Початкова сторінка

МИСЛЕНЕ ДРЕВО

Ми робимо Україну – українською!

?

Література

Пилипенко Володимир

Augustyniak U. Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku. – Warszawa, 1989. – 332 s.

Augustyniak U. Wazowie i «królowie rodacy»: studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku. – Warszawa, 1999. – 254 s.

Backvis C. Słowianiw w obliczu «lekcji» tureckiej w zarania czasów nowożytnych // Szkice o kulturze staropolskiej. – Warszawa, 1975.– S. 625-650.

Baranowski В. Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVII wieku – Łódż, 1950. – 256 s.

Bertman St. The Strange Pilgrimage of Pietro Della Valle. [], або стаття про делла Валле з докладною бібліографією: Gurney J. Della Valle, Pietro // Encyclopedia Iranica. [].

Bisaha N. Creating East and West: Renaissance Humanists and the Ottoman Turks. – University of Pennsylvania Press, 2004. – 309 p.

Meserve M. Empires of Islam in Renaissance Historical Thought. – Harvard University Press, 2008. – 360 p.

Biernat T. Mit polityczny. – Warszawa, 1989, – 354 s.

Borek P. Szlakami dawnej Ukrainy: studia staropolskie. – Kraków, 2002. – 299 s.

Borek P. Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach: bohaterowie, fortece, tradycja. – Kraków, 2001. – 418 s.

Borowiec A. Turcy w literaturze chorwackiej wieków dawnych // Wyobrażenie wroga w dawnych kulturach – S. 197-204.

Byliński J. Dwa sejmy z roku 1613. – Wrocław, 1984. – 278 s.

Byliński J. Sejm z roku 1611. – Wrocław, 1970. – 246 s.

Chynczewska-Hennel T. Najjaśniejsza o Najjaśniejszej. Rzeczpospolita w weneckiej literaturze historycznej XVII wieku // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – Warszawa – 2006. – № 2006. – S. 191-203.

Chynczewska-Hennel T. Pojednanie polsko-ukraińskie w wierszach Łazara Baranowicza // Kultura staropolska – Kultura europejska. – Warszawa, 1997. – S. 325-329.

Chynczewska-Hennel T. Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII w.– Warszawa, 1985. – 188 s.

Czermak W. Plany wojny tureckiej Władysława IV. – Kraków, 1895. – 403s.

Danti A. «Utopijny» aspekt literatury antytureckiej we Włoszech i w Polsce w połowie XVI wieku // Od Lamentu świętokrzyskiego do Adona: włoskie studia o literaturze staropolskiej. – Warszawa, 1995. – S. 131-147.

Dembski Krz. Wojska nadworne magnatów polskich XVI i XVII wieku // Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Historia. – Zeszyt 1. – 1956. – S. 49-96.

Franz M. Wojskowość Kozaczyzny Zaporoskiej w XVI-XVII wieku : geneza i charakter. – Toruń, 2002. – 255 s.

Górska M. Polonia – Respublica – Patria: personifikacja Polski w sztuce XVI-XVIII wieku – Wrocław, 2005. – 630 s.

Grześkowiak-Krawicz A. Wolność jako zasada ustrojowa Rzeczypospolitej // Lex est Rex in Polonia et in Lithuania… Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej – doświadczenie i dziedzictwo. – Warszawa, 2008. – S. 25 – 42. [].

Herman S. Wojna i żołnierz w okresie kontrreformacji (do roku 1648): szkice z dziejów literatury polskiej i obcej. – Zielona Góra, 1983. – 153 s.

Herman S. Żywa postać Rzeczypospolitej studium z literatury staropolskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. – Zielona Góra, 1985. – 250 s.

Horn M. Chronologia i zasięg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1600 – 1647 // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – 1962. – T.VIII. – Cz.1. – S. 1-71.

Jačov M. Europa i Osmanie w okresie Lig Świ?tych: Polska mi?dzy Wschodem a Zachodem. – Kraków, 2003. – 260 s.

Kąkolewski I. Melancholia władzy: problem tyranii w europejskiej kulturze politycznej XVI stulecia. – Warszawa, 2007. – 481 s.

Koehler K. Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego. – Kraków, 2004. – 564 s.

Kotarski E. Publicystyka Jana Dymitra Solikowskiego. – Toruń, 1970. – 196 s.

Krzewińska A. Pieśń ziemiańska, antyturecka i refleksyjna: studia nad wybranymi gatunkami staropolskiej liryki XVI i XVII wieku. – Toruń, 1968. – 203 s.

Kupisz D. Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572-1717. – Lublin, 2008. – 468 s.

