Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Історіографія

Берковський В.Г.

Айтов С. Ш. Українська історіографія та журнал "Основа" в контексті культурно-національного відродження України: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 208 с. (14 с.).

Алёшина В. А. Участие зарубежных интернационалистов в борьбе за власть Советов на Украине 1917-1920 гг.: (историография проблемы): Дис… канд. ист. наук: 07.00.09. – Одесса, 1982. – 232 с.

Анісімов К. В. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. під проводом Богдана Хмельницького в англо-американській історіографії: Автореф. дис… канд.іст.наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 16 с.

Араджіоні М. А. Історіографія етнічної історії та культури греків північного Приазов'я: 80-ті рр. XVIII – 90-ті рр. XIX ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук.. – К., 1995. – 22 с.

Бакуменко О. О. Земства Російської імперії: історіографія проблеми (II половина XIX-XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1999. – 224 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 19 с.)

Бездрабко В. В. Журнал "Краєзнавство" та його роль у розвитку історичних регіональних досліджень 1920-1930-х рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський нац. ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 1999. – 258 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 19 с.)

Бердута М. З. Брестский мир в советской историографии (1918 – 1968 гг.): Дис… канд. ист. наук / Харьковский госуниверситет им. М. Горького. – Харьков, 1972. – 248 с.

Біла С. Я. Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії (остання третина ХVІІ – початок ХVІІІ ст.). Історіографія проблеми: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. – К., 2004. – 20 с.

Білян П. Я. Історіографія української революції 1917 – початку 1918 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 234 с. (18 с.)

Болтарович З. Е. Украина в исследованиях польских этнографов XIX века: Дис… канд. ист. наук: 07.00.07. – Львов, 1979. – 189 с.

Броднікова Н. Д. Історичні витоки і розвиток Чернігівщини до монгольської навали: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – 23 с.

Бухало Г. В. Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. в современной польской историографии: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1980. – 24 с.

Василенко В. О. Переяславська угода 1654 р. в українській та російській історіографії середини ХІХ – початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Державна гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1995. – 211 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – 17 с.)

Ващенко В. В. Фактори формування історичної концепції в українській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 177 с. (17 с.)

Ващенко І. В. Політика українізації 1920-х – початку 1930-х років в Україні: проблеми історіографії: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2001. – 203 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2001. – 18 с.)

Висовень О. І. Інтелігенція в культурно-освітньому розвитку УСРР (1922-ті – початок 1930-х рр.): історіографія: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут історії України НАН України. – К., 2004. – 20 с.

Гавриленко В. О. Историография украинской сфрагистики: досоветский период: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Львів, 1971. – 30 с.

Гамалія В. М. Історія становлення і розвитку української наукової ботанічної термінології: Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. – К., 2003. – 196 с. (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – 17 с.)

Головко В. В. Криза сучасної української історичної науки: теоретичний та історіографічний контекст: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 193 с. (19 с.)

Гошко Т. Д. Магдебурзьке право центрально-східної Європи XIII – XVIII ст. в українській та польській історіографії: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут українознавтсва ім. І.Кріп’якевича. – Львів, 1999. – 277 с. (19 с.)

Грицак Я. Й. Формування модерної української нації: історіографія та історіософія проблеми: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 43 с.

Губицький Л. В. Дослідження історії Росії в Історичному товаристві Нестора-літописця (1827-1931 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 207 с. (2003. – 20 с.)

Гула Р. В. "Киевлянин" та суспільно-політичні рухи в Україні: 1900-1914 роки: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.

Данилюк Д. Д. Історія Закарпаття 1917-1945 рр. в радянській історіографії: Дис… канд. іст. наук/ Ужгородський держуніверситет. – Ужгород, 1974. – 209 с.

Данилюк Д. Д. Розвиток історичної науки в Закарпатті (з кінця XVIII – до середини ХХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02/ Ужгородський держуніверситет. – Ужгород, 1994. – 401 с. (59 с.)

Демидов В. А. Історична еволюція концепції громадянського суспільства: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 20 с.

Добродумов П. А. Деятельность Коммунистической партии по ускорению научно-технического прогресса в промышленности в условиях развитого социализма (1959-1975 г.): Историография проблемы: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – К., 1979. – 204 с.

Довганич О. Д. Проблеми історії Закарпаття напередодні та в роки Другої світової війні (1938-1945 рр.): Дис… д-ра іст. наук у вигляді наук. доповіді: 07.00.01 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1997. – 72 с. (72 с.)

