Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Персоналії

Берковський В.Г.

Амбарцумян Р. А. Садок Баронч – исследователь армянских поселений на западно-украинских землях и в Польше: Автореф. дис… канд. ист. наук./ Ереванский госуниверситет. – Ереван, 1987. – 25 с.

Андрєєв В. М. Д.І.Дорошенко як дослідник української історіографії: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 200 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – 16 с.).

Арутюнова С. А. Бібліографічна спадщина Михайла Ілліча Ясинського: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – К., 1998. – 191 с. (Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – К., 1998. – 16 с.).

Атаманенко А. Є. Д.М. Бантиш-Каменський – історик України: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Острозька академія, Національного ун-ту "Києво-Могилянська академія". – Острог, 1998. – 202 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. – К., 1998. – 16 с.)

Бабенко Ф. Революционный демократизм Герцена: Дис… канд. ист. наук. – К., 1952. – 305 с.

Багаліка Ю. О. Історичні погляди Лесі Українки: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 184 с. (20 с.)

Баженова С. Е. Юзеф Антоній Роллє в громадському, науковому і просвітницькому житті Правобережної України другої половини ХІХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Кам'янець-Подільський держ. пед. ун-т. – Кам'янець-Подільський, 2000. – 206 с. (Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с.)

Березовська Т. В. Рід Аркасів: просопографічний портрет на історичному тлі доби: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський нац. ун-т ім. І.Мечнікова. – Одеса, 2003. – 20 с.

Бессонова О. В. Партийная и государственная деятельность Григория Ивановича Петровского на Украине в восстановительный период (1921 – 1925 гг.): Дис… канд. ист. наук/ Харьков. госуниверситет им. М.Горького. – Харьков, 1967. – 242 с.

Білас Я. Г. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців: Дис… канд. іст. наук:09.00.11 / Львів. нац. ун-т ім. І.Франко. – Львів, 2003. – 196 с.

Біленький С. Г. Роль М.О. Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у київському університеті (1834-1845 роки): Автореф. дис… канд. іст. наук: 09.00.12/ Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченко. – К., 2001. – 21с.

Білик Н. І. Роль Богдана Лепкого та його творчості в українському національному відродженні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – 204 с. (Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 1999. – 20 с.)

Блох Б. А. Деятельность М.В. Фрунзе на Украине: Дис… канд. ист. наук. – К.,1952. – 364 с.

Бобров З. Л. Ватутин Н.Ф. – выдающийся полководец Великой Отечественной войны: Дис… канд. ист. наук. – К.,1953. – 247 с.

Бойко М. К. Партійна і державна діяльність Г.І.Петровського в період встановлення і зміцнення радянської влади (листопад 1917 р. – 1920 р.): Дис… канд. іст. наук / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.,1968. – 293 с.

Бойко Н. І. Вчений-енциклопедист М.О. Максимович як історик України: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – 192 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 20 с.)

Бонь О. І. Академік Олекса Петрович Новицький як історик культури, організатор пам'яткоохоронного та музейного руху: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 228 c. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2000. – 20 с.)

Борчук С. М. Громадсько-культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича (1829-901 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1999. – 186 с. (20 с.)

Братіна О. І. Історично-науковий аналіз діяльності Олександра Янати в контексті розвитку біологічної та сільськогосподарської науки в Україні: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 /Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 1999. – 215 с. (16 с.)

Бровко Б. А. Я.П. Новицький в громадському і науковому житті Катеринославської губернії (остання чверть ХІХ – перша чверть ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1997. – 230 с. (19 с.)

Бурім Д. В. Наукова, педагогічна та громадсько-політична діяльність Д.І.Дорошенка в еміграції (1919-1951 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1997. – 294 с. (20 с.)

Вавренюк Р. С. Общественно-политическая деятельность декабриста Алексея Юшневского: 07.00.03 / Киевский гос. ун-т им. Т. Шевченка. – К., 1993. – 238 с. (КДУШ. – К., 1993. – 26 с.)

Валіол О. П. Роль М. Грушевського в національно-культурному відродженні українського народу (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.

Василюк О. Д. В.Б. Антонович як археограф: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 208 с. (16 с.)