Kuran M. Marcin Paszkowski – poeta okolicznościowy i moralista z pierwszej połowy XVII wieku. – Łódź, 2012. – 664 s.

Kuran M. Problematyka ukraińska w twórczości Marcina Paszkowskiego // Київські полоністичні студії. – Т. XVIII. – 2011. – С. 136-143.

Kuran M. Poetyka i adresaci listów dedykacyjnych Marcina Paszkowskiego // Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. – Kraków 2011, – T. 1. – S. 363–380.

Łoziński Wł. Prawem i lewem: obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. – Warszawa, 2005. – 768 s.

Majewski W. Płany wojny tureckiej Władysława IV a rzekome przymierze kozacko-tureckie z 1645r. // Przegląd Historyczny. – 1973. – T. LXIV. – S. 271-280.

Marchesani P. Polska w historiografii włoskiej XVI i XVII wieku (stereotypy ideologiczne i ich ewolucja) // Od Lamentu świętokrzyskiego do Adona: włoskie studia o literaturze staropolskiej – Warszawa, 1995. – S. 177-214.

Mazur K. W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia і Ukrainy w latach 1569-1648. – Warszawa, 2006. – 465 s.

Mikulski Т. Chabielski Mikołaj // Polski Słownik Biograficzny. – Warszawa-Kraków-Gdańsk. – T. III. – 1937. – S. 245-246.

Nagielski M. Kozacy w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej w I połowie XVII wieku // Od Żółkiewskiego i Kosińskiego do Piłsudskiego i Petlury: z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVI do XX wieku. – Warszawa, 2000. – S. 35-55.

Nagielski M. Udział Kozaczyzny zaporoskiej w wysiłku zbrojnym Rzeczypospolitej w I połowie XVII wieku // Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje: studia i szkice – Siedlce, 2004. – S. 103-123.

Nosowski J. Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII, XVIII w.: wybór tekstów i komentarzy. Z. 1-2. – Warszawa, 1974. – 457 s. + 336 s.

Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: dwaj młodsi Wazowie. – Warszawa, 1972. – 387 s.

Nowak-Dłużewski J. Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce: Zygmunt III. – Warszawa, 1971. – 438 s.

Ochmann-Staniszewska S. Sejmy z lat 1615-1616. – Wrocław, 1970. – 235 s.

Olejnik K. Rozwój polskiej myśli wojskowej do końca XVII wieku. – Poznań, 1976. – 284 s.

Pirożyński J. Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku : nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587. – Kraków, 1995. – 361 s.

Piśmienstwo staropolskie. – Warszawa, 1964. – T. 2. – 318 s.

Podhorodecki L. Stanisław Koniecpolski ok. 1592-1646. – Warszawa, 1978. – 455 s.

Pospolite ruszenie wedle uchwał sejmikowych ruskich od XVI do XVIII wieku. – Lwów, 1928. – 87 s.

Reychman j. Związki Iranu z Polską // Kultura i społeczeńswo. – 1971. – Tom XV. – Nr. IV. – S. 81-88.

Ryba R. Trzy obrazy niewoli tatarsko-tureckiej // Barok. Historia-Literatura-Sztuka. – № VIII/1 (15). – 2001. – S. 47-58.

Rzońca J. Ostatni sejm przed Cecorą // Pamiętnik biblioteki Kórnickiej. – 1983. – Z. 20. – S. 5-91

Rzońca J. Rzeczpospolita Polska w latach 1596-1599: wybrane zagadnienia polityki wewnętrznej i zagranicznej. – Opole, 1990. – 205 s.

Rzońca J. Sejmy lat 1587-1598. Cz. II. Ostatni sejm Rzeczypospolitej w XVI wieku. – Opole, 1993. – 93 s.

Seredyka J. Rzeczpospolita w ostatnich latach panowania Zygmunta III (1629-1632): zarys wewnętrznych dziejów politycznych. – Opole, 1978. – 231 s.

Seredyka J. Sejm z 1618 roku. – Opole, 1988. – 231 s.

Sikorski J. Księgi hetmańskie Stanisława Sarnickiego na tle piśmiennictwa wojskowego w Polsce XVI wieku // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – 1966. – T. XII. – S. 3-62.

Sikorski J. Problematyka wałki z Turkami // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – 1984 – T. XXVII. – S. 147-157.

Spieralski Z. Wymiar służby w pospolitym ruszeniu // Studia i Materiały do Historii Wojskowości. – 1960. – Т. VI. – Cz.1. – S. 3-19.

Strzylecki A. Sejm z r. 1605. – Kraków, 1921. – 202 s.

Sulima-Kamiński A. Historia rzeczypospolitej wielu narodów. 1505–1795. Obywatele, ich państwa, społeczeństwo, kultura. – Lublin, 2000. – 264 s.