Дрожжин В. П. Діяльність Комуністичної партії по підняттю трудової активності робітничого класу України в роки Великої Вітчизняної війни (Історіографія проблеми): Дис… канд. іст. наук. – К., 1975. – 235 с.

Журба О. І. Становлення української археографії та історіографічний процес другої половини XVIII – першої половини XIX століття: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2004. – 36 с.

Захарчин Н. Г. Етнокультурне життя та державний статус Холмщини і Підляшшя в російській, польській, українській і громадсько-політичній думці (1909-1912 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – 19 с.

Зашкільняк Л. О. Польська історіографія 40-60-х років ХХ століття: питання організації і методології: Автореф. дис… д-ра іст. наук. – К., 1993. – 40 с.

Земський Ю. С. Подільський єпархіальний історико-статистичний комітет (1865- 1920): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Державна гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1997. – 186 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1997. – 17 с.)

Зинько Е. В. Молодежное движение в УССР в 20-е годы (Историографический анализ литературных источников 20-х – 30-х годов): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01/ Киевский держ. ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 193 с. (23 с.)

Зінько О. В. Молодіжний рух в УСРР у 20-і роки (Історіографічний аналіз літературних джерел 20-х – 30-х років): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 23 с.

Золотарьов Д. Ю. Кримськотатарська еміграція останньої третини XIX – початку XX ст.: історіографічний і джерелознавчий аспекти: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 258 с. (17 с.)

Зякун А. І. Навчальна література з історії кінця 80-х – 90-ті рр. ХХ ст.: історіографічний аналіз: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 184 c. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – 20 с.)

Иванова Л. Г. Основные направления в исследованиях истории Правобережной Украины XVIII века в дооктябрьской и советской историографии: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1988. – 18 с.

Іванців В. В. Розвиток зоологічних досліджень на Волині в ХІХ – на початку ХХ століть: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.07 /Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – К., 2003. – 18 с.

Казьмирчук Г. Д. Рух декабристів: Історіографія проблеми (1917 – середина 1930-х років): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 453 с. (36 с.)

Капелюшний В. П. Українська національна державність доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): історіографія: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 46 с.

Капітан Л. І. "Український історичний журнал" у контексті дослідження історії України XIV – середини XVII ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 224 c. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 20 с.)

Касперович П. М. Трудові колективи та громадські об'єднання промислових підприємств України: питання історіографії у 1960-1990-му роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1995. – 208 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 24 с.)

Кизименко І. О. Суспільно-політичні рухи в Україні (90-ті роки XX ст.): історіографія: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 14 с.

Киян А. И. История Украины на страницах русской журнальной исторической периодики второй половины XIX – начала XX вв.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – К., 1991. – 18 с.

Климова К. І. Наукова діяльність Київського відділу Імператорського Російського воєнно-історичного товариства (1908-1914): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1995. – 207 с. (24 с.)

Ковалевська О. О. І.С.Мазепа в історіографії XVIII – XX століть: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1997. – 185 с. (24 с.)

Ковальчук О. О. Державотворчі процеси в українському суспільстві за гетьманування Д.Апостола (історіографічний та джерелознавчий аспекти): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 173 с. (24 с.)

Колесник М. П. Историческое общество Нестора-летописца (1872-1931): Историографический очерк: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.09/ Институт истории АН УССР. – К.,1990

Колесников К. М. Українська історична наука та історіософія на рубежі ХІХ – ХХ століть: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 204 с. (18 с.)

Коляструк О. А. Преса УСРР в контексті політики українізації (20-30-ті роки XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2003. – 20 с.

Коновець О. Ф. Науково-просвітницька преса України XIX – перша третина ХХ ст. Історія. Теорія. Практика: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.10 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка; Інститут журналістики. – К., 1994. – 467 с. (39 с.)

Конта Р. М. Ідея державотворення в суспільно-політичному житті України в першій половині ХІХ століття: історіографія проблеми: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2004. – 16 с.

Костюк Л. К. Українська історіографія діяльності місцевих Рад з другої половини 50-х до середини 80-х років: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 199 с. (16 с.)

Коцур А. П. Ідея державності в історичній думці та суспільнополітичному житті України кінця XVIII – початку XX ст.: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 464 с. (2001. – 35 с.)

Коцур В. П. Соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920 – 30-х рр.: Історіографія: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 475 с. (37 с.)

Коцур Г. Г. Нова економічна політика в Україні: історіографія: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2001. – 193 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2001. – 18 с.)

Кравченко В. В. Українська історіографія епохи національного відродження (друга половина ХVIII – середина ХІХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1996. – 524 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1997. – 37 с.)

