Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Джерела

Пилипенко Володимир

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie. – Lwów, 1909. – Tom XX. Lauda sejmikowe. – Tom I. Lauda wiszeńskie 1572-1648 r. – 688 s.

Akta sejmikowe województw Poznańskiego i Kaliskiego. Tom I. Część 2. – Poznań, 1962. – 407 s.

Akta Sejmikowe Województwa Krakowskiego.– Kraków, 1932. – Т. 1. – 374 s.

Bączalski S. Ochrona koronna. – Kraków, 1606.

Bączalski S. Przestrach śmiertelny // Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. – Kraków. – T. 1. Poezya rokoszowa. – 1918. – S. 329-337.

Hejdensztejn R. Rajnolda Hejdensztejna, sekretarza królewskiego, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do Roku 1594. – Petersburg, 1857. – T.1-2. –340+485 s.

Bielski J. Kronikę polksą przez Marcina Bielskiego, nowo przez Joachima Bielskiego, syna jego, wydaną. – Kraków, 1597.

Bielski M. Marcina Bielskiego Satyry. – Kraków, 1889. – 119 s.

Bielski M. O Skanderbegu Macedonie albańskim książęciu. – Warszawa, 1961. – 109 s.

Bielski M. Sprawa rycerska // Wójcicki K.W. Archiwum domowe do dziejów literatury krajowej – Wawszawa, 1856. – 330 s.

Pobudka. BOZ 855, k. 346-349v.

Chabielski M. Рobudka Narodów Chrześcijańskich, na podniesienie wojny przeciwko nieprzyjacieliwi Krzyża świętego na po wtore przedrukowana. – B. m. dr., 1675.

Chabielski M. Sposób rządu koronnego у gotowości. Obrona Rzeczypospolitej jakaby miała być. – B. m. dr., 1675.

Chlebowski W. Chronologia o wywodzie narodu cesarzow tureckich i walki ich z Chrzesciany, aż do dnia dżiśieyßego. – B. m. dr., 1619.

Chlebowski W. Krolów y cesarzow tureckich dzieła abo sprawy. – Kraków, 1612.

Chlebowski W. Krwawy Mars narodu Ottomańskiego z Królami i Cesarzami chrześćiańskiemi. – Kraków, 1620.

Chlebowski W. Lament żałosny Korony Polskiej // Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. – Kraków, 1918. – S. 256-270.

Chlebowski W. Lament żałosny na straszliwy pożar sławnego miasta Jarosławia. – Kraków, 1625.

Chlebowski W. Rokosz tatarski z Tvrkami o oyczyznie naszey Koronie Polkiey, z upomnieniem do panow chrześciańskich y wszystkiego rycerstwa Koronnego, żeby zdradliwemu przymierzu tureckiemu nie vfaiąc y bronić oyczyzny gotowymi byli. – Kraków, 1612.

Chlebowski W. Trąba pobudki ziemie perskiеy do wszystkich narodów Chrześciańskich, przeciwko Mаchometanow. – Kraków, 1608.

Czaradzki Grz. Pobudka na wojnę Turecką. – Poznań, 1621.

De electione novi regis // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Kraków, 1906. – S. 662-664.

Demineus C. Liga z zawadą kola poselskiego spolnego narodv K.P. y W. X.Lit. authore Christophino Daminaeo Peregrino Polono. – B. m. dr., 1596.

Dialog księdza biskupa // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. – Kraków, 1906. – S. 408-429.

Dyjaryusze sejmowe r. 1587: sejmy konwokaeyjny i elekcyjny // Scriptores Rerum Polonicarum. – Kraków, 1887. – T. 11. – 269 s.

Dyskurs szlachcica polskiego o niektórych punktach, które się na teraźniejszym traktują sejmie. – B. m. dr., 1643.

Gdyby panowie Polacy cesarza albo Niemca obrali, tody nа nie przyść musiało // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. – Kraków, 1906. – S. 358-362.

Głos tureckich i inflanckich wojen. – B. m. dr., 1640.

Goniec do Polski od utrapioney Podolskiey ziemie. O wtargnięciu Tatarów. – B. m. dr., 1620.

Gorczyn P. Thren abo lament załosny więżniow koronnych do hord tatarskich w roku 1618 zabranych. – B. m. dr., 1618.

Gorczyn P. Zelus koronny polskiej, Na złe dziśiejsze obyczaie. – B. m. dr., 1618.

Grabowski P. Polska Niżna albo Osada Polska. – Kraków, 1859. – 77 s.

Grabowski P. Zdanie syna koronnego o pięciu rzeczach rzeczyp. polskiej należących – Krakow, 1858. – 112 s.