Suwara Fr. Pryczyny i skutki klęski Cecorskiej 1620 r. – Kraków, 1930. – 148 s.

Tafiłowski P. «Imago Turci». Studium z dziejów komunikacji społecznej w dawnej Polsce 1453-1572. – Lublin, 2013. – 378 s.

Tarnowski St. Pisarze polityczni XVI wieku. – Kraków, 2000. – 925 s.

Tarnowski St. Stan i charakter literatury politycznej. [].

Tazbir J. Polska przedmurzem Europy. – Warszawa, 2004. – 215 s.

Tazbir J. Polskie przedmurze chrześcijańskiej Europy: mity a rzeczywistość historyczna. – Warszawa, 1987. – 156 s.

Tazbir J. Węgry jako symbol i przestroga w literaturze staropolskiej // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – 1991. – № 36. – S. 147-161.

Tomkiewicz Wł. Jeremi Wisniowieckі (1612-1651). – Warszawa, 1933. – 406 s.

Tomkiewicz Wł. Kozaczyzna ukrainna. – Lwów, 1939. – 95 s.

Wierzbowski T. Krzysztof Warszewicki 1543-1603 i jego dzieła: monografia historyczno-literacka. – Warszawa, 1887. – 406 s.

Wyszczelski L. Koncepcje obrony Kresów Wschodnich w polskiej myśłi wojskowej XVI-XVII wieku // Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej tradycje: studia i szkice – Siedlce, 2004. – S. 87-101.

Zackiewicz T. Skutki zróżnicowania etnicznego armii Rzeczypospolitej w czasach Stefana Batorego // Nad społeczeństwem staropolskim. – Białystok, 2007. – T. 1. Kultura, instytucje, gospodarka w XVI-XVIII stuleciu. – S. 221-230.

Zawadzki K. Prasa ulotna za Zygmunta III. – Warszawa, 1997. – 230 s.

Александров В. Организация обороны южной границы Русского государства во второй половине XVI – XVII вв. // Россия, Польша и Причерноморье в XVI-XVII веках. – М., 1979. – С. 159-173.

Брехуненко В. Втрачена альтернатива: Поле, Дон, Волга, Яїк у зовнішній політиці Речі Посполитої в XVI – першій половині XVII ст. // Історія і особистість історика. Збірник наукових праць, присвячених 60–річному ювілею професора Ганни Кирилівни Швидько. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 55–96. [].

Брехуненко В. Стосунки українського козацтва з Доном у XVI – середині XVII ст. – Київ-Запоріжжя, 1998. – 336 c.

Брехуненко В. Козаки на степовому кордоні Європи: типологія козацьких спільнот XVI – першої половини XVII ст. – К., 2011. – 505 с.

Брехуненко В.Московська експансiя i Переяславська рада 1654 року. – Київ, 2005. – 367 c.

Бродель Ф. Средиземное море и средизмноморский мир в эпоху Филиппа ІІ: В 3 ч. – М., 2004. – Ч. 3: События. Политика. Люди. – 640 c.

Шевчук В. Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури, створеної різними мовами в епоху Ренесансу (друга половина XV – XVI століття) та в епоху Бароко (кінець XVІ – XVІІI століття). – Книга 1. Література епохи Ренесансу (друга половина XV – XVI століття). Література раннього Бароко (80-ті роки XVI століття – 1632 рік). – Київ, 2006. – 800 c.

Вирський Д. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.). – К., 2007. – Ч. 1. – 800 c.

Вирський Д. Станіслав Оріховський-Роксолан як історик та політичний мислитель. – К-Кременчук, 2001. – 217 c.

Вирський Д. Станіслав Оріховський-Роксолан: життя і пам’ять. – К, 2013. – 215 с.

Галенко О.І. Зраднки-герої або український ідеал потурченця // Соціум. Альманах соціальної історії. – 2006. – Вип. 6. – С. 203-232.

Голенищев-Кутузов И. Н. Итальянское Возрождение и славянские литературы XV – XVI веков. – М., 1963. – 414 c.

Гура. А. Символика животных в славянской народной традиции. – М., 1997. – 912 с.

Дашкевич Я. Большая граница Украины: (Этнический барьер или этноконтактная зона) // Этноконтактные зоны в европейской части СССР (география, динамика, методы изучения). – М., 1989. – С. 7-21.

Дашкевич Я. Україна на межі між Сходом і Заходом (XVI – XVIII ст.) // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 1991. – Т. 222: Праці історико-філософської секції. – С. 28-44.

Дашкевич Я. Українсько-іранські переговори напередодні Хотинської війни // Український історичний журнал. – 1971. – № 9. – С. 124-131.