Верба І. В. Н.Д. Полонська-Василенко – історик та археограф: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1994. – 16 с.

Верба І. В. Олександр Оглоблин та його внесок в українську історіографію 1920-1940-х років: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 432 с. (39 с.)

Вирський Д. С. Ст. Оріховський-Роксолан як історик та політичний мислитель: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 191 c. (18 с.)

Войцехівська І. Н. Історичне джерелознавство у творчості В.С. Іконникова: Автореф. дис… д-ра іст. наук – К., 2000. – 34 с.

Воронов В. І. Науковий доробок О.М.Лазаревського в галузі археології, джерелознавства та історіографії: Дис… канд. іст. наук: 07.00.09/ Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1996. – 223 с. (21 c.)

Галушко К. Ю. Український консерватизм В’ячеслава Липинського в історії європейської суспільно-політичної думки (1920-ті роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2001. – 182 с. (20 с.)

Ганкевич В. Ю. Жизнь и деятельность И. Гаспринского (1851-1914): Дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1995. – 233 с. (Запорізький ун-т. – Запоріжжя, 1995. – 25 с.)

Гелей С. Д. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності (українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її вклад в історичну науку): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 37 с.

Голобородько В. М. Громадсько-просвітницька діяльність М.І. Пирогова в Україні (серпень 1856 – квітень 1866 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 214 с. (23 с.)

Голубчик Г. Д. Рід Марковичів-Маркевичів у культурно-громадському житті України: "нова сімейна історія": Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.

Гонюкова Л. В. Громадсько-політична та культурно-просвітницька діяльність Софії Русової (1870-ті рр. – 1940р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 220 с. (19 с.)

Гоцуляк В. В. М.Грушевський і українська історична наука (1880-ті рр. XIX – початок XX ст.): історіографія проблеми: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – 470 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 32 с.)

Гранчак Т. Ю. Українське національне відродження другої половини XIX – початку XX ст. в працях польського історика Леона Василевського: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 257 с. (16 с.)

Грінберг Л. Ф. Історіософське світобачення П.Куліша: культурологічний аспект: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 2001. – 20 с.

Грінченко В. Г. Політична і господарська діяльність І.Є. Клименка (1917-1937 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1993. – 227 с. (18 с.)

Гурницкий К. И. Исторические взгляды А.Е. Крымского: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1970. – 30 с.

Демкович Л. І. Діяльність І.І. Шмальгаузена в контексті розвитку біологічної та сільськогосподарської науки ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. – К., 2001. – 198 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – 20 с.)

Демьян Г. В. Общественно-политическая и научно-историческая деятельность И.Н. Вагилевича: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Львів, 1989. – 16 с.

Донік О. М. Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 211 с. (18 с.)

Єгрешій О. І. Суспільно-політична та культурно-просвітницька діяльність єпископа Григорія Хомишина (1904-1945 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2003. – 20 с.

Забіяка І. М. Епістолярна спадщина В.П. Горленка як історико-культурологічне джерело: Дис… канд. іст. наук. – К., 1998. – 193 с. (18 с.)

Заруба В. М. Синявський Антін Степанович: життя, наукова та громадська діяльність (1866-1951): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1998. – 194 с. (1999. – 16 с.)

Зенкин М. В. Исторические и общественно- политические взгляды Б.Н.Чичерина: Дис… канд. ист. наук: 07.00.06 / Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1999. – 189 с. (16 с.)

Зінченко А. Л. Життя і діяння митрополита Василя Липківського: Автореф. дис… д- ра іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 34 с.

Іванюта І. П. Наукова та громадсько-політична діяльність академіка Володимира Гнатюка в контексті українського національного відродження кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – 192 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – 20 с.)

Карев Д. В. Академик М.К. Любавский как историк феодальной России: Автореф. дис…канд. ист. наук. – М., 1983. – 25 с.

Коваленко А. Б. В.Л. Модзалевский как историк и источниковед: Автореф. дис…канд. ист. наук: 07.00.09/ Институт истории АН УССР. – К.,1980

Коваленко С. Д. Діяльність професора П.В.Будріна в контексті розвитку сільськогосподарської науки і освіти: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. – К., 2002. – 240 . (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – 2002. – 18 с.)

