Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Історія освіти в Україні

Берковський В.Г.

Архіпенко Л. М. Педагогічна освіта в Україні в період завершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти (суспільно-політичний аспект): Дис. канд. іст. наук/ Київський державний педагогічний інститут ім. Драгоманова. – К.,1993. – 258 с.

Борисенко В. И. Сельское начальное образование на Левобережной Украине в 60-х – 90-х гг. ХІХ в.: Дис… канд. ист. наук / Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К.,1976. – 215 с.

Боролюк В.К. Развитие высшего образования в Украинской ССР в условиях развитого социализма (на материалах западных областей 1959-1975 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Черновицкий госуниверситет. – Черновцы, 1978. – 218 с.

Гарат Р. М. Діяльність товариства "Просвіта" в Галичині (1868-1921 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2004. – 17 с.

Косінова Г. О. Харківський університет наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – 14 с.

Марчук М. В. Освіта в Україні в роки національного відродження (1917 – поч. 1930-х рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський держ. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 212 с. (20 с.)

Михайлюк О. І. Формування мережі і розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Полтавщини в XIX – на початку XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. – К., 2001. – 183 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – 18 с.)

Мірошниченко М. І. Вища школа Радянської України в 1920-1928 рр.: Проблеми розвитку, досвід, уроки: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 180 с. (16 с.)

Нарадько А. В. Благодійність у розвитку освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століть): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2002. – 222 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 20 с.)

Огаренко В. М. Розвиток недержавної вищої школи в Україні (кінець 80-х – 2001 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2001. – 227 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 20 с.)

Папакін Г. В. Археографічна комісія Центрального архівного управління УСРР: історія створення і науковий доробок (1928-1934): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1995. – 224 с. (24 с.)

Передерій І. Г. Становлення основ національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 19 с.

Півоваров О. В. Становлення і розвиток світської середньої освіти на Лівобережжі та Слободжанщині (друга половина ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2002. – 244 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – 15 с.)

Пилипенко О. Є. Виникнення і діяльність Ніжинського грецького братства (50 рр. XVII ст. – кін. 60 рр. XIX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 202 с. (22 с.)

Поліщук М. С. Освітня діяльність інтелігенції на Правобережній Україні в другій половині ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 191 с. (24с.)

Посохова Л. Ю. Харківський колегіум та його просвітницька роль (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1995. – 220 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 24 с.)

Потєхін Д. В. Вклад "Таврійської вченої архівної комісії" і "Таврійського товариства історії, археології та етнографії" у вивчення історії Криму: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.09 /Інститут історії України НАН України. – К., 1994. – 16 с.

Прилепішева Ю. А. Археографічна діяльність архівних установ України (1946-1991): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 19 с.

Прохорчик М. В. Народна освіта у Криму в 1921- 1929 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2000. – 196 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2000. – 18 с.)

Рарог Ю. В. Державна політика у галузі вузівської науки в Україні у 80-х – поч.90-х років: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1994. – 233 с.

Ротар Н. Ю. Діяльність українських національно-демократичних урядів в галузі освіти (1917-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 227 с. (22 с.)

Рудницька Н. В. Становлення і розвиток системи освіти євреїв на Волині у ХІХ – на початку ХХ століття: Дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.Драгоманова. – К., 2002. – 261 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 20 с.)

Савенко В. В. Роль Наукового товариства ім. Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ ст. – початок ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1997. – 289 с. (24 с.)

Сасімов А. А. Вища школа радянської України (1928-1939 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 161 с. (Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченко. – 16 с.)

Сворак С. Д. Загальноосвітня школа західноукраїнського регіону в контексті суспільнополітичного життя другої половини 40-х – першої половини 60-х років ХХ століття: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 386 с. (Інститут історії України НАН України. – 34 с.)

Семергей О. Л. Діяльність Полтавської Вченої Архівної Комісії (1903-1919): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02; 07.00.09 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 203 с. (21 с.)

Сергійчук О. М. Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя. 1953-1964 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – 229 с. (Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 17 с.)

Сєряков С. О. Єзуїтське шкільництво на українських землях Речі Посполитої у другій половині XVII ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – 20 с.

