Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Передмова

Виданням цієї книги Центральний державний історичний архів УРСР в Києві відновлює публікацію описів актових книг, наукове значення яких загальновідоме. Адже в актових книгах досить повно і рельєфно відображено економічне, соціально-політичне і правове становище українського народу, його багатовікова боротьба за соціальне і національне визволення. Численні документи цих книг розповідають про селянсько-козацькі повстання і визвольну війну українського народу 1648 – 1654 pp. В актових книгах дослідник знайде велику кількість фактів про розвиток міст, про побут, судочинство та ін.

Минуло понад сто років з того часу, як актові книги стали предметом наукової розробки. На їх підставі написано багато монографій, статей, здійснено багатотомне монументальне видання «Архив Юго-Западной России» – і все ж вони й понині залишаються маловивченими.

Великою перешкодою на шляху вивчення актових книг і використання їх з науковою метою є відсутність (для більшості) у них внутрішніх (поактових) описів.

Описування актових книг почалося в 1862 р. працівниками Архіву стародавніх актів, але через низьку якість ці описи не побачили світу. Справа описування актових книг була зрушена з місця лише тоді, коли за неї взялися професори університету. Перші описи вийшли в світ у 1869 р. Протягом 40 років описано 196 актових книг, опубліковано 79 [1]. У 1909 р. друкування описів припинилося.

Після перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції Центральний архів стародавніх актів у Києві під керівництвом В. О. Романовського продовжив описання актових книг. До 1929 р. було підготовлено 217 описів, але ні один з них у свій час не був надрукований і майже всі вони загинули в роки Великої Вітчизняної війни [2].

Німецько-фашистські загарбники завдали актовим книгам непоправних втрат. До Великої Вітчизняної війни в Центральному архіві стародавніх актів у Києві зберігалося 6027 актових книг гродських, земських, підкоморських і каптурових судів. Більшість цих книг разом з іншими матеріалами окупанти вивезли до Німеччини, а решту спалили разом з приміщенням Київського університету, в якому вони зберігалися. Досі вдалося відшукати і повернути до архіву лише 1894 актові книги.

У перші післявоєнні роки Центральний державний історичний архів УРСР у Києві майже повністю був зайнятий концентрацією і упорядкуванням документальних матеріалів. В силу цього він не міг зразу розпочати описування актових книг.

Коли ж така можливість з’явилася, виникло питання: з чого почати? Адже більшість актових книг була не описаною. Увагу працівників архіву привернули кременецькі гродські і земські книги, які майже не використовувалися дослідниками, бо протягом трьох століть були в хаотичному стані і попсовані. У Луцькій актовій книзі № 2491 зазначається, що кременецькі гродські книги за 1646 рік загинули. У 1649 р. навіть був складений акт про стан кременецьких гродських книг, в якому зазначається, що ці книги повністю зруйновані, потліли, з них вирвано аркуші. Про загибель кременецьких книг є запис і в кременецькій гродській книзі за 1659 р. В документі розповідається, що реєнт канцелярії гродського суду не зміг видати випису з актової книги, «…поведаючи, же подчас войни Пилявецькоє і Зборовськоє за наступенєм Козаков – ребелізантов і звіолованем книг, тот запис з книг, кгди ж і самиє тиє, яко і іншиє книги, суть одартиє і попсованиє, єсть видертий» [3].

Через 200 років Київська археографічна комісія, ознайомившись з кількома кременецькими актовими книгами за XVI – XVII ст., відмічала, що вони «зруйновані, з поблеклими від вогкості письменами й до того зотліли, що до них небезпечно торкатися».

Член Київської археографічної комісії Костянтин Козловський, розповідаючи про стан документальних матеріалів Київського центрального архіву, в 1868 р. писав: «…таке ж значення мають для науки, але ще в більш несприятливому становищі знаходяться в архіві деякі акти, що лежать у в’язках. Такі 138 в’язок кременецьких книг, зруйнованих і в багатьох місцях попсованих, що містять у собі час з 1542 до 1699 pp., приблизно на 60 000 аркушів. Документи в отих в’язках зовсім переплутані один з одним, тому що особи, які доставляли їх до архіву, брали і в’язали їх, як завгодно. У такому стані ці документи, в науковій дорогоцінності яких я мав змогу переконатися, недоступні для будь-якої розробки» [4].