Ковальчук Н. Л. Олександр Погодін та українське питання: еволюція російського ліберала: Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 179 с. (2001. – 18 с.)

Козуб Л. В. М.П.Драгоманов – дослідник історії суспільно-політичного руху ХІХ століття в Україні: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 238 с. (20 с.)

Копил О. А. Історико-науковий аналіз формування і розвитку науково-конструкторської школи М.К. Янгеля: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – К., 1998. – 167 с. (17 с.)

Королько А. З. Громадсько-політична та наукова діяльність Антона Петрушевича: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2001. – 200 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 20 с.)

Корольова Л. Й. Суспільно-політична і просвітницька діяльність Ісмаїла Муфтій-заде (1841 – 1917): Дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Кримський науковий центр НАН України та Міністерства освіти і науки України. – Сімферополь, 2003. – 245 с. (Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. – К., 2003. – 19 с.)

Костенко Г. В. Світогляд та суспільно-політична діяльність Михайла Драгоманова: Історіографія проблеми: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 226 с. (19 с.)

Кочергін І. О. О.М.Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини XIX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 16 с.

Кравець Є. М. Роль Т.Г.Шевченко в развитии этнографической науки на Украине: Автореф. дис… канд.ист.наук. – К., 1952. – 13 с.

Крот В. О. Громадсько-політична діяльність М.С.Грушевського в 1905-1917рр: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Кременчуцький держ. політехнічний ін-т. – Кременчук, 1998. – 181 с. (Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 16 с.)

Крук О. А. Концепція історії України в науковій, публіцистичній та епістолярній спадщині М.П.Драгоманова: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 189 с. (23 с.)

Крупа Л. Л. Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно- просвітницьке життя в Галичині кінця XIX – першої половини XX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2003. – 20 с.

Курсков Ю. В. Социально-экономические взгляды и государственная деятельность А.Л. Ордина-Нащокина: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Ленинград, 1962. – 22 с.

Кухар В. М. Громадсько-політична діяльність М.Грушевського (1894-1914 рр.): Дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів,1997. – 214 с. (23 с.)

Ладига О. І. Суспільно-політична думка в Російській імперії другої половини ХІХ – на початку ХХ століття. Д.М.Овсянико-Куликовський: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – 20 с.

Литвинова Т. Ф. Суспільна думка України другої половини XVIII – першої половини XIX ст.: Григорій та Василь Полетики: Автореф. дис… канд. іст. наук/ Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1992. – 21 с.

Лобода Т. М. Суспільно-політична та наукова діяльність В.Г.Кравченка (1862- 1945): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1999. – 268 с. (17 с.)

Лозинська Л. О. Державотворча діяльність В.К.Винниченка (березень 1917- вересень 1920 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 26 с.

Ляхоцький В. П. Видавнича, архівно-археографічна та бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 2001. – 28 с.

Мага І. М. Віктор Олександрович Романовський – історик та архівіст: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Український науково-дослідний ін-т архівної справи та документознавства, Державний комітет архівів України;. – К., 2003. – 19 с.

Мандебура О. С. Проблеми української етнографії в науковій спадщині Миколи Сумцова: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 198 с. (24 с.)

Марков П. Г. Исторические взгляды М. А. Максимовича: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.09. – К., 1978. – 482 с.

Марутян Р. Р. Громадсько-просвітницька та наукова діяльність М.О.Каришева: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 2001. – 191 с. (18 с.)

Матисякевич З. М. Історичні погляди Я.Ф.Головацького: Автореф. дис…канд. іст. наук: 07.00.09/ Львівський державний університет ім. І.Франко. – Львів, 1974. – 25 с.

Музичко О. Є. Історик Ф.І. Леонтович: життя та наукова діяльність: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.

Новікова Л. В. Внесок А.О. Скальковського (1808-1898) у дослідження історії Південної України: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 2004. – 21 с.

Обрусна С. Ю. Історичні погляди М.П.Старицького: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 /Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці,2004. – 20 с.

Павловська Н. П. В.І. Веретенников як архівознавець та архівіст: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Український НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2003. – 19 с.

Парсамов В. С. Идея национальной самобытности в преобразовательных проектах П.И.Пестеля: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1993. – 18 с.