Симоненко І. М. Вчені архівні комісії в Україні: історія, діяльність, здобутки (кінець XIX – початок XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Центр пам'яткознавства НАН України і Українського товариства пам'яток історії та культури. – К., 2001. – 343 с. (Інститут історії України НАН України. – 20 с.)

Скирда В. В. Археологічна наука у Харківському університеті (1805-1920 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.04 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2000. – 201 с. (Інститут археології НАН України. – К., 2000. – 18 с.)

Смольніцька М. К. Колегія Павла Галагана в національно-культурному житті України (1871-1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2004. – 20 с.

Соловйов Ю. І. Система підготовки вчителів початкової школи України (1991-1997 рр.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01/Донецький держ. ун-т. – Донецьк,1999. – 181 с. (18 с.)

Сорочан Н. А. Формування системи управління освітою в Україні за доби Центральної ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1997. – 213 с. (Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – 1998. – 17 с.)

Степаненко Г. В. Освітня діяльність православного духовенства в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 /Інститут історії України НАН України. – К., 2002. – 225 с. (23 с.)

Стоян Т. А. Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1999. – 199 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – 20 с.)

Сухенко Т. В. Середня жіноча освіта в Україні (XIX – початок XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченко. – К., 2001. – 183 с. (2001. – 20 с.)

Тарасенко О. О. Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02; 07.00.09 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченко. – К., 1995. – 273 с. (23 с.)

Телячий Ю. В. Реформа української загальноосвітньої школи в роки національно-демократичної революції (1917-1920): історичний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Кам'янець-Подільський держ. педагогічний ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2000. – 213 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2000. – 16 с.)

Торбаков И. Б. Киево-Могилянская академия и российское Просвещение (Литературно-издательская деятельность воспитанников Киево-Могилянской академии в Петербурге и Москве во второй половине ХVIII века): Дис… канд. ист. наук: 07.00.08 / Национальная библиотека Украины им. В.И.Вернадского НАН Украины. – К., 1997. – 289 с. (23 с.)

Травкіна О. І. Чернігівський колегіум (XVIII ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 /Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2003. – 16 с.

Тронько Т. В. Діяльність органів державної влади в галузі жіночої середньої освіти в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2000. – 269 c. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 19 с.)

Удовицька Т. А. Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський гуманітарний ун-т "Народна українська академія". – Харків, 2002. – 192 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна.– 18 с.)

Хмельовський П. М. Українське педагогічне товариство "Рідна школа" в суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.

Цапко О. М. Діяльність товариства "Просвіта" в Україні (1891-1914 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 173 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – 1998. – 18 с.)

Черевичний Г. С. Розвиток вищої освіти в Україні у другій половині 1980-х років: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченко. – К., 1997. – 182 с. (18 с.)

Чувпило Л. О. Сходознавство в Харківському університеті (1805-1917рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 261 с. (19 с.)

Шевченко Т. М. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті XVI – середини XVII ст.: засади функціонування навчальних закладів та освітні кадри: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут європейських досліджень НАН України. – К., 2003. – 392 с. (Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – Львів, 2003. – 15 с.)

Шепель Л. Ф. Роль робітничих факультетів УСРР в підготовці спеціалістів (20-ті рр.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К.,1995. – 184 с.

Шип Н. А. Роль высших учебных заведений в развитии русско-украинских связей во второй половине XVIII в.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1977. – 26 с.

Шологон Л. І. Українські педагогічні товариства Галичини та Буковини 80-х рр. XIX – початку XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.

Щербань Т. А. Украинское научное общество: история, организация, вклад в национальную культуру: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 16 с.

Щупак І. Я. Підготовка спеціалістів в середній технічній школі УРСР (кінець 20-х – 30-ті роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Запорізька інженерна академія. – Запоріжжя, 1995. – 237 с. (Запорізький ун-т. – 25 с.)

Epsztein T. Edukacja dzieci i młodzieży w polskich rodzinach ziemiańskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w l. 1864-1914: Rozp… dr. nauk hum. / Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. – Warszawa, 1996.

Haratyk A. Pozaszkolne formy opieki nad dziećmi i młodzieżą w Galicji doby autonomicznej (1867-1914): Rozp… dr. nauk hum. / Uniwersytet Wrocławski. – Wrocław, 1999. – 421 s.