Правда, є відомості, що в кінці XVII ст. кременецькі книги були розібрані по роках і обгорнуті широкими паперовими стрічками, на яких були зазначені рік і місяць. У 1928 – 1929 pp. матеріали Кременецьких гродського і земського судів були покладені в 130 картонажів [5]. Тоді ж почалося описування кременецьких актових книг, але ці описи загинули під час війни, зникли і картонажі. Всі матеріали знову переплутались, втратили будь-які ознаки упорядкування.

Оскільки документи кременецьких гродських і земських актових книг були в дуже поганому фізичному стані, архів вирішив спочатку їх реставрувати, а потім уже упорядковувати. Ця робота була виконана в 1953 – 1954 pp. Після реставрації розсип був систематизований за фондовою і хронологічною ознаками. Зважаючи на те, що документів збереглося дуже мало, за кожний рік була сформована одна книга, без поділу на декретові, записові і поточні книги, як це мало місце у діловодстві.

У процесі формування книг виявилися документи, що не мають ні початку, ні закінчення. Вони вміщені після датованих документів відповідної книги. Всього сформовано 298 книг, у тому числі 60 книг земського суду.

Заголовки в описах, що публікуються, складені на кожний документ. До них входить порядковий номер документа, дата його, визначення різновидності і змісту. У тих випадках, коли документ має подвійну дату – дату написання і дату внесення до актової книги – вона позначається через дріб. Чисельником подається дата написання документа, а знаменником – дата внесення до актової книги. Відсутні дати позначені трьома крапками. Дати, встановлені складачами, взяті в квадратні дужки. Різновидність документа зберігається та, яка зустрічається в тексті (декрет, лист, привілей, тестамент, заповіт, апеляція, протестація, інвентар, реєстр, скарга, свідчення, дарчий запис, уступочний запис та ін.). Якщо різновидність документа визначити не можна, вживається термін «запис» (запис про вручення позову, запис про відкладення розгляду справи).

Географічні назви, власні імена і прізвища подаються без будь-яких змін, за винятком загальновідомих. Наприклад, замість Радивіл пишеться Радзивілл, замість Жаславський пишеться Заславський і т. д.

Після визначення змісту вказується попередній номер документа і номери аркушів, на яких він знаходиться.

Якщо документ має винятковий інтерес, або в ньому подаються дані, які не можна включити до заголовку, він анотується. Наприклад: «Опис маєтків», «Перелік повинностей», «Опис захопленої зброї».

Зважаючи на те, що переважна більшість документів писана староукраїнською діловою мовою і лише деякі з них польською та латинською, – в кожному конкретному випадку зазначається лише латинська і польська мова.

Втрата тексту документів відмічається лише у тих випадках, якщо немає змоги встановити зміст документа.

До цього видання вміщено описи 11 актових книг Кременецького земського суду.

До компетенції земського суду, як відомо, входили цивільні справи, головним чином ті, які стосувалися осілої шляхти, тобто землевласників даного повіту. На сесіях земського суду (рочках) розглядалися цивільні позови і межові суперечки між шляхтою. Земський суд санкціонував різного роду угоди, що стосувалися нерухомого майна. Тому всі документи цієї категорії записувались до земських книг. Для розгляду кримінальних справ існували гродські суди. Але з часом функції земських і гродських судів все більше і більше змішувались, і в XVI ст. це змішання досягло таких розмірів, що й досвідчені юристи не могли визначити, які акти до якого суду відносяться.

Хід розгляду справ протоколювався в судових канцеляріях. Потім протоколи записувалися до актових книг. Поряд з рішеннями судів до актових книг заносилися й інші акти: скарги, заяви, заповіти, тощо.

Документи актових книг Кременецького земського суду можна розподілити на кілька груп: 1) судові декрети; 2) свідчення возних про вручення позовів у справах захоплення земель, маєтків, спадкового майна, порубки лісу, зруйнування межових знаків, втечі підданих та ін., свідчення возних про введення у володіння маєтками, огляд захоплених земель і т. д.; 3) протести і маніфестації; 4) акти приватної волі (дарчі записи на маєтки і села, на рухоме майно і грошові суми, тестаменти, заповіти, купчі), умови (заставні, межові, відступні). В актових книгах зустрічаємо й урядові акти: королівські листи, інвентарі та інші.

