Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Історія науки та техніки

Берковський В.Г.

Білас Н. М. Археологічна наука у Львівському університеті (друга половина XIX – 30-ті роки ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.04 / Інститут археології НАН України. – К., 2004. – 16 с.

Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. Д.І.Багалія (1921-1934 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02; 07.00.09/ Харківський педінститут ім Г.Сковороди. – Харків, 1993. – 262 с.

Бокотей В. В. Геологические исследования в университетах Украины в ХІХ – начале ХХ в.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.07 / Киевский госуниверситет им. Т.Шевченко. – К., 1998. – 192 с. (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – 15 с.)

Глоба О. Ф. Харківський сільськогосподарський науково-освітній центр з селекції і насінництва: становлення та діяльність (друга пол. XIX – початок ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 22 с.

Журба О. И. Деятельность Киевской археографической комиссии по изданию и изучению источников по истории Украины периода феодализма: Автореф. дис… канд. ист. наук: Дніпропетровський держ. ун-т. – Днепропетровск, 1989. – 16 с.

Іваницька Л. В. Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині XX – на початку XXI століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2003. – 16 с.

Іванців В. В. Розвиток зоологічних досліджень на Волині в ХІХ – на початку ХХ століть: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – 199 с. (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – К., 2003. – 18 с.)

Кіржаєв С. М. Археографічна комісія ВУАН: 1918-1934 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1994. – 19 с.

Клименко Т. А. Розвиток архівної справи на Черкащині (1919-2000 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Державний комітет архівів України. – К., 2004. – 20 с.

Курас Г. М. Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчення історії України: Автореф. дис… канд. іст. наук: Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 19 с.

Лаврецький Р. В. Історична освіта та наука у Львівському університеті в 1919-1939 роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 217 с. (20 с.)

Левченко І. М. Роль народної ініціативи в розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825-1860 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2002. – 203 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2002. – 19 с.)

Легун Ю. В. Розвиток науки України у 60-х роках ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 204 с. (22 с.)

Липинський В. В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 393 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2001. – 39 с.)

Лисенко М. С. Становлення середньої спеціальної освіти в Україні (1922-1930 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 218 с. (21 с.)

Лихолат А. О. Фундаментальна академічна наука України у 80-х роках ХХ століття: Дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Державний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1995. – 201 с. (Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – 24 с.)

Ляпіна О. В. Історична наука в Київському інституті народної освіти в 1920-1933 роках: напрями і тенденції розвитку: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 200 с. (2002. – 19 с.)

Матяш І. Б. Архівна наука і освіта в Україні 1917-го – 1930-х років: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Український НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2001. – 522 с. (Київський національний ун-т ім. Т.Шевченко. – 33 с.)

Мельник К. М. Розвиток науки в Україні у 50-ті роки ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 204 с. (18 с.)

Мельничук І. А. Внесок вчених України у розвиток теорії та практики ракетобудування та освоєння космосу (перша половина ХІХ – кінець ХХ ст.): Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченко. – К., 1995. – 19 с.

Мищак І. М. Розвиток архівної справи в Україні (1943 – середина 1960-х років): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 205 с. (17 с.)

Московченко Н. П. Розвиток архівної справи в Україні (1919-1932 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2003. – 245 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – 20 с.)

Нестуля С. І. Роль наукової та творчої інтелігенції в становленні Всеукраїнського Археологічного комітету (1917 – початок 30-х років): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Кременчуцький держ. політехнічний ін-т. – Кременчук, 1998. – 212 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 17 с.)

Павлова О. Г. Дослідження і викладання історії мистецтва у Харкові (XIX – поч. XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1998. – 234 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 16 с.)

Павлюк С. П. Традиционное землепашество Украины: агротехнический аспект: Дис.. д-ра ист. наук в форме науч. докл.: 07.00.07 / Институт искусствоведения, фольклора и этнографии НАН Украины. – К., 1992. – 49 с.

Пазюк В. Г. Історико-науковий аналіз становлення та розвитку фітоекології в Україні: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 2000. – 183 с. (16 с.)

Платонова Н. В. Архівна служба МВС України: історія, інформаційні ресурси, сучасні методи їх репрезентації: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 23 с.

Полушкіна Т. В. Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90-х роках ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 16 с.

Потехин Д. В. Вклад Таврийской учёной архивной комиссии и Таврийского общества истории, археологии и этнографии в изучение истории Крыма: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1994.

Романова С. Н. Создание и развитие исторических архивов на Украине в XIX – начале ХХ вв.: Автореф. дис…канд. ист. наук /Московский историко-архивный институт. – М., 1987. – 23 с.

Романько І. І. Розвиток театрального мистецтва України в 1917-1920 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 190 с. (19 с.)

Руда С. П. Становлення мікробіологічної науки в Україні: гносеологічні та інституціональні аспекти: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 2001. – 410 с. (32 с.)

Саганович Г. Н. Кузнечное ремесло Белоруссии ХІV – ХVІІІ вв.: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.06 /Институт археологии АН УССР. – К., 1989. – 17 с.

Сайко О. В. Сільськогосподарська дослідна справа на Полтавщині наприкінці XIX – початку XX століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Інститут землеробства УААН. – К., 2000. – 169 с. (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – 23 с.)

Скорченко С. Б. Історичні аспекти розвитку коноплярства в Україні: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Інститут землеробства УААН. – К., 1999. – 187 с. (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – 18 с.)

Томіленко А. Г. Пожежна справа на Правобережній Україні в другій половині XIX – початку XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський інженерно-технологічний ін-т. – Черкаси, 2000. – 207 с. (Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 2000. – 18 с.)

Удод О. А. Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу: 1920-30-і рр.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 398 с. (35 с.)

Хмарський В. М. Археографічна діяльність наукових установ на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – 34 с.

Хоменко Л. Г. Історія вітчизняної кібернетики та інформатики (етапи накопичення наукової спадщини та досвіду інформатизації суспільства): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 2000. – 35 с.

Чадаєва К. Ю. Розвиток історичної освіти в Україні у 20-30 роки ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський художньо-промисловий ін-т. – Харків, 1996. – 180 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 24 с.)

Черненко К. О. Становлення і розвиток природознавчих досліджень в Криму (кінець XVIII – початок XX століття): Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 1998. – 209 с. (16 с.)

Широкова В. А. История гидрохимических исследований поверхностных вод суши СССР до 1940-х гг.: Автореф. дис… канд. геогр. наук: 07.00.10 / Институт истории естествознания и техники АН СССР. – М., 1989. – 24 с.

Щербань Т. А. Украинское научное общество: история, организация, вклад в национальную культуру: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 16 с.

Щквира З. А. Історія плуга в Україні в ХІХ – на початку ХХ століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 /Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 2003. – 17с.

Юркова О. В. Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М.С.Грушевського (1924-1930 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1998. – 20 с.

Garbowska J. Nauki geologiczne w uczelniach Wilna i Krzemieńca w latach 1781-1840: Rozp… dr hab. nauk human. / Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. – Warszawa, 1992.

Grębecka W. Badania szaty roślinnej prowadzone w Ośrodku Wileńskim i Krzemienieckim 1781-1840: Rozp… dr nauk human. / Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. – Warszawa, 1989.

Grębecka W. Wilno – Krzemieniec. Botaniczna szkoła naukowa (1781-1841): Rozp… dr hab. nauk human. / Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. – Warszawa, 1999. – 299 s.