Кузіна Н. В. Роль "Літературно-наукового вісника" в національному відродженні України (київський період 1907-1919 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 213 с. (2003. – 18 с.)

Куций І. П. Рецепція національної історії в українській науково-історичній думці Галичини (1830-і – 1894 рр.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2004. – 20 с.

Легеза С. В. Романтизм і українська історіографія: методологічний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. університет. – Дніпропетровськ, 1997. – 179 с. (1998. – 16 с.)

Лелекач М. М. Проблемы истории Закарпатья феодально-крепостнической эпохи XI – XVIII вв.: Автореф. дис… канд. ист. наук. – Ужгород, 1958. – 22 с.

Лиман С. І. Медiєвiстика в Українi в кiнцi XIX – початку ХХ ст. (1880-1917 рр.): Дис… канд. iст. наук: 07.00.03 / Харківський держ. ун-т. – Харків, 1994. – 346 с.

Ліпіч Л. М. Ідеї вільнодумства в культурній спадщині України XVI – XVIII ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1995. – 21 с.

Луняк Є. М. Кирило-Мефодіївське товариство в історичних дослідженнях другої половини XIX-XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 211 с. (19 с.)

Малиновская В. В. Комсомол Украины в период строительства развитого социализма в СССР. (Историография проблемы): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – Харьков, 1982. – 198 с.

Мармазова Т. І. Історіографія повстанського руху в Україні під проводом Н.І.Махна (1918 – 1921 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2003. – 218 с. (19 с.)

Марцинюк І. М. Концепція історії А.Тойнбі і всесвітня історіографія: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Черкаський інженерно-технологічний ін-т. – Черкаси, 1997. – 182 c. (Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – 24 с.)

Марченко Н. П. Видання для дітей в Україні 1917-1923 рр.: історіографія, джерела, типологія: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 1998. – 252 с. (16 с.)

Маслак В. І. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в російській історіографії XVIII – початку XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Кременчуцький держ. політехнічний ун-т. – Кременчук, 2001. – 198 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2001. – 21 с.)

Масненко В. В. Історична думка у процесі розвитку національної свідомості українців (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2002. – 487 с. (Інститут історії України НАН України. – 42 с.)

Матях В. М. Проблеми історії України ХVI – ХVШ ст. у висвітленні журналу "Киевская старина": Дис… канд. іст. наук: 07.00.09 / Інститут історії України НАН України. – К., 1993. – 248 с. (17 с.)

Матяш І. Б. Український героїчний епос в історіографічних та бібліографічних джерелах XIX – XX ст.: Дослідження, публікації, репертуар: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Український держ. НДІ архівної справи та документознавства. – К., 1996. – 258 с. (Центральна наукова бібліотека ім. В.Вернадського НАН України. – 22 с.)

Меркулов В. И. Варяго-русский вопрос в немецкой историографии первой половины XVIII века: Дис…. канд. ист. наук: 07.00.09. – М., 2003. – 207 с.

Мерніков Г. І. Школи в українській історичній науці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: проблеми теорії та історіографії: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 215 с. (17 с.)

Меша В. Г. Українське національне відродження 1905-1914 років (Історіографія проблеми): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01; 07.00.06 / Донецький держ. ун-т. – Донецьк, 1995. – 187 с. (23 с.)

Миколаєнко І. М. Історіографія діяльності земських установ України (1864-2001 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 251 с. (2003. – 20 с.)

Міносян А. С. Становлення української державності у IX – на початку ХХ століття (Історіографія проблеми): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01; 07.00.06 / Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1996. – 188 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 25 с.)

Міхуєва В. В. Болгари півдня України і Молдови в історико-етнографічній літературі кінця XVІІІ – ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський гуманітарний ін-т "Народна українська академія". – Харків, 1997. – 230 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1997. – 17 с.)

Мовна У. В. Традиційно-побутова культура українців Галичини на сторінках львівської преси 1811-1848 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.05 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 2000. – 21 с.

Назаренко Ю. В. Исследование истории Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. и воссоединения Украины с Россией в советской историографии середины 30-х – середины 80-х гг.: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.09/ Днепропетровский госуниверситет. – Днепропетровск, 1987. – 18 c.

Никифоров А. Р. Крымские города ХІІІ-ХV вв. в отечественной историографии: Дис… канд. ист. наук: 07.00.06 / Симферопольский гос. ун-т. – Симферополь, 1995. – 216 c. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 15 с.)

Олашин М. В. Аграрні відносини на Закарпатті в добу феодалізму в українській та російській історіографії: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.09/ Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1994. – 22 с.