Завдяки такій різнорідності документів, в актових книгах відображено всебічне життя: соціально-економічні відносини, правові стосунки, тощо.

Актові книги Кременецького земського суду, описи яких публікуються в цій книжці, відносяться до другої половини XVI ст., а саме:

1) Книга за 1568 рік на 42 листках, має в собі 42 документи. Сформована з розсипу, в ній немає ні початку, ні закінчення. Всі аркуші пошкоджені, зокрема, втрачений верхній кут кожного аркуша.

2) Книга за 1569 рік на 39 листках має 30 документів. Сформована з розсипу, в ній немає ні початку, ні закінчення. Верхня частина перших трьох і останніх двох аркушів втрачена.

3) Книга за 1570 рік на 85 листках має в собі 72 документа. Сформована з розсипу, дуже пошкоджена, особливо перші аркуші.

4) Книга за 1571 рік на 90 листках має 67 документів. Сформована з розсипу, майже всі аркуші біля корінця пошкоджені. В книзі є документи за раніші роки, зокрема, документи під №№ 20 і 24 за 1552 рік – дарчі записи Олени Бережецької своїм синам.

5) Книга за 1577 рік на 37 листках, має 23 документи. Сформована з розсипу, всі аркуші пошкоджені.

6) Книга за 1578 рік на 101 листку має в собі 80 документів. Сформована з розсипу, пошкодження аркушів незначні. В книзі є документи за 1518 рік (№№ 60, 61), за 1534 рік (№ 38а), за 1552 рік (№ 13), за 1559 рік (№№ 62, 70), за 1561 рік (№ 69), за 1572 рік (№ 55), за 1573 рік (№№ 15, 35) і за 1575 рік (№№ 77, 79).

7) Книга за 1579 рік на 129 листках, включає 103 документи. Сформована з розсипу, пошкоджена, частина тексту документів 93 – 102, 117 – 129 втрачена. В книзі є документи за 1553 рік (№ 65), за 1573 рік (№№ 13, 96), за 1574 рік (№ 90) і за 1575 рік (№4).

8) Книга за 1592 – 1593 роки на 616 листках має в собі 448 документів. Деякі аркуші на початку книги, всередині і в кінці – втрачені. В книзі є документи за 1559 рік (№ 209), за 1563 рік (№ 238).

9) Книга за 1594 – 1596 роки на 803 листках має 572 документи. Окремі аркуші на початку і всередині книги втрачені, 1 – 10 аркуші пошкоджені. В книзі є документи за 1540 рік (№№ 520, 521), за 1573 рік (№ 279) і за 1580 рік (№ 519).

10) Книга за 1597 рік на 98 листках включає 10 документів. Сформована з розсипу, початку і кінця немає. Всі документи пошкоджені, особливо останні.

11) Книга за 1598 рік на 184 листках має 159 документів. Сформована з розсипу, початок і кінець відсутні. Більшість аркушів частково пошкоджена.

Всі книги, за винятком книг за 1592, 1593 і 1594 – 1596 роки, реставровані, правда, технічним конденсаторним папером з жовтуватим відтінком, що створило додаткові труднощі для читання цих книг.

Описи актових книг мають самостійну номерацію документів, і кожна з них публікується окремим розділом.

Для зручності користування до описів додається список скорочень, іменний і географічний покажчики.

Описи склали наукові працівники відділу стародавніх актів Центрального державного історичного архіву УРСР в Києві Л. А. Попова, 3. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова.

У підготовці описів до друку допомогу подав кандидат історичних наук К. Г. Гуслистий.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск I. Книги № 1 – 11 (1568 – 1598 рр.). – К.: 1959 р., с. 5 – 11.

Дана книжка є другим випуском описів актових книг Кременецького земського суду. В цьому випуску вміщені описи з 12 по 22 книгу, які охоплюють 1601 – 1614 роки. В той же час в ці книги вписаний ряд документів і за XVI ст., зокрема ті, що стосуються питань земельних володінь, розмежування маєтків (купчі, дарчі, записи, тестаменти тощо). Документи, що відносяться до попередніх років, мають подвійні дати: числівником зазначена дата складання документа, а знаменником – дата внесення його до книги.

