Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Музеєзнавство, краєзнавство, пам’яткознавство, архівознавство

Берковський В.Г.

Аббасов А. М. Становление и развитие исторического краеведения Полтавщины от его зарождения до наших дней: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К.,1977. – 28 с.

Бабенко Л. Л. Роль наукової інтелігенції в розвитку історичного краєзнавства на Україні в 20-х – на початку 30-х років: Дис… канд. іст. наук / Полтавський педагогічний інститут ім. В.Короленко. – Полтава, 1992. – 244 с.

Баженов Л. В. Становлення і розвиток історичного краєзнавства Правобережної України (кінець XVIII – перше десятиріччя ХХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 404 с. (34 с.)

Бесєдіна Н. В. Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині (кінець 50-х – 80-і рр.ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Полтавський держ. педагогічний ун-т ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2001. – 242 c. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 17 с.)

Блажкевич А. Л. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення та розвиток (XIX ст. – 30-ті рр. XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К., 2003. – 204 c. (19 с.)

Бульба Т. С. Становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії Поділля (друга половина ХІХ – ХХ ст.): Автореф. дис…. канд. іст. наук. – К., 1995

Гаврилів Б. М. Розвиток українського історичного краєзнавства на Прикарпатті (XIX – початок ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук.: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1996. – 218 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 24 с.)

Гаврилюк С. В. Становлення й розвиток історичного пам'яткознавства Волині, Холмщини і Підляшшя (XIX – початок XX ст.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01/Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 39 c.

Григорьева Т. Ф. Становление и развитие краеведения на юге Украины: 80-е гг. XVIII в. – 60-е гг. XIX в.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1991. – 15 с.

Заремба С. З. Українське пам'яткознавство: історія, теорія, сучасність: Автореф. дис… д-ра іст. наук. – К., 1996. – 49 с.

Ігнатенко М. М. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – 20 с.

Каньоса А. М. Наукові та громадські форми історичного краєзнавства на Поділлі (кінець 50-х – 80-і рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 187 с. (Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – 18 с.)

Керецман В. Ю. Історичне краєзнавство на Закарпатті початку ХІХ – 30-х рр. ХХ ст.: Дис… канд.іст.наук: 07.00.02 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород,1995. – 224 с. (23 с.)

Козицький А. М. Український краєзнавчий рух у Галичині (1918-1939): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 244 с. (24 с.)

Козюра І. В. Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині в 20-30-х рр. ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01/Харківський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 193 с. (18 с.)

Костюкова О. М. Розвиток краєзнавчо-екскурсійної справи в Україні в 20-х роках XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 20 с.

Кошель О. М. Краєзнавство, історія й культура Поділля у діяльності представників православної та римо-католицької конфесій ХІХ – початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 203 с. (20 с.)

Крук О. І. Розвиток музейної справи в Україні (кінець 1950-х – 1980-ті рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.

Купченко В. П. Науково-методичні засади комплектування державного архіву (на прикладі Державного архіву м. Києва): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.10 / Державний комітет архівів України. – К., 2004. – 20 с.

Кушпетюк О. І. Історико-краєзнавча діяльність музейних закладів Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 228 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2001. – 21 с.)

Малиневская В. М. Развитие исторического краеведения на Черниговщине в конце ХІХ – начале ХХ вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук. – К., 1990. – 17 с.

Маньковська Р. В. Музейництво в Україні: питання теорії і практики (1917 – червень 1941 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 185 с. (21 с.)

Непомнящий А. А. Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці ХVІІІ – на початку ХХ століть: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.08 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2001. – 706 с. (Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2001. – 32 с.)

Непомнящий А. А. Развитие исторического краеведения в Крыму во 2-ой половине XIX – начале XX веков: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1994. – 273 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 21 с.)

Павлухіна В. Ф. Історичне краєзнавство Донецької області в 50-90-ті роки: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1998. – 223 с. (16 с.)

Поставнича М. В. Розвиток історичного краєзнавства на Черкащині в 50-90-х роках ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський держ. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2002. – 183 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2002. – 18 с.)

Потехин Д. В. Вклад “Таврической ученой архивной комиссии” и “Таврического общества истории, археологии и этнографии” в изучение истории Крыма: Дис… канд. ист. наук: 07.00.09 / АН Украины. – К., 1994. – 236 с. (16 с.)

Прокопчук В. С. Розвиток краєзнавства на Поділлі: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02/ Інститут історії України НАН України. – К., 1994. – 19 с.

Рябокобила О. О. Розвиток історичного краєзнавства на Харківщині в 20-30-ті роки XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2001. – 189 с. (19 с.)

Савчук О. В. Краєзнавчий рух в Україні (кінець 50-х – початок 90-х рр. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 191 с. (22 с.)

Скрипник А. А. Развитие и распространение научно-этнографических знаний музеями УССР: (период развитого социализма): Дис… канд.ист. наук: 07.00.07. – К.,1982. – 233 с.

Стрельский В. И. История города Николаева с кратким обозрением истории Николаевщины с древнейших времён: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Киевский госуниверситет им. Т.Шевченко. – К., 1945.

Теодорович А. Ю. Історико-краєзнавча діяльність установ історичного профілю Всеукраїнської академії наук в 20-х роках ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Переяслав-Хмельницький педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2002. – 254 с. (Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 19 с.)

Ткаченко В. В. Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у 20-30-х рр. ХХ ст.: Дис…канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернігівський держ. педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 1995. – 178 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 1995. – 23 с.)

Ткаченко М. І. Музеї України під час Другої світової війни (1939-1945 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1996. – 223 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 23 с.)

Удод Л. І. Роль історичного краєзнавства у відродженні історичної пам'яті українського народу (1980-і – 1990-і рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Національна гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 2001. – 236 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – 16 с.)

Хведась А. О. Розвиток краєзнавчих музеїв в Західній Україні в кінці ХIХ – першій половині 40-х рр. ХХ ст. Джерела і література. (На матеріалах Волинської, Рівненської та Тернопільської областей).: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 172 с. (21 с.)

Шмелёв В. Г. Этнографические музеи под открытым небом: (Научные принципы создания и история развития): Дис… канд. ист. наук: 07.00.07. – К., 1978. – 219 с.

Ярмошик І. І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях XIX-XX століть: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – Житомир, 1998. – 286 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.)