Jurkowski J. Choragiew Wandalinowa. – Kraków, 1607.

Jurkowski J. Lech wzbvdzony y lament iego żałosny w rokv od iego panowania 1056. – Kraków, 1606.

Jurkowski J. Poselstwo z dzikich Pól od Sowizdrzała do małocnotliwej drużyny. – B. m. dr., 1606.

Kallimach. Philippi Callimachi ad Innocentium VIII de bello Turcis inferendo oratio. – Varsoviae, 1964. – 94 s.

Karnkowski St. Deliberacia о społku y związku Korony Polskiej z pany chześcijańskimi przeciwko Turkowi. – Poznań, 1595.

Karnkowski St. Deliberacia о społku y związku Korony Polskiej z pany chześcijańskimi przeciwko Turkowi. – Poznań, 1596.

Kicki W. Dialog o obronie Ukrainy, y pobudka z przestrogą dla zabiezenia incursiom tatarskim. – Dobromil, 1615.

Kirys hartowny starożytnego żołnierza, złotemi wypolerowany słowy na iasny widok wystawiony. – B. m. r. dr.

Klonowicz S. Pożar woyny Tureckiej, upominanie od gaszenia y wróżka o upadku mocy Tureckiej. – B. m. dr., 1597.

Klonowicz S. Victoria deorum // Literatura mieszczańska w Polsce od końca XVI do końca XVII wieku. – Warszawa, 1954. – S. 95-146.

Kochanowski J. Pieśń o spustoszeniu Podola. [].

Koniecpolski St. Dyskurs o zniesieniu Tatarów Krymskich i lidze z Moskwą // Pamiętniki о Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII wieku. – Lwów, 1842. – S. 301-303.

Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646. – Kraków, 2005. – 774 s.

Krajewski J. Ucisk koronny і wtargnienie tatarskie do Podola. – B. m. dr., 1615.

Libera respublica // Pisma polityczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606 – 1608. – Kraków, 1918. – T. 2. – S. 403-409.

List szacha do JKM. RACZ 34, k. 125V.

Miczynski S. Zwierciadło Korony Polskiej na sejm walny w roku 1618 wystwiony. – Kraków, 1618.

Modrzewski A. O poprawie Rzeczypospolitej. – Warszawa, 1953. – 676 s.

Mycielski P. Przestroga z pokazanim niepożytków z wzięcia pana z pośrodku siebie // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. – Kraków, 1906. – S. 381-397.

Mycielski P. Sentencya cuiusdam de electione regis Polonorum cum commonstratione commodi et incommodi inde emergentis // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. – Kraków, 1906. – S. 362-381.

Olkowski St. Trąba wojenna na pobudkę do sławy mężnym bohatyrom sauromatskim. Ku chetnießey obronie Oycżyzny przeciwko nieprzyjacielowi koronnemu. – B. m. dr., 1630.

Palczewski Ksz. O Kozakach, jeśli ich znieść czy nie: Diskvrs. – Kraków, 1618.

Pamiętniki Janczara czyli Kronika turecka Konstantego z Ostrowicy napisana między r. 1496 a 1501. – Kraków, 1912. – 404 s.

Paprocki B. Historia żałowsna o przędkośći i okrutnośći tatarskiej. – Kraków, 1575.

Paprocki B. Upominek albo przestroga Zacnemu Narodowi Polskiemu // Bartosza Paprockiego Dwie broszury polityczne z lat 1587 i 1588. – Kraków, 1900. – S. 1-64.

Paszkowski M. Bitwy znamienite… W roku teraznieyszym 1620 przez Marcina Paszkowskiego spisane. – B. m. dr., 1620.

Paszkowski M. Dzieje tureckie i utarczki kozackie z Tatary. – Kraków, 1615.

Paszkowski M. Podole utrapione Xiąźąt і Panów pogranicznych o społeczny ratunek prosi. – B. m. dr., 1618.

Paszkowski M. Posiłek Bellony Słowienskiej na odpor nieprzyiaćiolom Krzyża Ś. Na Seym Warßawski teraznieyßy w Roku 1620 wydany. – Kraków, 1620.

Paszkowski M. Ukraina od tatar utrapiona, Хiążąt i Panów pogranicznych o ratunek z żałosnym lamentem prosi. – Kraków, 1608.

Perspektiwa na upatrzenie sposobów woiowania kraiow nieprzyiacol Krzyza Swietego, y nawalenia snadnego tyranstwa poganskiego. – Poznań, 1622.

Piątkowski W. Otucha na pogany wszystkim potentatom Chrześćiańskim. – Zamostia, 1637.