Зміст документів стосується всіх сторін соціально-економічного і політичного життя на Правобережній Україні. Особливий інтерес становлять документи, в яких подається перелік майна з зазначенням цін; описи сіл, містечок, інвентарі маєтків. В актових книгах знаходиться чимало яскравих документів про стан сільського господарства, ремесла, торгівлі, про економічне і правове становище селян, окремих його груп, наприклад, сябрів. У документах є відомості і про львівських купців – вірмен і про війну Польщі з Росією тощо.

У тих випадках, коли немає змоги визначити зміст документа, в заголовку ставиться три крапки. Географічні назви подаються в сучасній транскрипції, а прізвища – так, як вони пишуться в документах, винятки: Заславські, Сигизмунд.

Як уже зазначалось, актові книги Кременецького земського суду, описи яких публікуються в цій книжці, відносяться до першої чверті XVII ст., а саме:

1) книга № 12 – за 1601 рік, на 332 листках, має в собі 205 документів. Сформована в діловодстві, в середині і в кінці книги аркуші попсовані. В книзі є документи за 1589 рік (№ 89), за 1594 рік (№ 41), за 1596 р. (№ 9), за 1598 р. (№№ 39, 67, 84, 137, 151 – 156), за 1599 рік (№№ 2-4, 14, 20, 22, 23, 82, 86, 93, 95, 112, 122, 138, 150, 204, 205), за 1600 рік (№№ 6 – 8, 15, 19, 29, 94, 113 – 116, 133, 139, 145, 157).

2) Книга № 13 – за 1602-1603 роки, на 783 листках, має в собі 433 документи. Сформована у діловодстві, в ній немає ні початку, ні закінчення. Майже в усій книзі текст злиняв. Останні 20 аркушів дуже пошкоджені, аркуші 746 – 765 збереглись частково, документи №№ 33 – 44 втрачені. В книзі є документи за 1539 рік (№225), за 1540 рік (№ 340), за 1541 рік (№ 224), за 1593 рік (№ 358), за 1595 рік (№ 237), за 1599 рік (№№ 9, 24, 300), за 1600 рік (№№ 43, 62, 103), за 1601 рік (№№ З, 5-7, 19, 21, 25-27, 42, 45, 52, 54, 57, 58, 73, 74,77 – 79, 100, 104, 105, 108, 110, 113, 207, 214, 222, 223, 252).

3) Книга № 14-за 1603, 1604, 1607 роки, на 987 листках, має в собі 627 документів і їх реєтр, за винятком перших п’яти документів. Сформована у діловодстві. Втрачені 43 документи, частково збереглись 29 документів. В книзі є документи за 1595 рік (№ 247, за 1598 рік (№ 85), за 1599 рік (№ 24), за 1600 рік (№ 66), за 1601 рік (№ 503), за 1605 рік (№№ 404, 407, 408, 414, 419, 422, 425, 431, 443, 447, 471, 472, 518-520, 522 – 524, 555-556, 558, 561, 569, 570), за 1606 рік (№№ 405, 410, 411, 416, 421, 438, 439, 451, 458, 459, 464, 469, 473, 474, 486-493, 500-502, 509, 510, 512, 530 – 532, 536, 539, 557, 567, 574).

4) Книга № 15 – за 1907 рік, на 297 листках, має в собі 220 документів. Сформована з розсипу, в ній немає ні початку, ні закінчення. Книга починається з 45 документа. Втрачено 47 документів, частково збереглось 40 документів. Друга половина книги в верхній частині пошкоджена. В книзі є документи за 1603 рік (№ 127), за 1604 рік (№ 13), за 1605 рік (№ 129), за 1606 рік (№№ 39, 41, 62, 68, 69, 84, 125).

5) Книга № 16 – за 1608 рік, на 273 листках, має в собі 221 документ. Сформована в діловодстві, в ній немає початку. Втрачено 14 документів, частково збереглось 22 документи. Окремі аркуші на початку книги пошкоджені. В книзі є документи за 1544 – 1545 роки (№ 86), за 1597 рік (№48), за 1599 рік (№ 59), за 1601 рік (№ 126), за 1603 рік (№№ 18, 60), за 1604 рік (№№ 98, 118), за 1606 рік (№№ 96, 101, 181), за 1607 рік (№№ 8, 112, 117, 128).

