коллективизации в УССР: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1949.

Ухач В. З. Культурно-освітня діяльність організації українських націоналістів (1929 – 1944 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 216 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.)

Федик І. І. Українські політичні середовища Галичини у ставленні до Польщі (1925- 1932 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 199 с. (19 с.)

Філіпович М. Б. Луцька "Просвіта" (1918-1935 роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – 224 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2002. – 23 с.)

Філіппов К. В. Сільськогосподарська кооперація України в 20-і роки ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1998. – 229 с. (1999. – 18 с.)

Харченко В. И. Деятельность ЦКК – НК РКИ УССР по совершенствованию государственного аппарата и делопроизводства в республике (1920-1930 гг.): Автореф. дис… канд. ист. наук/ Московский историко-архивный институт. – М.,1988.

Хмельницька Л. В. Промислові трести України в період нової економічної політики (1923-1929рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 16 с.

Хорошун Б. І. Продовольча політика в Україні в 1920-1930-х роках: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Український транспортний ун-т. – К., 1999. – 392 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – 1999. – 35 с.)

Хруслов Б. Г. Політична діяльність Українського національно-демократичного об'єднання (1925-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 213 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 20 с.)

Цалюк М. Я. Совхозы Украины и их роль в повороте крестьянских масс на путь коллективизации (1921 – 1929 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1951.

Ченцов В. В. Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 34 с.

Череватюк В. Б. Громадська, культурно-освітня та наукова діяльність українських емігрантів у Франції в 20-30-ті роки ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 197 с. (22 с.)

Чернявська С. М. Впровадження української мови в систему освіти 1923-1932 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 20 с.

Чорна Н. В. Формування адміністративно-командної системи управління промисловістю України (кінець 1917 – початок 30-х років): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 214 с. (17 с.)

Чумак В. М. Комитеты незаможных селян в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.): На материалах юга Украины: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – Одесса, 1978. – 196 с.

Чуркин В. Ф. Участие Красной Армии в упрочении Советской власти на селе и восстановлении сельского хозяйства Украины (1921-1925 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – Харьков, 1979. – 278 с.

Шабала Я. М. Аграрна політика Польщі на Волині у 1921-1939 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1997. – 167 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1997. – 16 с.)

Шваб А. Г. Еміграція з Волині 1921-1939 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1996. – 164 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 23 с.)

Шевченко О. Т. Військово-технічне співробітництво Червоної армії та рейхсверу (1922-1933 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2003. – 209 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 20 с.)

Шийчук В. А. Социальная активность трудящихся западных областей УССР в процесе социалистических преобразований (сентябрь 1939 – июнь 1941 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02. – Львов, 1980. – 249 с.

Шипович М. А. Літературно-мистецька інтелігенція України у 1920-і роки: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 267 с. (20 с.)

Шитюк М. М. Масові репресії на півдні УРСР в 20-ті – на початку 50-х років: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2001. – 435 с. (35 с.)

Шкляєв І. М. Діяльність ВЧК на Півдні України в період революції та громадянської війни. 1917-1922 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1998. – 163 с. (16 с.)

Шульга С. А. Чеська община на Волині в 20-і – 30-і роки ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 193 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1998. – 17 с.)

Шумський І. І. Молодіжний рух у Західній Україні (1920-1939): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2001. – 203 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с.)

Юрійчук Є. П. Становлення і характер радянської влади в Україні: історико-правові аспекти (1917-1922): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 202 с. (21 с.)

Яценко Є. Ю. Голодомор 1932-1933 років на Харківщині: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". – Харків, 1998. – 307 с. (Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1999. – 18 с.)

Bonusiak A. Lwów 1918-1939. Ludność. Przestrzeń. Samorząd: Rozp….dr nauk hum. / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów, 1996.

Czop E. Obwód lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939-1941: Rozp….dr nauk hum. / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów, 2001. – 180 s.

Filar T. Społeczność ukraińska w Krakowie w latach 1918-1939: Rozp….dr nauk hum. / Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 1995.