Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Інші допоміжні історичні дисципліни

Берковський В.Г.

Брайченко А. Д. Изучение истории фабрик и заводов Приднепровья (Некоторые вопросы методологии и методики исследования: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Киевский гос пединститут им. М. Горького. – К., 1988. – 206 с.

Заремба С. З. Хронология украинского летописания второй половины XVII – начала XVIII вв.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1974. – 26 с.

Мезенцев В. И. Древний Чернигов: генезис и историческая топография города: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К.,1981. – 24 с.

Панашенко В. В. Палеография украинской скорописи второй половины XVII в.: на деловых материалах левобережной Украины: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1970. – 23 с.

Польовий М. А. Математичні методи у дослідженні інтегральних показників соціально-економічного розвитку (на прикладі динаміки хлібних цін у Російській імперії другої половини XVIII – початку XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Одеський держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 1997. – 291 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 21 с.)

Поляков В. Є. Історична еволюція топоніміки міста Сімферополя: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ , 2003. – 20 с.

Титаренко П. Г. Украинская историческая хронология в связи с русской хронологией и общей историей календарем: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1973. – 25 с.

Тортіка О. О. Історична географія та населення Великої Болгарії (630-660 рр. н.е.): Методика дослідження кочових суспільств середньовіччя: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – Харків, 1999. – 19 с.

Храмова-Баранова О. Л. Розвиток метрологічної вимірювальної техніки в Україні в останній чверті XX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 2003. – 20 с.

Чеховський І. Г. Мікротопонімія Чернівецької області в історичному аспекті (утворення на базі народної географічної термінології): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1996. – 327 с. (24 с.)

Шихов К. Л. Земська добродійність на Катеринославщині 1866-1913 рр. (комп'ютерні технології обробки та аналізу джерел): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 16 с.

Щавелева Н. И. Древняя Русь в польской латинской хронографии XI – XV вв.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – М., 1976. – 22 с.

Яковенко Н. М. Палеография латинского документального письма на правобережной Украине: вторая половина XVI – первая половина XVII вв.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1983. – 22 с.