6) Книга № 17 – за 1609 рік, на 385 листках, має в собі 252 документи. Сформована з розсипу, немає закінчення. Втрачені 288 документів і частково збереглися 35 документів. Окремі аркуші пошкоджені. У 30 останніх аркушів відсутня права верхня частина. В книзі є документи за 1500 рік (№ 1), за 1582 рік (№ 213), за 1586 рік (№ 113), за 1599 рік (№ 214), за 1604 рік (№ 4), за 1606 рік (№ 28), за 1608 рік (№№ 7, 119, 219).

7) Книга № 18 – за 1610 рік, на 322 листках, має в собі 210 документів. Сформована з розсипу, немає закінчення. Втрачені 29 документів і частково збереглись 43 документи. Окремі аркуші пошкоджені. В книзі є документи за 1604 рік (№ 3), за 1608 рік (№ 9, за 1609 рік (№№ 4, 121).

8) Книга № 19 – за 1611 рік,, на 131 листку, має в собі 86 документів. Сформована з розсипу. Втрачено 85 документів, частково збереглись 25 документів. В книзі є документи за 1562 рік (№ 43), за 1568 рік (№ 44), за 1580 рік (№ 62), за 1604 рік (№ 25), за 1606 рік (№ 69), за 1608 рік (№ 29), за 1610 рік (№№ 28, 30, 33, 34, 36, 42, 46, 60, 61).

9) Книга № 20 – за 1612 рік, на 42 листках, має в собі 25 документів. Сформована з розсипу, в ній немає ні початку, ні закінчення. Втрачено 143 документи і частково збереглись 5 документів. У книзі є документи за 1608 рік (№ 15) і за 1611 рік (№№ 8, 12, 16, 20).

10) Книга № 21 – за 1613 рік, на 56 листках, має в собі 31 документ. Сформована з розсипу, в ній немає ні початку, ні закінчення. Втрачено 106 документів, частково збереглось 8 документів. У книзі є документи за 1611 рік (№ 19) і за 1612 рік (№ 3).

11) Книга № 22 – за 1614 рік, на 101 листку, має в собі 77 документів. Сформована з розсипу, в ній немає ні початку, ні закінчення. Втрачено 163 документи, частково збереглись 20 документів. Починаючи з 48 аркуша немає праваго нижнього кута аркуша. В книзі є документи за 1605 рік (№№ 15, 16), за 1606 рік (№ 19), за 1612 рік (№ 4), за 1613 рік (№№ 1 – 3, 6 – 8).

Актові книги, як правило, написані староукраїнською діловою мовою. Зустрічаються документи польською і латинською мовою. В таких випадках зроблені відповідні застереження.

Всі книги, за винятком книг за 1601, 1607 роки, реставровані, правда, технічним конденсаторним папером, з жовтуватим відтінком, що створило додаткові труднощі для читання цих книг.

Описи актових книг мають самостійну нумерацію документів і кожна з них публікується окремим розділом.

Для зручності користування до описів додається список скорочень, іменний і географічний покажчики.

Описи склали наукові працівники відділу стародавніх актів Центрального державного Історичного архіву УРСР у Києві Л. А. Проценко. З. С. Хомутецька, В. Д. Чунтулова. Редактор І. Л. Бутич.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IІ. Книги № 12 – 22 (1601 – 1614 рр.). – К.: 1965 р., с. 5 – 8.

Центральний державний історичний архів УРСР у м. Києві в 1959 році видав перший випуск описів актових книг Кременецького земського суду і тим самим відновив хорошу традицію – публікацію внутрішніх описів актових книг, початок якій був покладений у 1869 р. Київським університетом.

До першого випуску включені описи актових книг за XVI ст. Другий випуск описів документів Кременецького земського суду охоплює період з 1601 по 1614 р. У третьому випуску, що пропонується увазі читачів, висвітлено період з 1616 по 1625 р. Проте у книгах, що входять до цього випуску, є документи і за попередні роки, а саме:

1. Книга № 23 – за лютий 1616 р., на 216 аркушах, включає 169 документів. Без закінчення. В книзі є документи за 1600 р. (№ 14), 1602 (№ 94, 95), 1603 (№ 13), 1608 (№ 17), 1609 (№ 96), 1614 (№ 3, 5, 15, 19), 1615 (№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 21, 33, 34, 42 – 44, 59, 60, 62, 70, 76, 92, 104, 106, 107).