Першина З. В. А.И.Герцен и славянский вопрос: Автореф. дис… канд. ист. наук/ Институт истории АН УССР. – К., 1953. – 15 с.

Пиріг Р. Я. Життя і діяльність М.С.Грушевського у контексті ідеологічної боротьби в Україні (1920-1930-ті рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1994. – 353 с. (37 с.)

Потока В. М. Життя та діяльність академіка М.К.Янгеля (1911-1971 рр.): Дис… канд. іст.наук:07.00.01/Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ,1998. – 188 с. (17 с.)

Похила Л. С. Історичні погляди П. Куліша: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1998. – 190 с. (16 с.)

Приколота С. Г. Бібліографічний аналіз творчої спадщини С.Єфремова: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Київський держ. ін-т культури. – К., 1997. – 185 с. (26 с.)

Прокіп А. В. Громадська і політична діяльність Михайла Галущинського: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002. – 215 с. (2003. – 17 с.)

Пшеничний Є. В. Захарія Копистенський: життя і творчість: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1994.

Рахно О. Я. Олександр Русов у науковому і громадсько-політичному житті України (друга половина XIX – початок ХХ ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с.

Роєнко В. І. М.І.Яворський – історик України: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 181 с. (17 с.)

Рокіцький О. М. Іван Пулюй у світовій науці й культурі: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Тернопільський держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – К., 2002. – 175 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 20 с.)

Романець О. В. М.Ф. Кащенко – вчений, педагог, організатор науки (1855-1935): Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 2003. – 207 с. (19 с.)

Сайдак А. А. Военно-организаторская деятельность Фёдора Андреевича Сергеева (Артёма) на Украине в 1917-1920 гг.: Дис… канд. ист.наук: 07.00.01. – М., 1980. – 226 с.

Саламаха І. В. Громадсько-політична та наукова діяльність В.О. Біднова (кінець XIX ст. – 1935 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 225 с. (16 с.)

Світлична В. В. О.П. Оглоблин як історик народного господарства України: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 19 с.

Сєкунова Ю. В. Історико культурологічна спадщина Лева Биковського: Дис… канд. іст. наук: 17.00.01/ Київский національний університет культури і мистецтва. – К.,2003. – 197 с.

Синкевич Е. Г. П.И. Лященко – историк народного хозяйства СССР: Дис… канд. ист. наук: 07.00.02; 07.00.09 / Харьковский гос.ун-т им. А.Горького. – Харьков, 1990. – 228 с.

Синявська О. О. Історик О.І. Маркевич: життя та творчість: Дис… канд. іст. наук:07.00.01/Одеський національний ун-т ім.І.Мечникова. – Одеса,2001. – 187 с. (20 с.)

Ситник О. М. Історія України доби середньовіччя в наукових студіях В.Г. Ляскоронського: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Ужгород, 1993. – 20 с.

Сохань С. В. Бібліотечно-археографічна діяльність М.І. Петрова (1840-1921): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2003. – 19 с.

Спицький В. Є. Тарас Григорович Шевченко – великий революціонер-демократ: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К.,1951.

Стрішенець Н. В. Бібліографічна спадщина Юрія Олексійовича Меженка: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 1996. – 187 с. (24 с.)

Таран О. Г. Наукова спадщина Федора Вовка в галузі антропології: спадкоємність традицій та сучасне бачення: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 19 с.

Тарасенко О. Ф. Архієпископ Філарет (Гумілевський) та його внесок у розвиток церковно-історичних студій в Україні в середині ХІХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – 205 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2002. – 19 с.)

Тельвак В. В. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів М.С. Грушевського: кінець XIX – початок ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук. – Львів, 2001. – 19 с.

Тельвак В. П. Михайло Грушевський – дослідник української історіографії: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Державний комітет архівів України. – К., 2004. – 20 с.

Ткаченко М. М. Історично-географічні відомості про місця перебування Т.Г.Шевченка на Україні: Дис… канд. іст. наук. – Уфа, 1942. – 254 с.

Ткаченко О. В. Підприємницька та меценатська діяльність родини Терещенків в Україні (1861-1917 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 220 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 21 с.)

Ткаченко Т. В. Громадська та благодійна діяльність Г.П. Галагана: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 233 с. (Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 20 с.)

