Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Україна в ХХ ст.

Берковський В.Г.

Вересовська Т. В. Видавнича та бібліографічна діяльність Соціально-економічного відділу УАН-ВУАН (1918 – 1928 рр.) як джерело з історії науки: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 2000. – 179 с. (19 с.)

Винокурова Ф. А. Фонди державного архіву Вінницької області як джерело з історії долі євреїв під час німецько-румунської окупації 1941-1944 рр.: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Український НДІ архівної справи та документознавства. – К., 2003. – 19 с.

Глушко Т. М. Історія архівної справи в Донбасі у 1920-1930-х роках: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2001. – 224 с. (18 с.)

Дацків І. Б. Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої Світової війни: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2001. – 167 с. (Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с.)

Дубик М. Г. Архівна справа в окупованій Україні (1941-1944 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1997. – 189 с. (22 с.)

Заремба С. З. Українське пам'яткознавство: Історія, теорія, сучасність: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 /Інститут історії України НАН України. – К., 1996. – 49 с.

Камчугова И. Д. Партийно-советская печать Украины в системе социально-экономических отношений 20-30-х годов: Автореф. дис… д-ра ист. наук: 07.00.01 / Киевский гос. ун-т им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 38 с.

Каніщев Г. Ю. Документи робітничо-селянської інспекції Харківщини 1920-1934 рр., як історичне джерело: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 17 с.

Князьков Ю. П. Украинский хронограф как источник по отечественной истории: Автореф. дис… канд. ист. наук/ Московский историко-архивный институт. – М.,1984.

Коваль Т. В. Журнали України 1917-1928 рр. у фонді Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як історико-книгознавче джерело: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 1998. – 171 с. (16 с.)

Козлов В. Ф. Источники об охране и использовании памятников истории и культуры в Крыму. 1917-1928 гг.: Автореф. дис… канд. ист. наук/ Московский историко-архивный институт. – М.,1984. – 25 с.

Копотиенко И. И. Периодическая печать Украины как источник по истории КПСС (1921-1923 гг.): Дис… канд. ист. наук/ Днепропетровский госуниверситет. – Днепропетровск, 1974. – 220 с.

Корогод Г. И. Публицистика – источник изучения деятельности Коммунистической партии в годы реконструкции народного хозяйства: (На материалах Украины): Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – К., 1982. – 232 с.

Крупський І. В. Преса як джерело досліджень національно-визвольних змагань за українську державу (друга половина Х1Х – перша чверть ХХ ст.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 454 с. (29 с.)

Кучмаренко В. А. Документальні фонди Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як джерело з історії академічної науки (1918- 1934 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 1999. – 262 с. (19 с.)

Ляхоцкий В. П. Материалы радиовещания как источник изучения деятельности Компартии Украины в годы Великой Отечественной войны: Автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.01 / Киевская высшая партийная школа. – К., 1990. – 22 с.

Малик А. О. Мемуари як джерело до історії української революції (березень 1917 – квітень 1918 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 199 с. (20 с.)

Марченко Н. П. Видання для дітей в Україні 1917-1923 рр.: історіографія, джерела, типологія: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 1998. – 16 с.

Матвєєва Л. В. Національна Академія наук України: етапи розвитку та доля вчених (Історико-джерелознавче дослідження): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.08 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 364 с. (55 с.)

Матяш І. Б. Український героїчний епос в історіографічних та бібліографічних джерелах XIX – XX ст.: Дослідження, публікації, репертуар: Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Центральна наукова бібліотека ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 1996. – 22 с.

Меляков А. В. Масові джерела з історії депортації цивільного населення Харківщини до Німеччини в період 1941-1943 рр.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – 205 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2003. – 20 с.)

Михальський І. С. Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX – початку XX століть: Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2004. – 36 с.

Миць М. Я. Українська періодична преса Волині (1921-1939 рр.) як історичне джерело: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1995. – 191 с.

Павленко І. А. Джерела з історії ідеологічної боротьби з українським національно-визвольним рухом у Західній Україні (1944-1949 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2001. – 209 с. (16 с.)