2. Книга № 24 – за листопад 1616 р., на 558 аркушах, включає 335 документів. Сформована з розсипу. В книзі є документи за 1597 р. (№ 329), 1601 (№ 68), 1602 (№ 43, 46 – 57, 67, 69, 71 – 81, 86, 88, 91, 97 – 102, 105, 107, 108, 110 – 112, 114, 116, 118, 120), 1603 (№ 104), 1604 (№ 87, 89, 92 – 95, 106, 109, 113, 115, 117), 1606 (№ 119), 1607 (№ 62), 1608 (№ 30 – 32, 35, 37, 40,< 42), 1609 (№ 30, 32, 58, 59, 62 – 64, 82, 84, 85, 103), 1611: (№ 40, 70, 83, 90), 1613 (№ 31, 36), 1614 (№ 148, 322, 323), 1615 p. (146, 226, 228).

3. Книга № 25 – за лютий 1617 р., на 223 аркушах, включає 173 документи. Сформована з розсипу. Більшість аркушів пошкоджена. В книзі є документи за 1593 р. (№ 28), 1615 (№ 95), 1616 (№ 9, 13, 14, 25, 29, 31, 34, 36, 40, 41, 45, 52, 62, 68, 90, 96, 104, 105).

4. Книга № 26 – за липень 1617 р., на 142 аркушах, включає 111 документів. Сформована з розсипу. Більшість аркушів пошкоджена. В книзі є документ за 1616 р. (№ 32).

5. Книга № 27 – за листопад 1617 р., на 192 аркушах, без початку і закінчення, включає 118 документів. Багато аркушів пошкоджено. В книзі є документи за 1615 р. (№ 7, 8, 15).

6. Книга № 28 – за 1618 р., на 133 аркушах, включає 113 документів. Сформована з розсипу. Більшість аркушів на початку і в кінці книги пошкоджена. В книзі є документи за 1617 р. (№ 16, 17, 23, 69, 76).

7. Книга № 29 – за 1619 р., на 281 аркуші, включає 209 документів. Сформована з розсипу. Переважна більшість аркушів дуже пошкоджена. В книзі є документи за 1616 р. (№ 23), 1617 (№ 4, 88), 1618 p. (№ 19, 86, 87).

8. Книга № 30 – за 1620 р., на 172 аркушах, містить 126 документів. На початку і особливо в кінці книги багато аркушів дуже пошкоджено. В книзі є документи за 1616 р. (№ 124), 1617 (№70), 1618 (№ 36), 1619 р. (№ 1, 7, 25, 37, 77, 95, 106).

9. Книга № 31 – за 1621 р., на 286 аркушах, включає 200 документів. Багато аркушів пошкоджено або І втрачено. В книзі є документи за 1559 р. (№ 96), 1573 (№ 3), 1601 (№ 196), 1602 (№ 187, 189, 191), 1603 (№ 176), 1604 (№ 147), 1606 (№ 175), 1608 (№ 169, 186), 1611 (№ 148, 198), 1612 (№ 160, 163 – 166, 168), 1613 (№ 154, 156 – 158, 161, 162, 167, 197, 199), 1614 (№ 181), 1615 (№ 153, 192), 1616 (№ 67, 155), 1617 (№ 5, 6, 85), 1619 (№ 182, 183, 185), 1620 р. (№ 4, 28, 83, 86, 145, 152, 170 – 174, 177 – 180, 195).

10. Книга № 32 – : за 1622 р., на 230 аркушах, включає 138 документів. Без закінчення. Останні аркуші пошкоджені В книзі є документи за 1545 р. (№ 11), 1592 (№ 34), 1608 (№ 8), 1609 (№ 9), 1610 (№ 43, 44), 1616 (№ 7), 1620 (№ 3, 4, 41), 1621 р. (№ 2, 5, 6, 28, 29) 36, 48, 72, 96).

11. Книга № 33 – за лютий, липень 1624 р., на 323 аркушах, включає 180 документів. Сформована з розсипу, немає закінчення. На початку і в кінці книги аркуші дуже пошкоджені.

12. Книга № 34 – за листопад 1624 р., на 257 аркушах, включає 178 документів. Сформована з розсипу. Дуже пошкоджена, особливо перша частина. В книзі є документи за 1618 р. (№ 40) і 1623 р. (№ 57).