Pieśń o porażce pogan. – B. m. r. dr.

Pieśń w której zamyka się porażka pogan przez rycerstwo polskie raz po raz trzy razy, tudzież trwoga turecka i męstwo chrześcijańskie. – B. m. r. dr.

Pisma Stanisława Żółkiewskiego kanclerza koronnego i hetmana: z jego popiersiem. – Lwów, 1861. – 628 s.

Pobudka polakom przeciw turczynowi. Nota jak: wieczna sromota i nienarodzona. – B. m. dr., 1621.

Rakowski W. Pobvdka zacnym synom Korony Polskiey do słuzby woienney, na expedicyą przećiwko nieprzyiaćiołom Koronnym roku panskiego 1620. – Kraków, 1620.

Rozmowa Lecha z Piastem // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Kraków, 1906. – S. 37-68.

Skarga P. Kazania przygodne z inemi drobnieyszemi pracami o roznych rzeczach wszelakim stanom należących teraz znowu przyerzane y zebrane. – Kraków, 1610.

Skarga P. Żołnierskie nabożeństwo, to jest nauki i modlitwy i przykłady do tego stanu służące, pisane od X Piotra Skargi. Societatis lesu Teraz wtóry raz przedrukowane. – Kraków, 1618. [].

Skarga utrapionej Ojczyzny Polskiej po nieszczęsnej klęsce i nieoszacowancj szkodzie przez Tatary. – B. m. dr., 1615.

Skarga Р. Kazania о Siedmiu Sakramentach Kościoła S. Katolickiego. Do których są przydane Kazania Przygodne, o rozmaitych nabożeństwach wedle czasu, których lest wypisany na przodku Regestr. – Kraków, 1600.

Soliecki M. (Zoliecki M.) Copia listu utrapionej Ojczyzny do rycarstwa lissowskiego. – B. m. dr., 1621.

Soliecki M. (Zoliecki M). Pobudka abo napominanie wzbudząjące żołnierza koronnego do potrzeby z Turkami. – Kraków, 1621.

Solikowski J. D. Rozmowa Kusznicka // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Kraków, 1906. – S. 466-490.

Solikowski J.D. Komornik a burmistrz // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Kraków, 1906. – S. 643-654.

Solikowski J.D. O przyjeżdzie króla przestroga // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Kraków, 1906. – S. 527-530.

Solikowski J.D. Respons na circumstaniae szwedzkie // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Kraków, 1906. – S. 464-466.

Solikowski J.D. Sententia cuiusdam de eligendo rege // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Kraków, 1906. – S. 447-450

[Solikowski J.D.] Votum szlachcica polskiego Ojczyznę wiernie miłującego, o założeniu skarbu rzeczypospolitej i o obronie krajów ruskich, napisane od autora roku 1589, a teraz między ludzi podane. Kraków 1596. – Kraków, 1859.

Starowolski Sz. Diskurs o wojnie tureckiej. – Kraków, 1633.

Starowolski Sz. Pobudka abo rada na zniesienie Tatarow perekopskich.– Kraków, 1858. – 16 s.

Starowolski Sz. Polska albo opisanie położenia Królestwa Polskiego. – Kraków, 1976. – 249 s.

Starowolski Sz. Prawy rycerz. – Kraków, 1885. – 42 s.

Starowolski Sz. Votum o naprawie Rzeczypospolitej. – B. m. dr., 1625.

Stryjkowski M. O wolnosci Korony Polskiey, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, a o srogim zniewoleniu inszych Krolestw pod tyrańskim iarzmem Tureckim. – Kraków, 1575.

Tarnowski J. Consilium rationis bellicae. – Warszawa, 1987. – 206 s.

Volumina Legum. – Petersburg, 1859. – T. III. – 497 s.

Votum szlachcica pisane na seymiki y seym rokv Pańskiego 1606. – B. m. dr., 1606.

Warszewicki Krz. Chrysztofa Warszewickiego po śmierci króla Stefana na pierwszym i głównym zjeździe Mazowieckim mowa // Dwie mowy pogrzebowe ks. Krzysztofa Warszewickiego kanonika Krakowksiego. – Kraków, 1858. – S. 1-35.

Warszewicki Krz. Wenecya. Poemat historyczno-polityczny z końca XVI wieku. – Warszawa, 1886. – 90 s.

Wereszczyński J. Droga pewna do prędszego і snadniejszęgо osadzenia w ruskich krajach pustyni. – Kraków, 1590.

Wereszczyński J. Pobudka do podniesienia wojny świętej przeciwko Turkom i Tatarom. – Kraków, 1594.

