Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Від найдавніших часів до середини XV ст.

Берковський В.Г.

Кумеков Б. Е. Арабские источники по истории кипчаков, куманов и кимаков VIII – начала XIII вв.: Автореф. дис… д-ра ист. наук. – Спб., 1994.

Москаленко О. С. Усні джерела "Повісті временних літ": Автореф. дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – 16 с.

Орловська О. М. Формування та розвиток етнічної самосвідомості українців (русів) Х – першої половини XVII ст. (джерелознавче дослідження): Дис… канд. іст.наук: 07.00.05 / Інститут національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – 185 с. (26 с.)

Скржинская М. В. Античные письменные источники VII – IV вв. до н.э. о Северном Причерноморье: Дис… д-ра ист. наук в форме науч. доклада: 07.00.09 / Институт российской истории РАН. Санкт-Петербургский филиал. – Спб., 1992. – 35 с. (35 с.)

Ставиский В. И. Киев и киевское летописание в ХІІІ в.: Автореф. дис…канд. ист. наук/Днепропетровский госуниверситет. – Днепропетровск, 1991. – 13 с.

Тарнопольська І. О. Київський "Синопсис" в історіографічному та джерелознавчому аспектах: Дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Дніпропетровський держ. ун-т. – Дніпропетровськ, 1998. – 198 с. (17 с.)

Чернухін Є. К. Грецькі рукописи ІV – ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: кодикологічне дослідження: Дис… канд. філол. наук: 07.00.08 / Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського НАН України. – К., 1999. – 374 с. (19 с.)