13. Книга № 35 – за 1625 р., на 164 аркушах, включає 119 документів. Сформована з розсипу. Частина документів дуже пошкоджена. В книзі є документи за 1564 р. (№ 35), 1588 (№ 19, 20), 1619 (№ 18), 1623 (№ 19, 20), 1624 р. (№ 38, 39).

Заголовки в описах, що публікуються, складені на кожний документ. До них входить: порядковий номер заголовку, дата документа, визначення різновидності його змісту. У тих випадках, коли документ має подвійну дату – дату написання і дату внесення до актової книги – вона позначається через дріб. Чисельником подається дата написання документа, а знаменником – дата внесення до актової книги. Відсутні дати позначені трьома крапками. Дати, встановлені складачами, взяті в квадратні дужки. Різновидність документа зберігається та, яка зустрічається в тексті (декрет, лист, тестамент та ін.). Якщо різновидність документа визначити не можна, вживається термін «запис» (запис про вручення позову, запис про відкладення розгляду справи).

Географічні назви, власні імена і прізвища подаються без будь-яких змін, за винятком загальновідомих. Наприклад, замість Радивіл пишеться Радзівілл і т. д.

Після визначення змісту вказується номер документа і номери аркушів, на яких він знаходиться.

Розходження у кількості заголовків і документів пояснюється тим, що в деяких книгах збереглися не всі документи. Аналогічно пояснюється розходження і нумерації загальної кількості аркушів у книгах.

Документи актових книг Кременецького земського суду надзвичайно різноманітні за формою і багаті змістом. В актових книгах, описи яких подаються, дослідник зустрінеться з понад шістдесятьма різновидностями документів. Це перш за все постанови, декрети суду, апеляції, квити, деляції, розписи і т. д. Другу групу становлять контракти, купчі, дарчі, заповіти тощо. Останні обов’язково записувались в актові книги, бо без цього вони не мали юридичної сили.

Згадані документи висвітлюють економічне, соціально-правове і політичне становище народу, його боротьбу проти соціального і національного гноблення, розвиток ремесла і торгівлі. Чимало є цікавих документів про заснування і розвиток міст і сіл, про стан господарства. В цьому плані особливий інтерес становлять купчі, в яких подається опис (часом досить детальний) населених пунктів.і маєтків, описуються їх стан і границі. В купчих, дарчих нерідко подається опис майна, речей домашнього вжитку, причому з зазначенням ціни.

Актові книги – невичерпне джерело і для вивчення спеціальних історичних дисциплін – палеографії, дипломатики, нумізматики, хронології, метрології і т. д.

Переважна більшість документів актових книг написана староукраїнською діловою мовою і лише деякі документи польською та латинською мовами. В цих випадках зроблені відповідні застереження.

Опис кожної актової книги має самостійну нумерацію і публікується окремим розділом.

Географічні назви подаються в сучасній транскрипції, а імена і прізвища – так, як вони пишуться в документах.

Для полегшення користування описами до книги додаються: короткий словник спеціальної термінології, список скорочень, іменний та географічний покажчики.

Подається за виданням: Кременецький земський суд. Описи актових книг. Випуск IIІ. Книги № 23 – 35 (1616 – 1625 рр.). – К.: 1965 р., с. 5 – 8.

Примітки

1. Реєстр опублікованих описів актових книг див. у додатку. Здебільшого це чернетки.

2. Реєстр рукописних описів актових книг, які збереглися, див. у додатку

3. ЦДІА УРСР у Києві. Кременецький гродський суд, актова книга за 1659 р., арк. 77.

4. Костянтин Козловський. Научное значение Киевского центрального архива при университете («Киевлянин» від 5 березня 1868 p., № 28, стор. 2).

5. Про актові книги і, зокрема, про кременецькі див. праці: О. І. Левицький «Об актовых книгах, относящихся к истории Юго-Западного края и Малороссии», М., .1900; його ж «История учреждения Киевского центрального архива» («Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца», кн. XVII), В. Романовський «Архів стародавніх актів та його фонди», О. Андріяшев «Актові книги» (36. статей «Центральний архів стародавніх актів у Києві», К., 1929); Л. Попова «Описання актових книг у відділі стародавніх актів ЦДІА УРСР. («Науково-інформаційний бюлетень» Архівного управління МВС УРСР, № 3 (33).