Остапенко И. М. Деятельность Коммунистической партии Украины по восстановлению и дальнейшему развитию промышленности республики (1946-1977 гг.). Историография проблемы: Автореф. дис… д-ра ист. наук/ Московский историко-архивный институт. – М.,1983.

Острянко А. М. Ніжинська історична школа кінця XIX – першої третини XX ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2001. – 216 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2001. – 19 с.)

Павлова В. П. Картографическое изучение территории Украины: исторический обзор: Автореф. дис… канд. ист. наук. – М., 1954. – 13 с.

Палієнко М. Г. Журнал "Киевская старина" в громадському та науковому житті України: кінець ХІХ – початок ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1994. – 21 с.

Панчук А. М. Історіографія Західно-Української Народної Республіки (1918-2000 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 238 с. (20 с.)

Педич В. П. Львівська історична школа М.Грушевського (1894-1914 р. р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 204 с. (23 с.)

Первий Г. Л. Англо-американська совєтологічна історіографія політичних процесів в Радянському Союзі (60-90-ті роки): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Національна гірнича академія України. – Дніпропетровськ, 1997. – 194 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – 16 с.)

Петровський В. В. Українсько-російські стосунки в сучасній західній науковій літературі (1991-2001 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 35 с.

Пічкур Т. В. Розвиток еволюційної теорії в Україні (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.07 / Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. – К., 2002. – 212 с. (Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України. – 20 с.)

Поливец Н. С. Образование и деятельность Советов рабочих и солдатских депутатов Украины в период подготовки социалистической революции в современной советской историографии: Дис… канд. ист. наук: 07.00.09. – Днепропетровск, 1982. – 256 с.

Поліщук І. І. Формування Української держави у 1648-1657 рр. (історіографія проблеми): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський держ. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 239 c. (20 с.)

Потапенко Я. О. Зарубіжна історіографія українського націонал–комунізму: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – 192 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – 20 с.)

Потульницький В. А. Концепції державності в українській зарубіжній історико- політичній науці (1918-1939): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02; 07.00.03 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1992. – 483 с.

Радченко Л. О. Національно-демократична революція в Україні 1917-1920 років у новітній вітчізняній літературі: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський держ. ун-т. ім. В.Каразіна. – Харків, 1996. – 168 с. (26 с.)

Радько П. Г. Національні традиції державотворення в українській історіографіі та політичній літератури ХІХ – ХХ століть: концепції, ідеї, реалії: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 44 с.

Рамазанов С. П. Методологический кризис в российской историографии начала ХХ века: сущность и основные этапы: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.09 / Томский гос. ун-т. – Томск, 1995. – 457 с. (40 с.)

Рафальський О. О. Національні меншини України в ХХ столітті: історіографія: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2001. – 462 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – 45 с.)

Резницкая М. В. Советская историография рабочего класса Украинской ССР периода социалистической реконструкции народного хозяйства (1926-1937 гг.): Дис… д-ра ист. наук: 07.00.09. – К., 1977. – 429 с.

Русанов Ю. А. Чернігівська "Громада" в українському національно-культурному русі у другій половині XIX – початку ХХ століття: історіографічний аспект: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 1995. – 179 с. (1996. – 24 с.)

Сакада Л. Д. Журнал "Український історик" в українській історіографії другої половини ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 260 с. (20 с.)

Самойленко О. Г. Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ін-т ім. Г.С.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – 243 с. (Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 19 с.)

Самохвалов В. А. Деятельность партийных организаций Украины по развитию социалистического соревнования на промышленных предприятиях республики (1966-1975 гг.): Историография проблемы: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – К., 1978. – 215 с.

Світленко С. І. Народництво в Наддніпрянській Україні 60 – 80-х років XIX століття: проблеми історіографії, джерелознавства та археографії: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2000. – 563 с. (34 с.)

Сирота Р. Б. Сучасна британська історіографія нової і новітньої історії країн Центральної і Південно-Східної Європи (організація і методологія): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1998. – 219 с. (Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 18 с.)

Ситніков О. П. Освіта в Українській СРР (1920-і роки): історіографія: Автореф. дис… канд.іст.наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К.,2003. – 15 с.

Скоблик В. П. Взаємозв'язки цивілізації Заходу і Сходу в культурно-історичній концепції А. Дж. Тойбні: Дис… канд. іст. наук: 07.00.03 / Ужгородський держ. ун-т. – Ужгород, 1993. – 213 с. (22 с.)

Степанов В. П. Этнографическое изучение украинского населения Бессарабии ХІХ – начало ХХ столетия (историографический аспект): Дис… канд. ист. наук: 07.00.05 / Институт национальных отношений и политологии НАН Украины. – К., 1997. – 172 с. (22 с.)