Элиаде М. Миф о вечном возвращении. – СПб, 1998. – 258 с.

Жукович П. Сеймовая борьба православнаго западнорусскаго дворянства с церковной унией: до 1609 г. – СПб., 1901. – 608 с.

Кайуа Р. Социология палача // Олье Д. Коллеж социологии – СПб., 2004. – С. 355-371.

Каргалов В. На степной границе (Оборона «крымской украйны» Русского государства в первой половине XVI столетия. – М., 1974. – 183 c.

Левинсон К. Палач в средневековом германском городе: Чиновник. Ремесленник. Знахарь. // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. – Т. 3. Человек внутри городских стен. Формы общественных связей. – М., 1999. – С. 223-231. []

Лепявко С. Великий кордон Європи як фактор становлення українського козацтва: XVI ст. – Запоріжжя, 2001. – 64 с

Лепявко C. Проекти оборони українських кордонів у політичній думці Речі Посполитої кінця XVI століття // States. Societies. Cultures. East and West Essayes in honor of Jarosław Pelenskl – NewYork, 2004. – Р. 565-586.

Лепявко С. Йосип Верещинський // Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. – С. 113-119.

Лепявко С. Проект козацького князівства та його автор // Сіверянський літопис. – 1997. – № 1-2. – С. 20-24.

Лепявко С. Проекти колонізації Придніпров’я Петра Грабовського (1596 рік.) // Наукові праці історичного факультету Запорозького державного університету. – 1999. – Вип. 7. – С. 15-19.

Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні. – К., 2000. – 472 с.

Магилина И. Московское государство и проект антитурецкой коалиции в конце XVI – начале XVII вв.: автореф. дис. соискание ученой степени канд. ист. наук: спец. 07.00.02 – «Отечественная история». – Волгорград, 2009. – 30 с.

Мифы народов мира.– Москва, 1994. – Т. 1. – 671 c.

Наливайко Д. Козацька християнська республіка. Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках. – К., 1992. – 493 с.

Наливайко Д. Рецепція України в Західній Європі XVI – XVIII ст. // Сучасність. – 1993. – № 2. – С. 94-109.

Наливайко Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII ст. – К., 1998. – 578 с.

Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. – М., 1998. – Ч. I. – 288 c.

Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XV – XVII вв. Главные тенденции политических взаимоотношений. – М., 1984. – 288 с.

Пилипенко В. «Пантеон» славетних захисників Речі Посполитої (за матеріалами польських турчиків XVI – XVII ст.) // Воєнна історія Сіверщини та Слобожанщини. – К., 2010. – С. 74-77.

Пилипенко В. Матрин Пашковський – забутий український поет і публіцист початку XVII ст. // Сіверянський літопис. – 2008. – № 5. – С. 11-18.

Плохій С. Наливайкова віра: Козаки та релігія в ранньомодерній Україні. – К. – 496 с.

Cаїд Е. Орієнталізм. – К., 2001. – 511 с.

Сас П. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.). – К., 1998. – 136 с.

Сас П. Чи вступили запорожці до Ліги християнської міліції? // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 84-101.

Сас П. Проект реформування козацького війська Северина Наливайка // Середньовічна Україна. – 1997. – Вип.2. – С. 83-108.

Серчик В. Речь Посполитая и казачество в первой четверти XVII века // Россия, Польша и Причерноморье в XVI-XVII веках. – М., 1979. – С. 174-196.

Стороженко А. Старинный проект заселения Украины // Киевская Старина. – 1895. – С. 295 – 341.

Стороженко А. Иосиф Верещинский, бискуп Киевский // Исторические очерки – К., 1914. – 157 с.

Соколов А. Итория тела: предпосылки становления нового напрявления в историографии // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. – 2009. – Вып. 26. – С. 190-211.

Соколов А. Тело как способ идентификации «другого» // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. – 20010. – Вып. 33. – С. 213-232.

Флоря Б. Проект антитурецкой коалиции средины XVI в. // Россия, Польша и Причерноморье в XVI-XVII веках. – М., 1979. – С. 71-86.

Флоря Б. Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во второй половине XVI – начале XVII вв. – М., 1978. – 302 с.

Чухліб Т. Семерій Наливайко – ватажок козацьких повстань // Гетьмани Руси-України. – Донецьк, – 2012. [].

Щербак В. Українське козацтво : формування соціального стану. Друга половина XV – середина XVII ст. – К., – 2006. – 300 с

Яковенко Н. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – XVII ст. – К., 2002. – 416 с.

Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV – до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. – К., 2002. – 472 с.


Примітки

Подається за виданням: Пилипенко В. Перед лицем ворога. – К.: 2014 р., с. 220 – 226.