Трибунский П. А. П.Н. Милюков как историк русской исторической мысли: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.09 – М., 2001. – 23 с.

Турчина Л. В. М. Хвильовий в громадському житті України (20-ті – початок 1930-х рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 235 с. (19 с.)

Тюрменко І. І. Проблеми української державності в діяльності та науковій спадщині Івана Огієнка: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 447 с. (33 с.)

Удод О. А. К.Г. Гуслистий – історик України: Дис… канд. іст. наук: 07.00.09/ Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1994. – 291 с.

Федорів І. О. Наукова і громадсько-політична діяльність Мирона Кордуби (1876-1947 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.

Філіппенко Р. І. Життя, громадська діяльність і науково-історична спадщина професора Харківського університету Є.К.Рєдіна (1863-1908 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Український НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2004. – 18 с.

Франко А. Д. Науково-організаційна і видавнича діяльність Івана Яковича Франка у науковому товаристві ім. Т.Г.Шевченка: Автореф. дис… канд.іст.наук. – К., 1995. – 16 с.

Франко О. О. Наукова та суспільнополітична діяльність Федора Кіндратовича Вовка: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.05 / Львівский держ. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1999. – 437 с. (Інститут народознавства; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – 2000. – 33 с.)

Халак Н. В. Наукова спадщина і громадсько-політична діяльність Степана Томашівського: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1999. – 203 с. (20 с.)

Харченко В. Ю. Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 204 с. (21 с.)

Хмарський В. М. А.О.Скальковський: археографічна діяльність: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1994. – 21 с.

Хохлова О. М. М.В. Шарлемань та його внесок в розвиток біології в Україні: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 1998. – 175 с. (14 с.)

Хридочкин А. В. Общественно-политические взгляды В.Н.Каразина: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Днепропетровский национальный ун-т. – Днепропетровск, 2001. – 192 с. (17 с.)

Чумаченко О. А. Громадсько-політична діяльність Микити Шаповала: Дис… канд.іст.наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2002. – 219 с. (20 с.)

Чуткий А. І. М.П. Дашкевич: особистість, наукова та педагогічна спадщина вченого: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 238 с. (14 с.)

Шарпатий В. Г. Діяльність М.О. Скрипника на чолі наркомату освіти радянської України (1927-1933 рр.): Дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут історії України НАН України. – К., 1994. – 184 л.

Шатаєв В. М. Творчість О.П. Бородіна в контексті розвитку техніки рухомого складу залізниць України (друга половина ХІХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 1999. – 167 с. (16 с.)

Швидкий В. П. Громадсько-політична, культурно-освітня та наукова діяльність О.Г. Лотоцького (1890-і-1930-і рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 248 с. (2001. – 20 с.)

Шевченко А. Ю. М.Н. Петровський та його внесок в українську історичну науку 20-х – початку 50-х рр. XX століття: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 18 с.

Шемета Ю. М. Науково-освітня діяльність М.Ф.Владимирського-Буданова: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 15 с.

Шеремета О. М. Володимир Гнатюк і українська етнографічна наука кінця XIX – початку XX століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Львівський національний ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2003. – 218 с. (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України; Інститут народознавства. – 16 с.)

Шкраб'юк П. В. Михайло Павлик і радикальна партія: Дис…канд. іст. наук: 07.00.02 / Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. – Львів, 1994. – 221 с. (16 с.)

Шуманський В. П. Діяльність І.А. Фещенка-Чопівського в контексті розвитку науки і техніки (перша половина XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 18 с.

Юрчук В. И. Партийная и государственная деятельность М.В.Фрунзе на Украине (1921 – март 1924 гг.): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский госуниверситет им. Т. Шевченко. – К., 1949.

Яременко І. І. Археологія в житті та науковій спадщині академіка Д.І. Яворницького: Автореф. дис… канд. іст. наук / Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1994. – 18 с.

Яремчук В. П. Проблеми історичної науки в працях Я.П. Кіся: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06/ Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. – К., 1998. – 16 с.

Daszyk K.-K. Osobliwy podolak. W kręgu myśli historiozoficznej i społeczno-politycznej Wojciecha hr. Dzieduszyckiego: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet Jagielloński. – Kraków, 1994.