Передирій В. А. Періодика для жінок як джерело досліджень національно-культурного життя Галичини 20-30-х рр. ХХ ст.: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України. – Львів, 1996. – 154 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1996. – 15 с.)

Пилипів В. І. Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 198 с. (2003. – 15 с.)

Пинда Л. А. Українські сільськогосподарські видання Східної Галичини як джерело бібліографічної інформації (20-30-ті роки ХХ століття): Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 1999. – 238 с. (16 с.)

Подкур Р. Ю. Документи радянських спецслужб як джерело до вивчення політичних, соціально-економічних, культурних процесів в Україні (20-30-ті рр. XX ст.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут історії України НАН України. – К., 1998. – 274 с. (Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 18 с.)

Правдивая Л. М. Источники по истории промышленности Прикарпатья (1919-1959 гг.): Автореф. дис… канд. ист. наук / Московский историко-архивный иснтитут. – М.,1974.

Преловська І. М. Історико-джерелознавчий аналіз матеріалів 1-го Всеукраїнського православного церковного собору УАЦП 14-30 жовтня 1921 року: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1998. – 192 с. (18 с.)

Романюк М. М. Українська преса Північної Буковини як джерело вивчення суспільно-політичного життя краю (1870-1940 рр.): Дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 509 с. (36 с.)

Рудий Г. Я. Періодика України як об'єкт джерелознавчого дослідження української культури (1917-1920 рр.): Автореф. дис… д-ра іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2004. – 33 с.

Рудий Г. Я. Періодична преса – джерело вивчення національно-культурної політики української держави (1918 р.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 1995. – 199 с. (22 с.)

Рыбаков М. А. Источники для историко-краеведческого изучения (На материалах анализа источников по истории Киева): Автореф. дис… канд. ист. наук / Московский историко-архивный институт. – М.,1982.

Рыболовлева Э. П. Мемуаристика как источник изучения борьбы большевиков Украины за массы в 1917 году: Март-октябрь: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – Харьков, 1978. – 224 с.

Святець Ю. А. Соціально-економічна типологія селянських господарств України у роки непу (масові джерела та методи їх дослідження): Дис… канд. іст. наук: 07.00.09 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1993. – 303 с. (19 с.)

Себта Т. М. Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки ІІ світової війни: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 225 с. (20 с.)

Семибратський Б. А. Спортивна преса України в боротьбі за виконання партійних рішень про дальший розвиток фізичної культури та спорту (1966-1972 гг.): Дис… канд. іст. наук. – К., 1974. – 198 с.

Солонська Н. Г. "Бібліологічні вісті" як явище української книгознавчої думки 20 – початку 30-х років ХХ століття: Дис… канд. іст. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.Вернадського НАН України. – К., 1997. – 187 с. (23 с.)

Стоян Ф. В. Документальна спадщина України в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій ХІХ – ХХ ст.: Автореф. дис… канд. іст. наук. – К., 1999. – 19 с.

Титаренко Д. М. Преса Східної України періоду німецько-фашистської окупації як історичне джерело (1941-1943 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2002. – 255 с. (Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2002. – 19 с.)

Тупиця О. Л. Мемуарна література про діяльність російської соціал-демократії в еміграції (1900 – лютий 1917 рр.): Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1995. – 198 с. (18 с.)

Ульянич В. И. Историография деятельности Коммунистической партии по осуществлению социалистических преобразований на селе в западных областях Украинской ССР. 1939-1958 гг.: Дис… канд. ист. наук: 07.00.01. – К., 1981. – 270 с.

Шишко О. Г. Ідея державності в програмних та теоретичних документах українських політичних партій та організацій: 1900 р. – березень 1917 року: Дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський держ. економічний ун-т. – Одеса, 1998. – 206 с. (Одеський держ. ун-т ім. І.Мечникова. – Одеса, 1998. – 17 с.)

Яковлев С. О. Развитие археографии на Украине за 50 лет Советской власти: 1917 – 1967 гг.: Автореф. дис… д-ра ист. наук. – К., 1968. – 36 с.

Яковлева Л. В. Документальні джерела про діяльність Раднаркому України в період непу (1921-1927): Автореф. дис… канд. іст. наук. – К.,1997.