Стецкевич В. В. Воєнно-мобілізаційна кампанія в Україні в перший період Великої Вітчизняної війни: історіографія проблеми в контексті часу 40-90-х років: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Криворізький технічний ун-т. – Кривий Ріг, 1996. – 459 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 31 с.)

Сторчак А. И. Народные движения на Украине в XVII – XVIII вв. в украинской демократической историографии второй половины XIX в.: А.Я. Ефименко, О.И. Левицкий, И.П. Новицкий: Автореф. дис…канд. ист. наук. – К., 1972. – 21 с.

Таран Л. В. Французская и русская историческая мысль (70-е годы ХІХ – начало 40-х годов ХХ в.) в контексте изучения Французской революции конца ХVІІІ в.: Дис… д-ра ист. наук: 07.00.03 / Украинский педагогический ун-т им. М.Драгоманова. – К., 1994. – 337 с.

Тарнопольська І. О. Київський "Синопсис" в історіографічному та джерелознавчому аспектах: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 17 с.

Тельвак В. В. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів М.С. Грушевського (кінець XIX – початок XX століття): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2000. – 211 с. (Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2001. – 19 с.)

Терлецька І. В. Брестський мир. Боротьба партій. Історіографія проблеми: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 232 с.

Тиміш Л. І. Українська греко-католицька історіографія міжвоєнного Львова: організація, інституційний розвиток, напрямки досліджень: Автореф. дис… канд. іст. наук:07.00.06 /Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2003. – 19 с.

Толстой С. Г. Отечественная историография Крымской войны (вторая половина XIX – первая половина XX вв.): Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.09. – М., 2002

Фельбаба М. М. Історія проекту "Української радянської енциклопедії" у контексті політики "Українізації" (1927-1934 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 2001. – 233 с. (18 с.)

Чернишова Н. К. Національне питання в історичній концепції О.І. Герцена: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1996. – 156 с. (22 с.)

Чирва Ю. І. Розвиток народної освіти України (1917-1932 р.р.): Історіографія проблеми: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 216 с. (18 с.)

Чишко В. С. Біографістика як галузь історичної науки: історіографія та методологія: Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1997. – 404 с. (48 с.)

Шаров І. Ф. Робітничий клас України у сфері виробництва в умовах формування і зміцнення командної економіки (кінець 20-х – 30-ті роки): Історіографічний аналіз: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.01; 07.00.06 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1996. – 199 с. (26 с.)

Швидько А. К. Советская историография социально-економического развития городов Украины в XV – XVIII в.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.09 / Днепропетровский госуниверситет. – Днепропетровск, 1979. – 252 с. (Институт истории АН УССР. – К.,1979. – 21 с.)

Шейко В. М. Історико-культурологічні концепції цивілізаційної еволюції в добу глобалізму (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.02; 17.00.01 / Харківська держ. академія культури. – Харків, 2002. – 472 с. (Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. – 36 с.)

Шитюк Н. Н. Отражение в мемуарной литературе общественно-политической работы партизан и подпольщиков среди населения оккупированной территории Украины: критический анализ: Автореф. дис… канд. ист. наук / Киевский государственный университет им. Т. Шевченко. – К, 1991. – 26 с.

Шкель В. Е. Руководство Коммунистической партии культурным строительством на Украине в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.): Историография проблемы: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – Одесса, 1978. – 249 с.

Щербатюк В. М. "Университетские известия" (1861- 1919) та їх роль у розгортанні наукових досліджень у галузі історії в Київському університеті: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 215 с. (16 с.)

Юркова О. В. Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М.С. Грушевського (1924-1930 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 289 с. (20 с.)

Яремчук В. П. Проблеми історичної науки в працях Я.П. Кіся: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Острозька академія; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – Острог, 1998. – 187 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1998. – 16 с.)

Ярошкевич О.М. Скіфська проблема в історичній україністиці (XVIII-XX ст.): Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.

Ярченко Ю. В. Історія сільськогосподарської кооперації України 1861-1920 р.р. Історіографічні аспекти проблеми: Дис…канд. іст. наук: 07.00.06 / Херсонський індустріальний ін-т. – Херсон, 1995. – 192 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 20 с.)

Ясь О. В. Державницька традиція в українській зарубіжній історичній науці 1945- 1991 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут історії України НАН України. – К., 2000. – 296 с. (19 с.)

Figura M. Problem ukraiński w prasie poznańskiej, pomorskiej i śląskiej w latach 1918-1930: Rozp… dr nauk hum. / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. – Poznań, 1995.