Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Історія книги, філігранологія, кодикологія

Берковський В.Г.

Боянівська М. Б. Українська рукописна книга в XV – першій половині XVII ст.: виробництво і поширення: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02./ Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1994. – 208 с. (26 с.)

Булатова С. О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських XVII –сер. XIX ст.: походження, доля та історико-книгознавча реконструкція: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1999. – 228 с. (17 с.)

Біленький Є. А. Архів і бібліотека Шодуарів як джерело з історії колекціонування і біобібліографії в Україні ХІХ-ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – К., 2001. – 174 c.(18 с.)

Гальченко О. М. Оправа українських книг та стародруків як об'єкт кодикографія: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1994. – 18 с.

Геворкян А. Искусство копирования армянских миниатюр по памятникам Крыма, Новой Джульфы и Константинополя: XVII в.: Автореф. дис… канд. ист. наук/ Ереванский госуниверситет. – Ереван,1972.

Дубровіна Л. А. Кодикологія та кодикографія як спеціальні дисципліни в дослідженні історії української рукописної книги: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.09/ Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 375 с. (39 с.)

Іваннікова М. К. Кирилична світська книга XVII ст. в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського: історико-кодикологічний опис: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2003. – 18 с.

Исаевич Я. Д. История книгопечатания на Украине и его роль в межславянских культурных связях XVI – первой половины XVII вв.: Автореф. дис… д-ра ист. наук. – М., 1977. – 36 с.

Кароєва Т. Р. Книговидавнича справа Поділля: тенденції розвитку (друга половина ХІХ – початок 30-х років ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2004. – 19 с.

Ківшар Т. І. Український книжковий рух: книговидання та книгопоширення (1917-1923 рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1996. – 463 с. (46 с.)

Клименко О. З. Друкований буквар в Україні ХVІ – початку ХХ ст.: історико-книгознавче дослідження: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Українська академія друкарства. – Львів, 2001. – 239 с. (Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2001. – 16 с.)

Колосовська О. М. Дослідження та колекціонування стародрукованої кириличної книги в Галичині (кінець ХVІІІ – перша половина ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1998. – 251 с. (17 с.)

Костилєва С. О. Становлення і розвиток друкованих засобів масової інформації новітньої України (друга половина 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2004. – 36 с.

Лозинський М. В. Науково-видавнича та просвітницька діяльність Василіянського Чину у Галичині (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, Інститут народознавства. – Львів, 2004. – 20 с.

Мацюк О. Я. Історія паперу в Україні та його філіграні: джерелознавче дослідження: Доповідь про друковані праці, подана на здобуття наукового ступеня д-ра іст. наук: 07.00.09 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К.,1995

Миронець Н. Р. Книжково-рукописне зібрання барона Ф.Р.Штейнгеля: формування, зміст, доля: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К., 2004. – 18 с.

Соколов В. Ю. Природничо-наукова і технічна книга в Україні у XVIII ст. (історико-книгознавчий аналіз): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – К., 1998. – 184 с. (16 с.)

Фрис В. Я. Кирилична рукописна книга в Україні XVI – першої половини XVII ст.: кодикологія та регіональні особливості: Автореф. дис… канд. іст. наук /07.00.02. – Історія України/ Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1994. – 25 с.

Шалашна Н. М. Розвиток історико-книгознавчої думки в Україні у XIX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – К., 2004. – 20 с.

Швецова Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.08 / Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Рівне, 2001. – 490 с. (Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2002. – 32 с.)