Wereszczyński J. Publika // Pisma polityczne ks. Józefa Wereszczyńskiego. – Kraków. – 1858. – S. 1-34.

Wereszczyński J. Sposób osady nowego Kijowa // Pisma polityczne ks. Józefa Wereszczyńskiego. – Kraków. – 1858. – S. 35-57.

Witkowski St. Pobudka ludzi rycerskich przez nawałność pogańską w małey kupie, z żałością Chrześćiaństwa znieśionych: Ku czułości i przestrodze dalszej woyny tureckiey panom chrześcijańskim nowo uczyniona. – Kraków, 1621.

Witkowski St. Przestroga koronna teraźniejszym opłakanym czasom у potomnym slużacza. Na obżałowanie Braćiey naßey od Pogan świeżo zagarnianych. – Kraków, 1613.

Witowski St. Poseł na sejm Krakowski w roku 1603. – B. m. dr., 1603.

[Zadora] Traktat de offensive bello: abo Uprzejme zuczliwe Wiernego Polaka do wßech Obywatelów Koronnych podanie do Rządu y gotowey potężnośći w Rzeczypospolitej. – B. m. dr., 1613.

Zamojski J. Mowa Zamoyskiego na sejmie 1605 r. // Pisma polityczne z czasów z czasów rokoszu Zebrzydowskiego 1606-1608. – Kraków, 1918. – Tom II. Proza. – S. 471-480.

Zdanie о obieraniu nowego króla // Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. – Kraków, 1906. – S. 349-355.

Zwiercadło Rzeczypospolitey Polskiey na początku roku 1598 wystawione. – B. m. dr., 1598.

Żabczyc J. Polityka dworska przez Iana Zadczyca Do druku podana. – B. m. dr., 1616.

Аристотель. Политика. Афинскя полития. – М., 1997. – 343 с.

Архив Юго-Западной России. – Ч. 2. – Т. 1. Постановления дворянских провинциальных сеймиков в Юго-Западной России (1569-1654 гг.). – К., 1861. – 593 с.

Верещинський Й. Війську Запорозькому пресвітлий пресвітлий виказ, як і з боку виховання, так теж вічного забезпечення на Задніпров’ї // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. – К., 2001. – Т.ІІ. – Кн.1: XVI ст. – C. 426-429.

Гваньїні О. Хроніка європейської Сарматії. – К., 2007. – 1006 с.

Дневник Люблинского сейма 1569 г. – СПб., 1869. – 780 с.

Жерела до історії України-Руси. – Львів, 1908. – Т.8. – 487 с.

Записки яничара, написаны Константином Михайловичем из Островицы. – М., 1978. – 138 с.

Кльонович С. Ф. Роксоланія. – К., 1987. – 94 с.

Ксенофонт. Киропедия. – М.,1976. – 336 c.

Наливайко С. Кондиції, подані від Наливайка Його Милоситі королеві // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. – К., 2001. – Т.ІІ. – Кн.1: XVI ст. – C. 434-435.

Наливайко С. Лист до короля Зигмунда ІІІ 1596 року // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. – К., 2001. – Т.ІІ. – Кн.1: XVI ст. – C. 430-434.

Немирич Ю. Роздуми про війну з московітами // Хроніка-2000. – 1995. – №1. – C. 136-153.

Одкровення Іоанна Богослова /пер. І. Огієнка.– Гл.12, вірш 3. [].

Оріховський С. Напучення королеві польському Сигізмунду-Августу // Українські гуманісти епохи Відродження: антологія. У 2-х ч. – К., 1995. – Ч.1. – С. 23-60.

Оріховський С. Про турецьку загрозу. Слово друге // Українські гуманісти епохи Відродження: антологія. У 2-х ч. – К., 1995. – Ч.1. – С. 87-109.

Оріховський С. Про турецьку загрозу. Слово перше // Українські гуманісти епохи Відродження: антологія. У 2-х ч. – К., 1995. – Ч.1. – С. 61-87.

Пекалід С. Острозька битва // Українські гуманісти епохи Відродження: антологія. У 2-х частинах. – К., 1995. – Ч.1. – C. 40-77.

Чагровський А. Дума Українна // Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти томах. – К., 2001. – Т.ІІ. Кн.1: XVI ст. – С. 437-439.

Шевчук В. «Розмова козака запорозького з перським гінцем» Мартина Пашковського і її історичний контекст // Пам’ять століть – 1997. – № 3. – С. 38-50.


Примітки

Подається за виданням: Пилипенко В. Перед лицем ворога. – К.: 2014 р., с. 214 – 219.